In de regio werken we samen aan een regionaal Kenniscentrum palliatieve zorg (werktitel). Om tot passende zorg te komen, zijn impactvolle zorgtransformaties noodzakelijk (Integraal Zorgakkoord IZA, 2022). In 2022 is in het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers gestart met de transitie van de proactieve inzet van de specialisten en experts in de palliatieve zorg, onder andere ingegeven vanuit de transitie van de (landelijke) telefonische consultatie. Naast de ontwikkeling en inbedding middels een regionaal (transmuraal) Expertiseteam Palliatieve zorg wordt gewerkt aan de brede implementatie van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en in het bijzonder de Proactieve Zorgplanning en maatschappelijke bewustwording. Dit past in de verdere doorontwikkeling en professionalisering van het Netwerk Palliatieve Zorg en sluit naadloos aan bij de ambitie, veranderstrategie en thema’s in het regioplan ‘Centraal Gelderland’ en Transformatieplan ‘Samen in de wijkzorg’.


We gaan dit doen door een aantal lopende initiatieven verder uit te werken, te borgen en bij elkaar te brengen binnen het transmuraal domein. Door experts en specialisten (virtueel) bij elkaar te brengen wordt het mogelijk om effectief en efficient kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan alle generalisten in de regio. Onder andere diverse vormen van consultatie, het inzetten van specialisten bij PaTz-groepen in huisartsenpraktijken, het beschikbaar stellen van specialisten bij complexe problematiek, het versterken van proactieve zorgplanning, ontwikkelen van en coachen bij informatiebijeenkomsten in de wijken door generalisten zijn enkele voorbeelden van al lopende initiatieven die we bij elkaar brengen. Deze dragen bij aan het voorkomen van onnodige, niet-passende zorg en meer zorg op de juiste plek en het juiste moment. We doen dit in verbinding met 6 actielijnen, welke de komende jaren het fundament van het Netwerk Palliatieve Zorg vormen:

  • Afspraken op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel)
  • Maatschappelijke bewustwording
  • Deskundigheidsbevordering
  • Digitale ondersteuning
  • Passende financiering
  • Spiegel- en sturingsinformatie

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief