Zorg elders

Veel mensen vinden het prettig om thuis te worden verzorgd door familie, vrienden en kennissen (de mantelzorg). Toch kan er een tijd komen dat u hulp van buiten nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden of wanneer u geen beroep kunt doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers. Het is mogelijk om vooraf een voorziening te bezoeken, zodat u kunt kijken of deze bij u past. U kunt in overleg met uw familie, huisarts/ specialist de voor u meest geschikte keuze maken voor een van de volgende verblijfsmogelijkheden. Klik hier voor de folder, met een overzichtskaart en adressen.


Verpleeghuizen/Verzorgingshuizen en palliatieve centra  
In een verzorginghuis zijn aangepaste voorzieningen. Verder woont u geheel zelfstandig. De huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg. Een verzorgingshuis heet ook wel ‘woonzorgcentrum’. Sommige verzorgingshuizen bieden terminale zorg aan niet-bewoners. De zorg wordt gegeven door professionele verzorgenden aangevuld met zorg door vrijwilligers. De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg.

Verpleeghuizen bieden huisvesting met verzorging, behandeling en begeleiding wanneer u niet langer thuis kunt verblijven. Steeds meer verpleeghuizen beschikken over een specifieke afdeling voor palliatieve zorg of een zelfstandige locatie (palliatief centrum). Op deze afdeling beschikt u over een eigen kamer. Verder is er een huiskamer en een logeerkamer. Verzorging en verpleging worden gegeven door professionele verpleegkundigen en verzorgenden. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg.  Andere hulpverleners - zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker - kunnen worden ingeschakeld.


Hospices en bijna-thuis-huizen
Een hospice of bijna-thuis-huis is een huis waar in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven doorgebracht kan worden. In de praktijk worden de termen hospice en bijna-thuis-huis door elkaar gebruikt. In Rotterdam en in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn dergelijke huizen.
De eigen huisarts of een huisarts verbonden aan het hospice, heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden professionele thuiszorgmedewerkers ingezet. Daarnaast hebben daartoe opgeleide vrijwilligers een belangrijke rol in de zorg.

Een overzicht van hospices en bijna-thuis-huizen vindt u in onze folder verblijfsmogelijkheden in Rotterdam en omstreken wanneer u ongeneeslijk ziek bent.


Ziekenhuizen
Als duidelijk wordt dat de ziekte ongeneeslijk is, is er vaak geen reden meer om in het ziekenhuis te blijven. Toch blijven mensen soms tot het overlijden in het ziekenhuis. Dit kan een keuze van een patiënt zijn. Het kan ook voorkomen dat de situatie van de patiënt dusdanig verslechtert, dat overplaatsing niet meer mogelijk is. In dat geval is verblijf in het ziekenhuis de enige mogelijkheid.

Voor een overzicht van de ziekenhuizen gaat u naar Zorg in uw Regio en filtert u op ziekenhuizen.


Kortdurende zorgopname
Om de thuissituatie te ontlasten, is een tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice/bijna-thuis-huis mogelijk. Ook bij ziekte van uw partner of anderen die voor uw zorgen, is het tijdelijke verblijf een belangrijke ‘back-up’. Verder kunt u tijdelijk worden opgenomen, omdat u klachten hebt waarvoor een kortdurende behandeling noodzakelijk is.
 

Contact