Signaleren en markeren (Thema 3 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

Signaleren en markeren (Thema 3 Keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, video of animatie
 • Versie 2022
 • Opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 augustus 2022


Het onderdeel Signaleren en Markeren hoort bij het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het derde onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

 

Inleiding thema Signaleren en Markeren

Signaleren is iets of iemand opmerken en dat laten weten. Markeren is afbakenen of positioneren op de juiste plaats. In de palliatieve fase gaat het over het tijdig herkennen van mensen die zich in de palliatieve fase bevinden. Markering is in de palliatieve fase met name het proces van geleidelijke overgang van de meer ziektegerichte behandeling naar meer symptoomgerichte behandeling en de markering van de stervensfase. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De betekenis van signaleren en markeren van de palliatieve fase 
 • Het gebruik van meetinstrumenten binnen signaleren en markering 
 • Introductie en verdieping op het symptoom delier 
 • De toepassing van meetinstrumenten bij een delier

In dit thema vind je achtergrondinformatie, lesmateriaal en opdrachten over bovenstaande onderwerpen. Zo tref je een gespreksposter aan over dit thema aan de hand van het kwaliteitskader palliatieve zorg, maar ook de toepassing van de DOS-schaal. Voorts vind je hier ook een map met powerpointpresentaties over verschillende symptomen die frequent voorkomen bij patiënten in de palliatieve fase. 
 

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt. 

De student:

 • Benoemt kenmerken van verschillende signaleringsinstrumenten om de palliatieve fase te markeren. (Onderwijsraamwerk)
 • Kan gebruikmaken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter, DOS-score, etc. (K1006)
 • Kan zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten. (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over verschillende signaleringsinstrumenten (Lastmeter, USD, HADS, MVI, DOSscore, VASscore, Repos, PACSLAC, etc.). 
 • In eigen woorden uitleg te geven over de wijze waarop meetinstrumenten behulpzaam zijn in de palliatieve zorg.
 • Aan te geven wat de meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg zijn.

De student:

 • Signaleert de palliatieve fase bij de patiënt door signaleringsinstrumenten in te zetten om deze fase te markeren. (Onderwijsraamwerk)
 • Gebruikt passende meetinstrumenten om overbelasting bij naasten te signaleren en voert passende interventies uit. (Onderwijsraamwerk)
 • Kan gebruikmaken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter, DOS-score etc. (K1006)
 • Kan zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten. (K1006)

​De student is in staat om:

 • Meetinstrumenten te gebruiken om klachten bij de zorgvrager en/of naasten te signaleren en te onderzoeken.
 • De meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg te herkennen binnen de eigen zorgpraktijk.
 • Interventies (in overleg) in te zetten bij klachten van zorgvrager en/of naasten.
   

De student:

 • Kan laag- en midden-/hoog-complexe problemen van de patiënt signaleren, hierop interveniëren, binnen het team bespreken en rapporteert bevindingen, doelen en acties in het zorgplan. (OWR)
 • Signaleert actuele en potentiële problemen van de laag- en midden-/hoog-complexe patiënten en past passende interventies toe. (Onderwijsraamwerk)
 • Inventariseert de behoeften en wensen ten aanzien van, zorg, ondersteuning en begeleiding bij de zorgvrager en zijn naasten op alle dimensies (somatisch, psychisch, sociaal en spiritueel) (K1006)
 • Signaleert in welke fase de cliënt zit en gaat met behulp van klinisch redeneren in overleg met de arts over de mogelijkheden van medicatie. (K1006)
   

De student is in staat om:

 • Veranderingen bij een zorgvrager te signaleren en deze te rapporteren aan de juiste persoon/professional gebruik makend van de richtlijnen op Pallialine.
 • De meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg te beredeneren en interventies in te zetten.
 • Informatie te geven aan een zorgvrager en/of naasten over klachten en interventies bij klachten.
 • (Samen met de arts) het gesprek met zorgvrager en naasten te voeren over de palliatieve fase, klachten, interventies en mogelijkheden van medicatie. 

Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten

Opdrachten

Voorbereidende opdracht (alle niveaus)

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.