Privacyverklaring Netwerk palliatieve Zorg Regio Arnhem en de Liemers

Palliaweb is een platform waar iedereen die in of voor palliatieve zorgverlening werkt relevante informatie kan vinden. De site bevat content van PZNL en haar leden, maar ook van derde partijen. Daarnaast biedt Palliaweb mogelijkheid om in het CMS van het Palliaweb-domein een eigen website te maken en beheren, met verbinding naar de inhoud van Palliaweb. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Arnhem en de Liemers maakt van deze mogelijkheid gebruik. 

Om onze diensten aan te bieden verwerkt het Netwerk Palliatieve Zorg Regio Arnhem en de Liemers persoonsgegevens. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze website bezoekers en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen hierover transparant zijn en informeren je daarom in deze Privacyverklaring over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Deze Privacyverklaring is naast de persoongegevens de via de website ontvangen worden ook bestemd voor de persoongegevens die het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers verzameld via het registratiesysteem Lorio. 

Contactgegevens 

Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers (‘wij’, ‘ons’) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voor de website binnen het Palliaweb-domein en binnen het registratiesysteem Lorio en verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op de netwerkwebsite binnen het Palliaweb-domein en binnen Lorio.  

Voor vragen is het Netwerk Palliatieve Zorg - naam als volgt bereikbaar: 

Netwerk palliatieve Zorg Regio Arnhem en de Liemers

Florijnweg 4

8683 JN Velp

npzra@onzehuisartsen.nl 

0628247396

www.palliaweb.nl/netwerk-arnhem (‘Website’)  

Welke persoonsgegevens verwerkt het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers van jou? 

 • Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je contact met ons opneemt: Als je persoonsgegevens verstrekt via de telefoon of e-mail, registreren wij deze. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, woonplaats en overige gegevens die je zelf verstrekt zoals de inhoud van je vraag, verzoek of klacht.  
 • Persoonsgegevens die wij van je ontvangen of genereren door je gebruik van onze nieuwsbrieven, onze website of uitnodigingen per e-mail. Wij kunnen, wanneer je onze digitale nieuwsbrieven of digitale persberichten leest, aan je e-mailadres zien of je deze berichten opent en waar je op klikt. Bij je bezoek aan onze Website verzamelen wij geen IP-adressen en we plaatsen geen tracking cookies (zie hierover de cookie paragraaf verderop in deze Privacyverklaring). Jouw onlinegedrag kunnen wij geanonimiseerd analyseren, maar het herleiden naar een IP-adres hebben wij onmogelijk gemaakt op al onze analyseplatforms. 
   
 • Persoonsgegevens die je geeft vanwege een zakelijke relatie met ons. Als je een leverancier van ons bent kunnen wij je persoonsgegevens vastleggen zoals voor- en achternaam, werk en privé e-mailadres, werk en privételefoonnummer, naam van de organisatie waar je werkt, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan. Denk hierbij ook aan de gegevens binnen de sociale kaart (Lorio). 

Alle gegevens die door ons worden verzameld, behandelen we strikt vertrouwelijk. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

Afhankelijk van de diensten en functies die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken (voor specifieke persoonsgegevens, bijvoorbeeld binnen projecten, wordt altijd expliciet toestemming gevraagd): 

 • Voorletters, voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens privé en/of zakelijk 
 • Telefoonnummers 
 • E-mailadres 
 • Locatiegegevens 
 • Functie/beroep 
 • Social media-accountnaam 
 • IBAN 
 • Kostenplaats 
 • BIG-registratienummer 
 • V&VN nummer 
 • Informatie uit enquêtes 

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, maken wij hieronder duidelijk wat de doeleinden zijn waarvoor Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers je persoonsgegevens verzamelt: 

 • Informeren over (palliatieve) zorg 
 • Voldoen aan wet- en regelgeving en andere op ons rustende verplichtingen 
 • Versturen van nieuwsbrieven en andere informatie  
 • Afhandelen van vragen, verzoeken en wensen 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je verder te helpen als je vragen heeft. 
 • De mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan congressen en financiële afhandeling hiervan 
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Verbeteren en optimaliseren van de Website. 
 • Verbeteren van onze informatievoorziening en het toespitsen van de informatie op de ontvangers. 

Wij verwerken persoonsgegevens via onder andere de Website en het registratiesysteem Lorio. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming. 

Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking? 

Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Welke grondslag van toepassing is, hangt af van de specifieke gegevensverwerking die wij voor je uitvoeren. 

 • Uitvoering van een overeenkomst. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij een overeenkomst met je hebben of zullen aangaan. 
 • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensverwerkingen. Dit is het geval wanneer wij onze systemen beveiligen, of onze dienstverlening wensen te monitoren en te verbeteren en bijvoorbeeld als wij informatie aan je verstrekken (op jouw verzoek). Vanzelfsprekend hechten wij waarde aan jouw privacybelang en maken wij altijd vooraf een belangenafweging.  
 • Wettelijke verplichting. Het kan zijn dat er een wettelijke verplichting op ons rust waarvoor wij persoonsgegevens van je moeten verwerken.  
 • Toestemming. In sommige gevallen vragen wij je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wanneer wij je om toestemming vragen dan informeren wij je duidelijk waarvoor wij dit vragen en je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Wij verwerken je persoonsgegevens dan niet meer.  

Verwerking gegevens bezoek websites 

PZNL verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van haar website Palliaweb, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Deze informatie kan worden gedeeld met het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers Het programma maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies vind je op de pagina Cookie instellingen. 

Bij het verwerken van de websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie. 

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen? 

Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, zgn. ‘verwerkers’, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PZNL en de Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers maken bijvoorbeeld gebruik van een externe partij om onze Website te hosten. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers kunnen je persoonsgegevens ook delen met derde partijen die kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken en hebben een eigen verplichting om je hierover te informeren. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

Worden je persoonsgegevens verwerkt buiten de EER? 

Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers verwerkt in beginsel je persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) . 

Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers kan gebruikmaken van e-mail- en hostingdienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd. In voorkomende gevallen zullen wij maatregelen nemen om de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses. 

Zijn je persoonsgegevens veilig? 

Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt PZNL onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers en vrijwilligers toegang hebben tot je persoonsgegevens, die gebonden zijn aan wettelijke en contractuele geheimhoudingsverplichtingen. 

De toegang tot je persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie. 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? 

Het Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten. 

Privacybeleid van derden 

Op de Websitekunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.  

Jouw rechten als betrokkene zijn: 

 • recht van informatie; 
 • recht op inzage; 
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming; 
 • recht op dataportabiliteit; 
 • recht op vergetelheid; 
 • recht op beperking van de verwerking. 
 • Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers . Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.  

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kunt je contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze Privacy Verklaring. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Vragen 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken. 

Netwerk Palliatieve Zorg - Regio Arnhem en de Liemers kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je aan om dit document regelmatig te raadplegen om na te gaan of er aanpassingen zijn. 

Contact en aanmelden nieuwsbrief