Over het netwerk palliatieve zorg Rotterdam en omstreken

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam&o (NPZR&o) is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers. (download de folder over het NPZR&o)

Organisaties in de palliatieve zorg die willen deelnemen aan de keten zijn van harte welkom als zij voldoen aan de volgende voorwaarden voor deelname:

Criteria deelname aan NPZR&o
Er zijn 2 typen participerende organisaties binnen het NPZR&o te onderscheiden, te weten:

 1. Leden:
  leden hebben zitting in het Algemeen Bestuur en dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid, leden betalen contributie en maken gebruik van de faciliteiten van het NPZR&o die gefinancierd worden vanuit deze gelden.
 2. Deelnemers:
  deelnemers hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid en betalen geen contributie.

Criteria voor deelnemers en leden:

 • Toetreder is geen individuele zorgprofessional, maar vertegenwoordigt een organisatie.
 • Toetreder onderschrijft de visie op de ontwikkelingen van de Palliatieve Zorg in Rotterdam en omstreken (versie 30 mei 2013) en het huishoudelijk reglement.
 • Toetredende organisatie ondertekent het huishoudelijk reglement.
 • Toetreder is per jaar minimaal 75% van de ketenbijeenkomsten aanwezig. Bij bewezen aanwezigheid van minimaal 75% per jaar wordt de naam van de organisatie op de website vermeld bij de ketendeelnemers.
 • Toetreder levert voldoende volume aan palliatieve zorg binnen het werkgebied van het NPZR&o door bij minimaal 12 palliatieve zorgvragers per jaar zorg in te zetten.
 • Toetreder voldoet aan vigerende wet- en regelgeving zoals o.a. genoemd binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • In het Jaarplan van de toetredende partij is beleid geformuleerd over de realisatie van de palliatieve zorg. De organisatie kan inzichtelijk maken wat de stand van zaken is t.a.v. het palliatief zorgproces en welke verbeterslagen men zich heeft voorgenomen en op welke termijn.
 • De toetreder kan duidelijk maken welke producten men kan leveren en hoe men producten die men niet zelf heeft (bv. specialistische zorg of nachtzorg) dan coördineert en welke afspraken men dan heeft / wil maken met andere partners in het netwerk.
 • De toetreder is actief op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en borging hiervan en werkt volgens landelijk erkende richtlijnen.
 • Toetreder kan voldoen aan het profiel van de ketendeelnemer
 • Indien een toetredende organisatie ook bestuurlijk vertegenwoordigd is wordt contributie betaald.

Criteria voor alleen deelnemers:

 • Een toetredende organisatie kan afvaardiging hebben in alleen de keten, maar dient daarvoor wel bestuurlijk mandaat te hebben.
 • Een toetredende deelnemer kan geen gebruik maken van de faciliteiten van het NPZR&o die gefinancierd worden vanuit contributiegeld.

Het werkgebied van het NPZR&o (met circa 740.000 inwoners) bestrijkt de stad Rotterdam (m.u.v. Hoek van Holland) en de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, de Albrandswaard en tot slot Berkel & Rodenrijs en Berschenhoek vanuit de gemeente Lansingerland (m.u.v. Bleiswijk).

Hieronder vindt u informatie over:

Het doel van het NPZR&o
Het doel van het NPZR&o is de optimalisering van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft.

De subdoelstellingen zijn:

 1. De toegankelijkheid tot palliatieve deskundigheid is gelijk, ongeacht de verblijfplaats van de patiënt.
 2. Binnen het Netwerk Rotterdam en omstreken streeft men naar het formuleren en vaststellen van kwaliteitscriteria.
 3. Het Netwerk Rotterdam en omstreken verschaft een eenduidig en transparant inzicht in het aanbod en inhoud van de palliatieve zorg voor zowel patiënt als hulpverlener. Het gaat hier zowel om hulpverleners binnen als buiten het Netwerk Rotterdam en omstreken.

De doelgroep
De primaire doelgroep van het NPZR&o zijn patiënten met een progressieve vergevorderde ziekte, waar medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht en de levensverwachting naar medisch inzicht beperkt is.
Activiteiten van het Netwerk zijn veelal gericht op zorgverleners en instellingen om uiteindelijk de kwaliteit van palliatieve zorg aan patiënten te verbeteren.

Mission statement
Het NPZR&o streeft naar:

 1. Palliatieve zorgverlening van herkenbare, toetsbare kwaliteit, ongeacht de plek waar het binnen de zorgketen geleverd wordt.
 2. Variatie in aanbod, zodat de patiënt en zijn naasten de zorg in principe kunnen ontvangen op de plaats die men wenst, rekening houdend met de intensiteit en complexiteit van de zorgbehoefte en de draagkracht van de sociale omgeving.
 3. Hantering van de principes van een vraaggestuurd aanbod, en een efficiënte en kosteneffectieve uitvoering van de palliatieve zorgverlening. 
 4. Interdisciplinaire samenwerking tussen professionals onderling en de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
 5. Herkenbare identiteit van elk van de deelnemende organisaties binnen het Netwerk Rotterdam en omstreken.
 6. Afgebakend werkgebied, te weten de stad Rotterdam en Capelle en Krimpen aan de IJssel, Albrandswaard en Barendrecht.
 7. Actieve samenwerking, binnen en buiten IKR-verband, met aangrenzende palliatieve netwerken en andere relevante partners.
 8. Het leveren van een actieve bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vrijwilligers binnen haar werkgebied.
 9. De ondersteuning van initiatieven gericht op het aanbieden van (laagdrempelige) psychosociale ondersteuning en het bevorderen van lotgenotencontact.
 10. Stimulering en actieve deelname aan het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg in de breedste zin van het woord.

Meerjaren Beleidsplan NPZR&o
Download hier het Meerjaren Beleidsplan 2018-2021 van het NPZR&o. Vanuit het Meerjaren Beleidsplan worden ieder jaar concrete speerpunten geformuleerd. Download hier het Jaarwerkplan voor 2021.

Structuur NPZR&o
Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam&o kent diverse participanten. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers. In principe zijn deze participanten vertegenwoordigd binnen de ketens, afhankelijk van hun werkgebied. 

Binnen het NPZR&o heeft een verandering plaatsgevonden in de organisatiestructuur. Voorheen werd gewerkt met een strategische beleidsgroep en een stuurgroep, nu is er een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en de stuurgroep.

Het NPZR&o functioneert als stichting. De organisatiestructuur is vastgelegd in statuten en de bestuursleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Kvk nr. 244710540000). Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Download hier het organogram van het NPZR&o

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit één vertegenwoordiger per participerende organisatie. Daarnaast zijn adviesorganisaties vertegenwoordigd te weten IKNL, Zorgimpuls, Zorgbelang en Leerhuizen Palliatieve Zorg .

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur:

 • Aafje
 • Stichting de Boei
 • Centrale Huisartsen Post Rijnmond
 • Erasmus MC
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Hospice Rotterdam De Vier Vogels
 • Stichting Humanitas
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Laurens
 • Lelie zorggroep
 • LHV-Huisartsenkring district Rotterdam
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Stichting Sonneburgh
 • Vierstroom (onderdeel van Fundis)
 • VTZ-Rotterdam
 • IJsselland Ziekenhuis
 • De Zellingen

Adviesorganisaties in het Algemeen Bestuur:

 • ConForte
 • Fibula
 • Leerhuizen Palliatieve Zorg
 • Samergo (voorheen Zorgimpuls)
 • Zorgbelang Zuid-Holland

Dagelijks Bestuur
Uit het Algemeen Bestuur zijn vijf personen gekozen die het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. De DB-leden vertegenwoordigen verschillende sectoren, te weten;

 • Sector Ziekenhuizen vertegenwoordigd door Rineke Leys (Internist-hematoloog Maasstad Ziekenhuis, Voorzitter van de Raad voor Oncologie)
 • Sector Verpleeg- en verzorgingshuizen vertegenwoordigd door door Ruud Jonkman, (bestuurder Aafje).
 • Sector Thuiszorg vertegenwoordigd door Marieke Verhart- Paalvast , (Manager Domein Thuiszorg, Laurens)
 • Sector Overige (VTZ, Hospice de Vier Vogels en Inloophuis de Boei: Germen Stoffers (directeur VTZ Rotterdam)
 • Sector Huisartsen vertegenwoordigd door Leonie de Bont (huisarts in huisartsenpraktijk de Buitenhof en gemandateerd door de LHV-Huisartsenkring district Rotterdam, tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur)

Stuurgroep
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het operationele beleid binnen het NPZR&o om zo de kwaliteit van zorg binnen de ketens te verbeteren. De stuurgroep bereidt het beleid voor dat ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur (DB) wordt aangeboden en bestaat uit de keten- en netwerkcoördinatoren. Daarnaast is de Aandachtsfunctionaris Psychosociale Zorg aan de stuurgroep toegevoegd. De stuurgroep vergadert zes à zeven keer per jaar. Het netwerk wordt ondersteund door de netwerkcoördinator en de ketencoördinatoren. Laatstgenoemden ondersteunen meerdere ketens, de netwerkcoördinator ondersteunt de stuurgroep, het AB en het DB.  

Vanwege de grootte van het werkgebied van het Netwerk, is het opgedeeld in ketens. Binnen de ketens geven de zorgaanbieders van dat gebied samen gestalte aan palliatieve zorg en maken hierover samenwerkingsafspraken. 

De ketens zijn: 

 1. Barendrecht / Albrandwaard
 2. Capelle aan den IJssel /Krimpen aan den IJssel
 3. Delfshaven / Centrum / Noord
 4. Hoogvliet / Pernis
 5. Kralingen / Crooswijk
 6. Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel & Rodenrijs / Bergschenhoek
 7. Prins Alexander
 8. Zuid

Postadres

Het postadres van het NPZR&o is:
NPZR&o
p/a verpleeghuis Pniel
Oudedijk 15
3062 AB Rotterdam

 

 

Home

Contact