De vacatures binnen het NPZR&o

PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) organiseert en faciliteert de consultatievoorziening palliatieve zorg o.a. in de regio van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken. PZNL en het netwerk dragen bij aan het gezamenlijke doel om iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden. Om dit te bereiken richten PZNL en NPZR&o zich specifiek op de organisatie van palliatieve zorg en faciliteert samenwerkingsverbanden, zoals de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia bij hun doorontwikkeling. Tevens verzorgt PZNL de consultatievoorziening palliatieve zorg, die sterk verbonden is aan de organisatie van palliatieve zorg. Binnen het Consultatief Palliatief Team (CPT) Rotterdam is per direct een vacature voor een verpleegkundig consulent palliatieve zorg, voor 1-2 diensten per week.

Lees verder

In de opstartfase van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) heeft ons Consortium behoefte aan overzicht van wat er in de diverse regio’s reeds geïnvesteerd is en gepland staat op het gebied van de twee hoofdthema’s van het NPPZ II, maatschappelijke bewustwording en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen, overal en altijd. Ons doel is om uiteindelijk eind 2026 zoveel als mogelijk invulling te kunnen geven aan de zogenaamde 5 J’s die staan voor goede palliatieve zorg (de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener, tegen de juiste financiering). Voor onze grote regio, zijn we op zoek naar een verkenner die overzicht kan creëren en een plan van aanpak oplevert dat richting geeft waar en waarin het in de periode 2023 – 2026 zinvol is te investeren. We willen weten waar de kansen liggen om gezamenlijk op te trekken, te verbinden en efficiënt samen te werken.

Vragen aan de verkenner:

 • welke initiatieven en/of wensen zijn er binnen de netwerken palliatieve zorg, doelgroep-specifieke netwerken en de organisaties daarbinnen rondom de hoofthema’s van NPPZ II: maatschappelijke bewustwording en proactieve zorg en ondersteuning?
 • zijn er binnen ons consortium of landelijk goede projecten/producten die we kunnen implementeren? Gestoeld op de gedachte dat we het wiel niet opnieuw willen uitvinden!
 • hebben we/organisaties ondersteuning nodig bij het maken van projectplannen of implementatie?
 • bij welke zaken binnen ons consortium is gezamenlijk optrekken gewenst en/ of van meerwaarde?

De verkenner zal analyseren welke acties de komende jaren gezamenlijk binnen het consortium kunnen worden opgepakt om palliatieve zorg kostenefficiënt dichter bij de burgers te brengen. Als eindproduct zal de verkenner voor de periode 2023 tot en met 2026 een advies/plan van aanpak Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) in consortium Zuidwest Nederland opleveren. In het advies/plan van aanpak is tenminste opgenomen:

 • een overzicht van de huidige situatie en initiatieven m.b.t de twee hoofdthema’s
 • wensen en kansen om te investeren in maatschappelijke bewustwording en proactieve zorg en ondersteuning
 • mogelijkheden tot verbinding tussen en versterken van verschillende soorten netwerken
 • gezamenlijke agenda binnen het consortium voor 2023 en voor de periode 2024 – 2026
 • wat er nodig is aan (externe) ondersteuning (denk aan kwartiermaker, implementatiedeskundige, e.d.)

De verkenner:

 • Beschikt over een opleiding in de gezondheidszorg op HBO+ niveau.
 • Heeft kennis van ontwikkelingen in de palliatieve zorg
 • Bekendheid met de regio is een pré
 • Functioneert zelfstandig en zoekt afstemming met de begeleidingsgroep. 
 • Denkt in kansen en mogelijkheden en stelt zich daarom proactief en open op, is vindingrijk in het aandragen van ideeën en oplossingen. 
 • Is in staat vooruit te zien (anticiperen) en daar op de juiste wijze naar te handelen. 
 • Verhoudt zich op een natuurlijke wijze tot consortiumleden en andere stakeholders en weet de verbinding te maken.
 • Indien we twee verkenners aanstellen zullen zij niet alleen afstemmen met de begeleidingsgroep maar ook onderling nauw samenwerken.

De verkenning kan door 1 of 2 personen uitgevoerd worden:

 • 3 dagen (1 persoon) of 4 tot 5 dagen (2 personen) per week, gedurende 4-6 maanden
 • Start van de opdracht: zo snel mogelijk, uiterlijk per 1 mei 2023
 • Vergoeding is afhankelijk van ervaring, met een maximum van €90,00 per uur, exclusief btw en reiskosten

Procedure:
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem dan contact op met de regioadviseur van het consortium: Annemarijn van der Scheer (a.vanderscheer@pznl.nl/ 06 – 42 531 654). Uw sollicitatie met CV kunt u tot uiterlijk 1 april sturen aan Annemarijn van der Scheer, a.vanderscheer@pznl.nl. Gesprekken vinden in de week van 10 april plaats.

 

In samenwerking met FiniVita ontwikkelt het NPZR&o 10 formats als een verdieping en borging op de basisscholingen palliatieve zorg die door FiniVita in de zorginstellingen zijn gegeven. Alle leden van het NPZR&o kunnen hierdoor profiteren van deze formats. De formats zijn een didactisch hulpmiddel voor trainers / deskundige medewerkers van de zorginstelling om in korte tijd (60 – 90 minuten) de verdieping op een training aan te bieden voor zo'n 12 tot 14 zorgmedewerkers. De inhoud van de formats is tot stand gekomen met deskundigen uit het werkveld.

Voor deze verdiepingstrainingen/de formats zijn we op zoek naar trainers

Van een trainer voor de verdiepende formats wordt verwacht dat hij/zij de volgende werkzaamheden vervult:

 • Samen met de afdeling Opleiden van de belangstellende zorgorganisatie de planning, organisatie en uitvoering van de sessies verzorgen.
 • Voorbereiden en verzorgen / vormgeven van de interactieve sessie(s) met behulp van de aangereikte trainersbox, materialen en interactieve werkvormen .
 • Signalen en bevindingen na de sessie(-s) afstemmen met de desbetreffende leidinggevende en het NPZR&o (via de programma manager NPZR&o) daarover informeren.

Wat vragen we van je

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in de palliatieve zorg als (gespecialiseerd) verpleegkundige, Verzorgende-IG, aandachtsvelder, Palliatieve Zorg Verpleegkundige etc.  
 • Je bent nog steeds werkzaam in één van deze functies.
 • Je hebt kennis en ervaring van praktijksituaties waarin deelnemers (VVT) werkzaam zijn.
 • Je hebt aantoonbare didactische vaardigheden en bent bereid hierin verder gecoacht en opgeleid te worden.
 • Je hebt de basisscholing palliatieve zorg of de E-learning van Finivita gevolgd danwel je bent bereid deze te volgen.

 Competenties

 • Prestatiemotivatie / enthousiasme. 
  Je bent expert in je vak en weet je eigen enthousiasme (liefde voor het vak) over te brengen op de groep. 
 • Sociaal gedrag. 
  Je bent in staat om contact te maken en goede relaties op te bouwen en te onderhouden. Ook met mensen die je in eerste instantie niet aanspreken. Je richt je op het groepsbelang (het doel van de training is belangrijk). 
 • Waarderende houding
  Je hebt een positieve houding naar de deelnemers, beloont een goede voorbereiding en signaleert en benoemt wat ze onbewust goed doen. 
 • Presentatievaardigheid/digitaal vaardig 
  Je presenteert op heldere, aansprekende wijze aan een groep en bent vaardig om gebruik te maken van digitale middelen zoals een PowerPointpresentatie en een Kahootkwis.
 • Creativiteit. 
  Je kunt nieuwe en bestaande ideeën genereren om het doel van de training te bereiken. Je creëert de juiste condities voor het leerproces door toepassing van diverse didactische werkvormen.
 • Analytisch en adviesvaardig. 
  Je bent instaat om de wensen, behoeften en vragen van deelnemers op adequate wijze in kaart te brengen en er effectief op in te spelen. 
 • Reflectie
  Je kent je eigen kwaliteiten en valkuilen en kan aangeven wat je eigen ontwikkelpunten zijn en hoe je hieraan wil (blijven) werken.

Ons aanbod
Wij bieden je:

 • Een gevarieerde functie die goed te combineren is met je huidige baan. Data- en lestijden worden in overleg bepaald.
 • Een marktconforme vergoeding van € 75 per uur (ook voor het bijwonen van de Train de Trainerbijeenkomsten)
 • Een kans om je kennis en vaardigheden over te dragen aan collega’s.
 • Een breed scala aan organisaties in de zorg waar je mogelijk ook voor ingezet kan worden.
 • Een train de trainer programma om meer vaardigheden te ontwikkelen op het vlak van didactiek en coaching.
  Het Train de Trainer (TdT) programma is als volgt opgezet:
  • 1 dag in 2023 om de  inhoud en de didactiek van de 10 formats eigen te maken
   Vrijdag 12 mei 2023  van 9:00 – 15:00 uur
  • Er is een extra Train de Trainer-dag voor (aanstaande) trainers die nog niet eerder zijn geschoold op trainersvaardigheden:
   Vrijdag 2 juni 2023 van 9:00 – 15:00 uur

De trainingsdagen worden gegeven in de kantine van het kantoorpand van Cedrah;
1e Barendrechtseweg 40; Barendrecht.

Vanaf september 2023: Terugkom-momenten voor trainers (2 keer per jaar à 2 uur) om ervaringen uit te wisselen en op bepaalde thema’s verdieping te ontvangen.

Heb je interesse?
Stuur je CV en korte motivatie naar nelleke@finivita.nl

Ook als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met nelleke@finivita.nl 

 

Contact