Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Stuur een e-mail naar de screeningscommisie hulpmiddelen palliatieve zorg.

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
38 resultaten gevonden
Overzicht van proactieve zorgplanning interventies van ZonMW (handreiking)
Hulpmiddel
Inventarisatiestudie naar proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) uitgevoerd in de eerste helft van 2020. Het rapport biedt een overzicht van 104 ontwikkelde interventies voor diverse doelgroepen waaronder mensen met dementie of (andere) kwetsbare ouderen, mensen met kanker, orgaanfalen, ongeneeslijk zieke kinderen en mensen in de GGZ.
Checklist tijdig praten over het levenseinde (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer voor artsen om op gestructureerde wijze een gesprek te voeren over het naderend overlijden van de patiënt.
Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer die zorgverleners helpt bij het voorbereiden en voeren van gesprekken met mensen met dementie, hun naasten en andere zorgverleners over toekomstige beslissingen.
Protocol Palliatieve zorgplanning thuis (handreiking)
Hulpmiddel
Protocol over het tijdig herkennen van de behoefte aan palliatieve zorg door verpleegkundigen en huisartsen en het systematisch vastleggen van afspraken over de zorg.
Identificatie palliatieve patiënt (kwadrantenkaart)
Hulpmiddel
Kaart voor zorgverleners om te markeren wanneer een patiënt palliatieve zorg nodig heeft.
Proactief transmuraal zorgplan (vragenlijst)
Hulpmiddel
Vragenlijst voor zorgverleners om in samenspraak in te vullen met de patiënt in de palliatieve fase. Er staat informatie over de wensen en ideeën rondom de ziekte van de patiënt.
Advance Care Planning in de kindergeneeskunde (toolbox)
Hulpmiddel
De toolbox biedt zorgverleners die werken in de zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte, verschillende handreikingen om met kinderen en ouders in gesprek te gaan over de toekomst.
Proactieve zorgplanning (stappenplan)
Hulpmiddel
Het stappenplan Advance Care Planning (ACP) – Proactieve Zorgplanning biedt de huisarts handvatten bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij het levenseinde, het leveren van zorg zoals de patiënt dat wenst en het voorkomen van onder- en overbehandeling.
Praten over wensen (brochure)
Hulpmiddel
Brochure voor de huisarts, POH en wijkverpleegkundige met informatie over het bespreken van levenswensen met de patiënt als onderdeel van proactieve zorgplanning.
ACP of proactieve zorgplanning (stappenplan)
Hulpmiddel
Stappenplan voor zorgprofessionals ter ondersteuning bij het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over de wensen in de laatste levensfase. Per stap zijn de rollen en taken van de zorgverlener beschreven.
Zorgen doe je samen (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer voor zorgprofessionals ter ondersteuning in het gesprek met mantelzorgers van (migranten)ouderen met dementie om de mantelzorger en dementerende oudere beter te leren kennen.
Spreken over vergeten (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking voor zorgverleners om wensen en waarden te bespreken en vast te leggen voor en met mensen met beginnende dementie en hun naasten om hen na te laten denken over wat zij belangrijk vinden in hun leven.
Transmuraal zorgpad PalliSupport (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking voor het implementeren van het zorgpad PalliSupport. PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten in de palliatieve zorg die acuut in het ziekenhuis zijn opgenomen.
Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (vragenlijst)
Hulpmiddel
Gesprekshulp die het gesprek tussen consulenten en patiënten in de palliatieve fase ondersteunt. De gesprekshulp geeft een overzicht van mogelijke gespreksonderwerpen. De zorgverlener zet de gesprekshulp in als de patiënt naar het Consultteam Palliatieve Zorg gaat.
Praatstenen en Praatkaarten (handreiking)
Hulpmiddel
Kaarten en stenen die zorgverleners kunnen gebruiken om een gesprek met mensen met dementie te hebben. Ze bevatten onderwerpen die deel te maken hebben met proactieve zorgplanning, zoals de gewenste plek voor het levenseinde.
Nadenken over de behandeling voor mensen met ongeneeslijke kanker (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Boekje voor patiënten met kanker in de palliatieve fase dat helpt bij het nadenken over de behandelkeuze en helpt het gesprek met de arts hierover voor te bereiden.
Samen beslissen bij dementie (toolbox)
Hulpmiddel
Toolbox met materialen om zorgverleners te ondersteunen bij het samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten. De toolbox bevat gespreksmodellen, tips, materialen, hulpmiddelen en kennisclips.
Levenspad met dementie (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking of levenspad voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en de zorgverleners. Er staat informatie in over de zorg rond dementie. Er is aandacht voor specifieke groepen, zoals jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond.
Proactieve palliatieve zorg in de ggz (handleiding)
Hulpmiddel
Implementatiehandleiding voor de toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de ggz' voor beleidsmakers in de geestelijke gezondheidszorg. De handleiding helpt bij het opstellen van een plan van aanpak en geeft aanbevelingen voor rollen en verantwoordelijkheden.
Proactieve palliatieve zorg in de ggz (toolkit)
Hulpmiddel
Toolkit voor zorgverleners in de ggz die werken met mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De hulpmiddelen in de toolkit bieden ondersteuning bij herkennen van de behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan.
Proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
De Gesprekswijzer ondersteunt zorgverleners in de eerstelijn bij het tijdig bespreken van de palliatieve fase en het vormgeven van proactieve zorgplanning bij mensen met dementie en vergeetachtigheid. Het levert een bijdrage aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten en de kwaliteit van de zorg rondom het sterven.
Uniform vastleggen proactieve zorgplanning (formulier)
Hulpmiddel
Formulier is ontwikkeld om afspraken die voortkomen uit het proces van proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) eenduidig vast te leggen door een zorgverlener.
Weet u wat u wilt? (website)
Hulpmiddel
Website om mensen bewust te maken van het feit dat ze invloed kunnen hebben op hun levenseinde door er tijdig over na te denken en erover te praten. Op de website staan twee video's en zijn informatiebijeenkomsten te vinden.
Proactieve zorgplanning bij oudere patiënten (toolbox)
Hulpmiddel
Proactieve zorgplanning bevordert de kwaliteit van zorg binnen de eerste en tweede lijn doordat tijdig wordt nagedacht over de (mogelijk) benodigde zorg en ongewenste behandelingen mogelijk voorkomen worden. Huisartsenzorg Midden-Brabant heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld over proactieve zorgplanning.
Tijdig praten over het levenseinde (handreiking)
Hulpmiddel
E-books en een video die dienen als handreiking voor artsen om met patiënten, die binnen afzienbare tijd zullen komen te overlijden, in gesprek te gaan over hun grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.
Tips over zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer, een format met tips ter ondersteuning bij het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het bevat een aantal onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kunnen komen.
Proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk (video)
Hulpmiddel
Huisartsen en praktijkondersteuners vertellen over hun ervaringen met proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk. Het is bedoeld om proactieve zorgplanning gesprekken te stimuleren in de huisartsenzorg.
Multidisciplinaire samenwerking rond advance care planning in het verpleeghuis (toolbox)
Hulpmiddel
Een verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) in het verpleeghuis. Het rapport biedt een overzicht van beschikbare hulpmiddelen.
Verken uw wensen voor zorg en behandeling (online keuzehulp)
Hulpmiddel
Digitale keuzehulp bij proactieve zorgplanning helpt mensen bij het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken van deze wensen met naasten en de behandelend (huis)arts en het vastleggen daarvan in het patiëntendossier.
Reanimatie (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart Reanimatie helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over reanimeren.
Aanbevelingen implementatie Advance Care Planning (handreiking)
Hulpmiddel
In de handreiking staan elf aanbevelingen voor gebruik en het implementeren van proactieve zorgplanning (advance care planning) voor diverse doelgroepen.
Voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en dood' (bijsluiter)
Hulpmiddel
Bijsluiter met instructie over inzet van de voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en door' tijdens een consult of huisbezoek bij mensen met een migratieachtergrond. De bijsluiter is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners.
Palliatieve zorg thuis voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking Palliatieve zorg thuis over eigen regie van de patiënt en zijn naasten, herkennen van de palliatieve fase, indicatiestelling, proactieve zorgplanning, afstemming en informatieoverdracht en de benodigde competenties daarvoor.
Bijeenkomsten markering en proactieve zorgplanning organiseren in de eerstelijn (handreiking)
Hulpmiddel
Deze handreiking biedt een overzicht van onderwerpen, hulpmiddelen en aanvullende materialen die ondersteunend kunnen zijn bij het organiseren van bijeenkomsten of bij gesprekken over markering en proactieve zorgplanning in de eerste lijn.
Behandelwensenformulier kwetsbare oudere (formulier)
Hulpmiddel
Het behandelwensenformulier bevat vragen over de behandelwensen van de (kwetsbare) oudere. Het doel is het voeren van een gesprek over toekomstige zorg en het vastleggen van behandelwensen.
Doelen van behandeling bij uitgezaaide longkanker (infographic)
Hulpmiddel
Factsheet geeft informatie over behandeldoelen bij het starten van een medicamenteuze behandeling bij uitgezaaide longkanker. De factsheet biedt voor patiënten en naasten ondersteuning bij het nemen van een besluit.
Wat is een behandelbeperking? (animatie)
Hulpmiddel
Animatie met informatie over een behandelbeperking en de te nemen beslissingen bij het opstellen van een behandelbeperking. Zorgverleners kunnen patiënten en naasten attenderen op de animatie.
Besluitvorming in de palliatieve fase (toolbox)
Hulpmiddel
Methode voor besluitvorming in de palliatieve fase gericht op zorgverleners in de palliatieve zorg. De methode bestaat uit een toolbox en een set, bestaande uit een beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en situaties in de palliatieve fase.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.