Zoekresultaten

Hoofdonderwerpen

Content typen

Toon meer

Zorgaanbod

Toon meer

Beroepsgroepen

Toon meer

Doelgroepen

Toon meer

Instrumenten

Toon meer

Opleidingsniveau

Toon meer

Organisatie van zorg

Toon meer

Ziekte en symptomen

Toon meer

Ziektefasen

Toon meer

CanMEDS

Toon meer

Soort bijeenkomst

Soort materiaal

Toon meer

Thema

Toon meer
Palliatieve zorg Dit thema biedt informatie over Palliatieve zorg. Dit is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Dit thema biedt informatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Dit Kwaliteitskader geeft alle zorgverleners en zorgorganisaties een beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale, en zorg op het gebied van zingeving. 
Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg Deze publicatie bevat het rapport Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg. Keurmerken, toetsingen, indicatoren en andere instrumenten in beeld.
Samenvattingskaart richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg Deze publicatie biedt de samenvattingskaart die hoort bij de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg en bevat de belangrijkste punten uit deze richtlijn.
Folder Een dierbare verliezen Deze publicatie bevat de folder Een dierbare verliezen. Deze bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
Onderzoek naar de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij mensen met kanker Dit project biedt informatie over het onderzoek naar de psychosociale gevolgen van van het onvermogen tot eten bij mensen met kanker. Als eten voor patiënten niet meer mogelijk is ervaren zij en hun naasten dit en het gewichtsverlies dat als gevold ervan optreedt, als confronterend. Voor de naasten is het moeilijk om te zien dat de patiënt gewicht verliest.
Casus Ileus In deze interactieve quiz wordt kennis getest over de richtlijn Ileus aan de hand van een e-casus. 
Goede Voorbeelden film Ik blijf een poosje bij je zitten - korte versie De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden.
Goede Voorbeelden film Ik blijf een poosje bij je zitten - lange versie Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.
Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen Deze publicatie biedt de samenvattingskaart die hoort bij de richtlijn Hartfalen en bevat de belangrijkste punten uit deze richtlijn.
Folder Gewichtsverlies Deze publicatie bevat de folder Gewichtsverlies en geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet meer kan genezen.
Folder Morfine Deze publicatie bevat de folder Morfine, die patiënten informatie geeft over het gebruik van morfine bij pijn.
Goed voorbeeld: Dementie en palliatieve zorg Dit project biedt informatie over het Goede Voorbeeld Dementie en palliatieve zorg. Dit richt zich op de samenwerking en verbinding tussen de keten dementie en een netwerk palliatieve zorg op het organisatorische en uitvoerend vlak.
Goed voorbeeld: Handleiding starten buddyzorg Dit project biedt informatie over de handleiding 'Starten buddyzorg'. De sociale gevolgen van de diagnose kunnen voor deze mensen enorme impact hebben, want juist in deze fase hebben ze behoefte aan extra ondersteuning. De inzet van buddy's, ook wel maatjes genoemd, helpt om die steun te krijgen.
Goed voorbeeld: Kennis en Kunde programma hospices Dit project biedt informatie over het Kennis en Kunde programma hospices (KeK). Dit is een opleidingsprogramma dat hospices en kleinschalige bijna-thuis-huizen kunnen gebruiken voor het selecteren, inwerken, kwalificeren en behouden van vrijwilligers en het op peil houden van hun kennis en vaardigheden.
Goed voorbeeld: Proactieve Palliatieve Zorg Dit project biedt informatie over Proactieve Palliatieve Zorg. Dit voorziet in hulpmiddelen en een training voor huisartsen, waarmee zij beter toegerust zijn op het identificeren van patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg.
Handreiking financiering palliatieve zorg De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit.
Zelfevaluatie palliatieve zorg Dit thema biedt informatie over Zelfevaluatie palliatieve zorg. Waar staan we en wat kunnen we doen om onze zorg en organisatie beter te maken? Zorgorganisaties die antwoord op deze en andere vragen willen, kunnen gebruikmaken van de Zelfevaluatie palliatieve zorg.
Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen in Medicijnjournaal Het Medicijnjournaal besteedde uitvoerig aandacht aan de in 2019 herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen.
Samenwerking in de palliatieve zorg Dit thema biedt informatie over samenwerking in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg vraagt samenwerking tussen diverse bij palliatieve zorg betrokken organisaties, zorgverleners en ándere hulpverleners, mantelzorgers, rondom én met de patiënt.
Pasemeco toolbox onderwijsmaterialen basiscurricula geneeskundeopleiding Pasemeco: een ZonMw project gericht op integratie van palliatieve zorg in de medische bachelor en masteropleidingen in Nederland. De Toolbox is ontwikkeld om docenten en curriculumontwikkelaars te ondersteunen bij deze integratie
Onderzoek naar organisatie van palliatieve zorg Dit thema biedt informatie over de onderzoeken die inzicht geven in, en bijdragen aan de organisatie van palliatieve zorg.
E-learning programma Kinderpalliatieve Zorg Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen (1. inleiding palliatieve zorg voor kinderen, 2. communiceren met kinderen en emotionele problemen, 3. zorg rond het einde van het leven in de kinderpalliatieve zorg) de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.
Onderzoek Medicatiemanagement in de laatste levensfase Deze projectpagina biedt informatie over het onderzoek naar Medicatiemanagement in de laatste levensfase. Uit eerdere studies blijkt dat veel patiënten in de laatste maanden en weken voorafgaand aan het overlijden nog zeer veel medicijnen gebruiken. Deze studie gaat over het gebruik van preventieve medicatie in de laatste drie maanden van het leven van mensen met longkanker.
IKNL en Thuisarts.nl geven samen informatie over vermoeidheid bij kanker In dit nieuwsbericht: Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De informatie is gemaakt in samenwerking met IKNL.
Ondersteunen Netwerken Palliatieve Zorg bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg. Op de lange termijn wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een geborgde structuur en financiering. De partijen PZNL/Fibula, VGVZ, Agora, KBO-PCOB en Sociaal Werk Nederland zijn, in opdracht van het Ministerie van VWS, een project gestart om de genoemde doelen te realiseren door middel van een gezamenlijk project.
Nascholing Begeleiding bij rouw 5-03-2020 - Patiënten die rouwen; u hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Een rouwproces is namelijk vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Veel mensen ontwikkelen, in meer of mindere mate, somatische klachten in hun rouwproces waarmee ze bij u als huisarts kunnen komen. Om deze signalen te herkennen, u zich bewust te zijn van hoe een rouwproces zich in de tijd ontwikkelt, wat de signalen zijn van gecompliceerde rouw en wanneer u extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkelt.
Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg 05-11-2020 - Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kunnen we dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluiten we adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren we dit alles in de dagelijkse praktijk?
Samenvattingskaart richtlijn Dyspneu Deze publicatie biedt de samenvattingskaart die hoort bij de richtlijn Dyspneu en bevat de belangrijkste punten uit deze richtlijn.
Kerncijfers Palliatieve Zorg Deze publicatie bevat het rapport Kerncijfers Palliatieve Zorg. Dat geeft meer zicht op de (potentiële) behoefte aan palliatieve zorg: ‘Kerncijfers Palliatieve zorg’.
Casus Dyspnoe Dit e-consult gaat over een mevrouw van 92 jaar die nog thuis woont. Ze is bekend met terminaal hartfalen, maar geeft aan dat er sprake is van toename van haar kortademigheid.
Animatie Markering van de palliatieve fase De animatiefilm ‘Markering van de palliatieve fase’ is is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden.
Animatie Zingeving in de palliatieve fase, het Diamantmodel De animatiefilm ‘Zingeving in de palliatieve fase, het Diamantmodel’ is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden.
Train-de-trainer Signalering in de palliatieve fase Wilt u binnen uw organisatie de methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ invoeren, dan is het mogelijk om op uw eigen locatie, regionaal of landelijk deel te nemen aan de door IKNL verzorgde train-de-trainer.
Incompany training Zorgpad Stervensfase IKNL biedt verschillende mogelijkheden om met het Zorgpad Stervensfase aan de slag te gaan.
Zorgpad Stervensfase (verpleeghuisversie) Deze publicatie bevat de verpleeghuisversie van het Zorgpad Stervensfase. Dit Zorgpad Stervensfase bestaat uit drie delen: beoordeling bij ingaan stervensfase, systematische observatie van symptomen en zorg na het overlijden.
Goed voorbeeld: GEPLUSD Dit project biedt informatie over GEPLUSD. Dit is een lesprogramma waarin kennis over het gepaste gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt om zo het systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken.
Formulier Mantelzorgondersteuning Deze publicatie bevat het formulier Mantelzorgondersteuning. Dat heeft u nodig voor het werken met het Model Mantelzorgondersteuning.
Goed voorbeeld: Zorgpad Stervensfase Dit project biedt informatie over het Zorgpad Stervensfase. Dit is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Het gebruik van het zorgpad draagt bij aan het markeren van de stervensfase, het verminderen van de symptoomlast van de stervende patiënt en de communicatie met de patiënt en diens naasten.
Regionale transmurale multidisciplinaire consultatie palliatieve zorg en transmurale samenwerkingsafspraken Regionale zorgorganisaties in de regio’s Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard organiseren gezamenlijk transmurale multidisciplinaire consultatieteams palliatieve zorg, het Palliatief Advies Team (PAT). Zij adviseren dagelijks professionals in de eerste- en tweedelijnszorg met vragen die betrekking hebben op patiënten in de laatste levensfase.
Het formularium in PalliArts PalliArts, de app met praktische, regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, is eind 2018 uitgebreid met het palliatief formularium.
PowerPoint workshop Signalering in de palliatieve fase Deze PowerPoint is ontwikkeld voor de workshop ‘signalering in de palliatieve fase’. KNL adviseert de workshop te laten geven door zorgverleners/docenten die de train-de-trainer set signalering in de palliatieve fase hebben gevolgd, en/of de set signalering hebben geïmplementeerd in de eigen organisatie.
Onderzoek: Impact van gevorderde kanker op patiënten in de palliatieve fase In deze publicatie lees je over het onderzoek naar de sociale gevolgen die mensen met gevorderde kanker en hun naasten ervaren.
Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg Dit nieuwsbericht gaat over het standpunt van Zorgverzekeraars Nederland: de indicatie van wijkverpleging moet leidend zijn bij palliatieve terminale zorg.
Samen van betekenis in de laatste levenfase Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven.
Geestelijke verzorging in 1e lijn “Geen stress, we gaan samen op weg en iedereen in eigen tempo”. Dat is de belangrijkste boodschap uit de presentatie op 22 november tijdens de netwerkdag rondom de stand van zaken van Geestelijke verzorging.
Cookieverklaring Wij maken op onze Website gebruik van cookies om het gebruik van de Website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van de Website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Over PZNL Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen.
Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase Dit nieuwsbericht biedt informatie over beslisbomen diagnostiek en behandeling van ileus. Om verpleegkundigen en artsen te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van ileus in de palliatieve fase, is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld.
Alles over geestelijke verzorging nu online Dit nieuwsbericht biedt informatie over geestelijke verzorging. Er is nu een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.