Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen' is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en consensus. De samenvattingskaart geeft inzicht in het beslissen van het starten/stoppen van dialyse in de palliatieve fase en proactieve zorgplanning.
Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal
De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geeft een overzicht van de diverse richtlijnen gericht op palliatieve zorg voor kinderen, waaronder de Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen.
Richtlijn Zorg in de stervensfase
Onderwijsmateriaal
De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen. De richtlijn kan dienen als achtergrondmateriaal voor een les over sterven, eventueel in combinatie met het zorgpad stervensfase.
Richtlijn Psychosociale zorg/maatschappelijk werk
Onderwijsmateriaal
Introductie in psychosociale zorg en de taken van maatschappelijk werk, met onder meer: wat is palliatieve zorg? Hoe kan psychosociale zorg in dit kader worden gezien en wat kan de zorgverlener in de praktijk van maatschappelijk werker op het gebied van palliatieve zorg tegenkomen?
Richtlijn Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin de indicatie en handelswijze van palliatieve sedatie worden toegelicht. De richtlijn is te gebruiken om uit te leggen wat palliatieve sedatie inhoudt, wat de rol van verzorgenden en verpleegkundigen is en wat het verschil is met euthanasie.
Richtlijn Euthanasie
Onderwijsmateriaal
De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. De KNMG heeft randvoorwaarden en procedures uitgewerkt voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Delier in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal
De animatie 'Delier in de palliatieve fase' (2 minuten), op basis van de gelijknamige richtlijn, is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Er wordt verwezen naar de DOS-schaal. Doelgroepen van de film: hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg.
Richtlijn Complementaire zorg
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin vier complementaire zorginterventies beschreven. worden. Onder complementaire zorg wordt in deze richtlijn verstaan de zorg die zorgverleners geven in aanvulling op de standaardzorg.
Pallialine: richtlijnen palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
Website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen worden gepubliceerd. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole, specifiek ziektegerelateerde richtlijnen, richtlijnen rondom levenseinde en over een bepaald thema, zoals de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen.
Richtlijn Misselijkheid en braken
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Misselijkheid en braken' kan gebruikt worden bij casuïstiek over dit onderwerp.
Samenvattingskaart richtlijn Pijn bij kanker en richtlijn Pijn bij gevorderde COPD of hartfalen
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart met de belangrijkste punten uit de twee richtlijnen 'Pijn bij patiënten met kanker' en 'Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen'.
Samenvattingskaart richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De samenvattingskaart van de richtlijn 'Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase' geeft inzicht in begripsbepaling, oorzaken, diagnostiek, integrale benadering, beleid en de medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandeling bij pijn in de palliatieve fase.
Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij misselijkheid en braken
Onderwijsmateriaal
De samenvattingskaart van de richtlijn 'Palliatieve zorg bij misselijkheid en braken' geeft inzicht in begripsbepaling, oorzaken, diagnostiek en beleid, inclusief een stappenplan bij misselijkheid en braken in de palliatieve fase.
Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij ileus
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart van de richtlijn 'Ileus' die inzicht geeft in oorzaken, diagnostiek en beleid bij ileus in de palliatieve fase.
Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij dyspneu
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart van de richtlijn 'Palliatieve zorg bij dyspneu' die inzicht geeft in oorzaken, diagnostiek en beleid. Dyspneu is een onaangename gewaarwording van de ademhaling. Het komt regelmatig voor binnen de palliatieve zorg.
Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Pijn bij patiënten met kanker' geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met pijn bij kanker in de curatieve en palliatieve fase. Oorzaken, diagnostiek, integrale benadering, causale en symptomatische behandeling van pijn worden besproken. In te zetten als bronmateriaal of als onderdeel van een les.
Richtlijn Obstipatie
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Obstipatie' kan worden gebruikt als bronmateriaal voor een les waarin studenten dit symptoom beschrijven. Obstipatie betekent voor een patiënt vaak een grote aantasting op de kwaliteit van leven. Preventieve maatregelen zijn dan ook van het grootste belang.
Richtlijn Depressie
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Depressie' kan gebruikt worden als onderwijsmateriaal bij kennis opdoen, protocollair werken en het maken van een individueel zorgplan.
Richtlijn Delier
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Delier' kan worden gebruikt als bron voor een les over dit onderwerp. Bij patiënten in de palliatieve fase is het extra van belang alert te zijn op prodromale verschijnselen van een delier, onder meer omdat een delier in de stervensfase het afscheid nemen voor de patiënt en zijn naasten ruw kan verstoren.
Richtlijn Rouw
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over rouw bij patiënten en hulpverleners op basis van landelijke consensus. Onderwerpen die in deze richtlijn aan bod komen zijn beschrijving van rouw, rouwtaken, gecompliceerde rouw, predisponerende factoren, diagnostiek, verliesverwerking, begeleiding en therapie.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.