Consultatie en advies

Consultatiedienst palliatieve zorg 

Bij de zorg voor palliatieve patiĆ«nten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd. 

Heeft u vragen over een patiĆ«nt in de palliatieve fase? U kunt dan bellen naar 088 605 14 44. Tijdens kantoortijden krijgt u een lokaal verpleegkundig consulent aan de lijn. Deze consulent heeft altijd een arts als medische achterwacht en heeft daarmee overleg om tot een gezamenlijk advies te komen. Daarbuiten (’s avonds, ’s nachts en in het weekend) kunt u in spoedgevallen beroep doen op de ANW-dienst palliatieve zorg (bovenregionaal georganiseerd). Zij zijn te bereiken via hetzelfde nummer (088 605 14 44). 

Meer informatie over de consultatievoorziening palliatieve zorg is te vinden op Palliaweb.

Transitie consultatievoorziening palliatieve zorg

Een actuele vraag is hoe we het beste deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg kunnen benutten, organiseren en financieren. Het komend jaar zal de consultatievoorziening palliatieve zorg een nieuwe inbedding vinden in de regio. Vanuit het Netwerk werken we samen met andere partijen aan een transmurale werkorganisatie; waar deze transitie onderdeel van is. In deze werkorganisatie zijn projecten verbonden, palliatieve zorg specialisten en experts betrokken en wordt gezamenlijk koers en beleid uitgezet. Hierbij wordt de mens nog centraler gezet (ongeacht de diagnose). Door nauwer met elkaar samen te werken bij de doorontwikkeling van verschillende initiatieven kan optima(a)l(er) gebruik worden gemaakt van wederzijdse kennis, expertise op het gebied van de (zorg)inhoud en financieringsafspraken binnen het transmuraal domein. Ook van governance, samenwerking en transformatie. Daarnaast wordt voorkomen, dat overlap ontstaat in deelname binnen de afzonderlijke initiatieven en op het vlak van besluitvorming en borging in de regio.

Hulp bij zingeving en levensvragen

Aandacht voor zingeving en levensvragen hoort bij ons allemaal. Voor ondersteuning bij zingeving en levensvragen kan men in de regio Arnhem en omstreken terecht bij D3rde Verdieping - Hart voor zingeving.

www.d3rdeverdieping.nl 

Artsensteunpunt levenseinde kinderen

Het steunpunt richt zich op artsen die raad nodig hebben over de behandeling, beperkingen in de behandeling of beslissingen over het levenseinde van kinderen. Ook kunnen artsen die na het overlijden van een kind behoefte hebben aan een gesprek over procedure, verloop en emoties terecht bij het artsensteunpunt.

www.kinderpalliatief.nl

Expertisecentrum Euthanasie

Heeft u advies of begeleiding nodig bij een euthanasieverzoek? De consulenten euthanasie kunnen uw vragen beantwoorden, informatie geven of u begeleiden tijdens het euthanasietraject. Ook met overige vragen kunt u bij het expertisecentrum terecht. 

070 - 352 41 41 (op werkdagen van 09:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30 uur)

www.expertisecentrumeuthanasie.nl 

Contact en aanmelden nieuwsbrief