Richtlijnen
Thema

Richtlijnen

Naar de richtlijnen palliatieve zorg (Pallialine op Palliaweb)

Richtlijnen bieden aanbevelingen over diagnostiek en behandeling, die zijn opgesteld vanuit de meest recente inzichten en op ervaringen van patiënten en zorgprofessionals. Daarmee vormen richtlijnen in feite het fundament onder het professioneel handelen voor in de palliatieve zorg.   

De onderwerpen waarvoor richtlijnen zijn opgesteld zijn ziektegericht, symptoomgericht en doelgroepgericht.    

Richtlijnen zijn waar mogelijk en bij voorkeur gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based). Daar waar geen wetenschappelijk bewijs is omdat er bijvoorbeeld onvoldoende literatuur beschikbaar is, zijn richtlijnen consensus based. In dat geval zijn ze  gebaseerd op de expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021

Doel richtlijnen  

Richtlijnen bieden een handvat voor de brede en multidisciplinaire groep zorgprofessionals die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Hiermee kunnen zij vanuit een multidimensionele benadering de kwaliteit van zorg verhogen en beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van de patiënt en naasten zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Meerwaarde zorgverleners   

Voor de zorgverlener heeft het gebruik van richtlijnen belangrijke voordelen: 

  • hanteerbaar maken van de snel groeiende informatiestroom voor zorgverleners
  • zo veel mogelijk aansluiten bij de actuele kennis en ontwikkelingen waardoor zorgverleners met richtlijnen altijd up to date kennis hebben over een bepaald onderwerp
  • te gebruiken als handig naslagwerk in de dagelijkse praktijk

Verder bieden richtlijnen meerwaarde voor transparantie, eenduidig handelen en een basis voor multidisciplinaire samenwerking.   

Ontwikkeling richtlijnen  

Nieuwe en gereviseerde richtlijnen komen tot stand op grond van een uitgebreide analyse van wetenschappelijke literatuur en de ervaringen van zorgverleners en patiënten via hun organisaties. De ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen vindt plaats binnen richtlijnwerkgroepen met behulp van procesbegeleiding door IKNL. Dit zijn interdisciplinaire teams, bestaande uit onder meer artsen, verpleegkundigen, paramedici én patiënten die alle door hun achterban gemandateerd zijn. Er wordt daarbij gewerkt volgens de geldende richtlijneisen. Zo nodig worden richtlijnen modulair gereviseerd.  

Statusoverzicht richtlijnontwikkeling

Welke richtlijnen worden herzien en wat daar de status van is is te zien in het statusoverzicht op de website van IKNL.

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt een van de uitgangspunten voor de revisie van richtlijnen. Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan en daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok, waaronder de richtlijnen hangen en meer details en verdieping bieden. Kwaliteitskader en richtlijnen vormen zo een integraal geheel.

De herziening van oude richtlijnen vindt plaats in een richtlijnenwerkgroep. Nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als deelnemer? In deze animatie zetten we deze informatie op een rijtje.

Vindplaats richtlijnen: Pallialine  

Richtlijnen palliatieve zorg zijn te vinden op de website Pallialine. Op de homepage is een overzicht te vinden van de meest recente en richtlijnen in ontwikkeling. Van alle richtlijnen zijn samenvattingskaartjes beschikbaar in pdf of (op handzaam formaat) gedrukt. Via de webshop zijn samenvattingskaartjes te downloaden of te bestellen.   

Snel mobiel richtlijnen raadplegen: PalliArts

Samenvattingen van richtlijnen en het PZ formularium zijn op de app PalliArts te raadplegen.  

Patiëntenversie richtlijnen

Van veel richtlijnen zijn patiëntenversies gemaakt. Deze zijn onder andere te vinden op Overpalliatievezorg.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.