Diversiteit (thema 10 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

Diversiteit (thema 10 - keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, achtergrondmateriaal, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, tekstueel, video of animatie, website
 • Versie 2021
 • Opleiding mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Secretariaat O2PZ O2PZ
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021


Het thema Diversiteit hoort bij het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het tiende onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

 

Inleiding onderdeel 'Diversiteit'  

Wanneer een maatschappij gekenmerkt wordt door een groot aantal verschillende religies, nationaliteiten, seksuele geaardheden en socio-economische klassen, spreekt men van diversiteit. Nederland is een diverse maatschappij. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Mensen met een migratieachtergrond 
 • Mensen die laaggeletterd zijn 
 • Mensen met een bepaalde seksuele geaardheid
 • Mensen met een bepaalde levensovertuiging 

In dit thema vind je achtergrondinformatie, lesmateriaal en opdrachten voor je studenten over bovenstaande onderwerpen. Zo tref je een e-learning aan over waardigheid in de laatste levensfase voor niet-westerse patiënten en hun naasten, ontwikkeld onder het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg. Maar ook een stappenplan om de professionele aandacht voor seksuele diversiteit te vergroten. 

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt. 

De student:

 • Heeft respect voor culturele aspecten en verschillende levensbeschouwingen. (OWR)
 • Beschrijft specifieke gebruiken en voorschriften in de palliatieve fase/na overlijden van deze doelgroepen. (OWR)
 • Heeft kennis van diversiteit binnen de palliatieve zorg (religie, cultuur en LBHT). (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over wat het thema diversiteit voor hem/haar betekent.
 • De eigen visie op en de wijze van verlenen van (palliatieve) zorg te verwoorden.
 • In eigen woorden uitleg te geven over verschillende rouwrituelen.
 • Het begrip cultuur te definiëren en in eigen woorden weer te geven op welke wijze deze door verschillende cultuurelementen wordt gevormd.  

De student:

 • Herkent zorgbehoeften en specifieke levensvragen van verschillende doelgroepen (leeftijdsgebonden zorg, culturele en religieuze voorschriften en gebruiken. (OWR)
 • Heeft oog voor etnische/culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen. (OWR)
 • Kan omgaan met diversiteit binnen de palliatieve zorg. (K1006)
 • Kan de verschillende coping-strategieën herkennen en hiermee omgaan. (K1006)

​De student is in staat om:

 • Gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij specifieke doelgroepen te herkennen.
 • Passende gesprekstechnieken in te zetten bij een patiënt en diens naasten.

De student:

 • Biedt ruimte voor gebruiken en rituelen van de patiënt. (OWR)
 • Houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen. (OWR)
 • Kan omgaan met diversiteit binnen de palliatieve zorg. (K1006)

De student is in staat om:

 • Zorg af te stemmen met de patiënt en naasten, rekening houdend met specifieke gebruiken en rituelen. 
 • Tijdig andere professionals in te schakelen bij specifieke rituelen en gebruiken en/of taalbarrières. 

Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten

Opdrachten

 

Contactpersoon Secretariaat O2PZ O2PZ
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.