Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Implementatie 'IMPlementing Advance Care planning Toolkit' (IMPACT) in de kinderpalliatieve zorg
Project
Advance Care Planning (ACP) helpt kinderen en hun gezin om doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling te ontdekken, met zorgverleners te delen en op te schrijven. IMPlementing Advance Care planning Toolkit (IMPACT) is een set van materialen en een training voor zorgverleners om ACP vorm te geven.
Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
Project
De interventie omvat een implementatieprogramma voor signalering, markering, en proactieve zorgplanning binnen de palliatieve zorg in de ggz voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en hun naasten.
Proactieve zorgplanning in de eerste lijn met de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
Interventie die is bedoeld om proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen te implementeren in de eerste lijn.
Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken
Project
Om de patiënt eigen regie te geven, is het belangrijk tijdig met (kwetsbare) patiënten en hun naasten te spreken over behandelwensen en -doelen. Het tijdig bespreken van behandelwensen en -doelen en het (bij voorkeur) vastleggen van deze wensen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, wordt ook wel proactieve zorgplanning (pzp) genoemd. Pzp is van belang om patiënten de regie te laten behouden en onnodige zorg te voorkomen.
Proactief gegevens delen in de palliatieve fase
Project
Project om zorgprofessionals te helpen in de communicatie met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten door eenduidige digitale gegevensuitwisseling te realiseren.
Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Met dit project realiseer je meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en je maakt proactieve zorgplanning een vast onderdeel van de zorg.
Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020'
Project
Het project Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020' had tot doel om er voor te zorgen dat zorgverleners tijdig patiënten op het netvlies te krijgen die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg en dit proactief te integreren in de zorgplanning.
Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning
Project
Project dat zich richt op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld.
Gewenste zorg in de laatste levensfase
Project
Het project Gewenste zorg in de laatste levensfase behelst de implementatie van een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg. Met dit zorgpad wordt met patiënten en naasten proactief gesproken over de laatste levensfase, zodat de behoeften van de patiënt in een palliatieve levensfase en zijn naasten eerder worden herkend en proactief kan worden gehandeld.
Goed voorbeeld: Zorgconsulent Palliatieve Fase
Project
De 'Zorgconsulent Palliatieve Fase' heeft als hoofdtaak het procesmatig ondersteunen van de zorgverleners bij het proactief plannen en verlenen van palliatieve zorg. De zorgconsulent voert deze zorg niet zelf uit, maar heeft een rol als klankbord, adviseur en bemiddelaar.
Goed voorbeeld: Proactieve Palliatieve Zorg
Project
'Proactieve Palliatieve Zorg' voorziet in hulpmiddelen en een training voor huisartsen, waarmee zij beter toegerust zijn op het identificeren van patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg.
Goed voorbeeld: GEPLUSD
Project
'GEPLUSD' is een lesprogramma waarin kennis over het gepaste gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt om zo het systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken. GEPLUSD staat voor Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrecht Symptoom Dagboek.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.