Palliatieve zorg in beeld

Het landschap van de palliatieve zorg

Er zijn vele organisaties werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland. Allen hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van patiënten, naasten of zorgverleners. De organisaties werken op vier niveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic “Het landschap van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden.

Fibula is de landelijke koepel voor Netwerken Palliatieve Zorg. Fibula behartigt de belangen van de netwerken op landelijk niveau en stimuleert de samenwerking op landelijk niveau tussen organisaties op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast ondersteunt Fibula de netwerkcoördinatoren en Netwerken Palliatieve Zorg bij verdere professionalisering en verbindt hen met elkaar om de onderlinge samenhang te vergroten.

Contact