Projecten in de regio

Met projecten zetten we binnen het netwerk gezamenlijke stappen om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren. We nemen graag het initiatief om projecten in de palliatieve zorg op te zetten, uit te voeren en/of te ondersteunen.

Op deze pagina staan projecten in onze regio waar het netwerk uitvoering aan geeft:

  • Projecten ZonMw
  • Project Proactieve Zorgplanning samen met het Regioplatform
  • Project Regionale Transmurale Consultatie

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met de projectleider via palliatievezorg@zonh.nl

 

Projecten ZonMw

De volgende ZonMw projecten lopen op dit moment:

 

Project Proactieve Zorgplanning samen met het Regioplatform

Het regioplatform is een initiatief van Noordwest Ziekenhuisgroep, Zorgcirkel, Omring en het Dijklander Ziekenhuis. Het regioplatform is ontstaan vanuit het besef dat we alleen samen de grote uitdagingen in de zorg voor kwetsbare ouderen het hoofd kunnen bieden. Welke zorg hebben zij in de toekomst nodig? En vooral: hoe organiseren we deze zorg zodanig dat we optimaal samenwerken met de patiënt/cliënt zelf en met elkaar als zorgverleners van verschillende organisaties?

Een project waar het Regioplatform zich voor inzet is Proactieve Zorgplanning (PZP). Het proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt.

In dit project ligt de focus in 2023/2024 op het in gebruik nemen van een eenduidig PZP-format in Noord-Holland Noord met eenduidige gezamenlijke werkafspraken over de registratie en het digitaal delen van de uitkomsten van het gesprek voor zorgverleners.

Rol Netwerken Palliatieve Zorg in dit project

De Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW praten mee in het Regioplatform en zijn ook betrokken bij de uitvoering van het PZP. De netwerken brengen landelijke en regionale kennis en expertise in over richtlijnen, scholing en methodieken rondom proactieve zorgplanning. En koppelen partijen aan elkaar. Op deze manier vullen de netwerken en het regioplatform elkaar aa

 

Regionale Transmurale Consultatie

In 2022 is de regionale pilot Transmurale Consultatie in de regio’s Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland van start gegaan. Dit naar aanleiding van de transitie van het landelijk consultteam naar de regio.

Bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch advies vragen bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in de regio. Een consulent - een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd.

Naast het vormen van een telefonisch consultteam wordt er ook gewerkt aan de volgende activiteiten:

  • Een regionaal telefoonnummer instellen.
  • Het registreren van alle binnenkomende consulten.
  • Het bekostigen van de consulten.
  • Een regionaal transmuraal consultatieteam oprichten en breed inzetbaar maken in de regio.
  • Dit consultatieteam krijgt ook een plek in het zorgpad van de Proactieve Zorgplanning.

 

Rol Netwerken Palliatieve Zorg in dit project

De Netwerken Palliatieve Zorg zijn de verbindende factor door het koppelen van de verschillende projecten aan elkaar. Hierdoor ontstaat er meer samenhang in de palliatieve zorgverlening. Door samenwerking verbetert ook de kwaliteit van leven van patiënten en naasten in de laatste levensfase. Er kan in gezamenlijkheid worden gewerkt aan een passend aanbod van zorg en ondersteuning

 

Meer informatie over scholing, projecten en methodieken

 

Projectleiders

Marcel_Witte_Fotografie_ZONH_HighRes-2-bijgesneden.jpg

 

   Yvette Goudsblom
   palliatievezorg@zonh.nl

 

 

Marcel_Witte_Fotografie_ZONH_HighRes-1.jpg

 

 

Jente Bosma    
palliatievezorg@zonh.nl    

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief en contact