Wat wordt er onder spiritualiteit verstaan en wat doen geestelijk verzorgers in de thuissituatie nu precies?

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 14 juni 2023

Dat zingeving en spiritualiteit naast de aandacht voor lichamelijke en psychosociale problemen een belangrijke dimensie is in de palliatieve zorg wisten we al. Toch?

Maar wat wordt er onder spiritualiteit verstaan en wat doen geestelijk verzorgers in de thuissituatie nu precies?

Bij spiritualiteit kan het gaan om alle mogelijke - van religieuzen tot alledaagse - bronnen van inspiratie. Voor sommige mensen ligt het accent hierbij op het gevoelsleven (bijvoorbeeld bidden, genieten van de natuur, literatuur, muziek, kunst) of activiteiten (mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten voor een goede zaak), anderen beleven het meer intellectueel (contemplatie, studie). Spiritualiteit heeft invloed op het hele bestaan. Aandacht voor de spirituele dimensie is dan ook een belangrijk aspect bij het bieden van kwalitatief goede palliatieve zorg.

Spirituele zorg in die laatste levensfase kan gaan over vragen en dilemma’s die betrekking hebben op zingeving, ziekte, het omgaan met de beperkte tijd van leven, (wan)hoop, levensbalans en/of geloofsovertuiging. Hoe ga ik verder als ik niet meer beter wordt. Hoe moet ik afscheid nemen van iedereen en alles wat me zo vertrouwd is? Wat is nog belangrijk? Waarom overkomt mij dat?

Bij de geestelijk verzorger kan men het verhaal kwijt met alle gedachten en gevoelens die daarbij horen. Vaak zijn er geen kant-en-klare oplossingen maar is het helpend om samen met de geestelijk verzorger van gedachten te wisselen en zorgen te ordenen. Het team Levensvragen in de Vallei heeft naast een grote mate van openheid ook inhoudelijke deskundigheid in de diagnostiek en begeleiding van existentiële en spirituele worstelingen.

Mede door financiering vanuit de overheid kan deze ondersteuning kosteloos aangeboden worden mensen in de palliatieve fase van alle leeftijden en diens naasten.

Telefoon: 06 58 88 57 81

E-mail: info@levensvragenindevallei.nl

 

https://www.levensvragenindevallei.nl/wp-content/uploads/2020/05/Geestelijke-verzorging-thuis-2-1024x302.png

Contact