Initiatieven proactieve zorgplanning
Interactieve kaart

Initiatieven proactieve zorgplanning

Op onderstaande interactieve kaart staan initiatieven en projecten waarbij het registeren en/of uitwisselen van proactieve zorgplanning (PZP-) gegevens centraal staan. Je kunt filteren op EPD en soort zorgorganisatie. Op de kaart zelf kun je linksboven op 'toon consortia' klikken om de initiatieven per consortium te zien. 

Voor het aanleveren van initiatieven en projecten, kun je contact met ons opnemen via nppzii@pznl.nl of via proactiefgegevensdelen@iknl.nl 

Laatst geactualiseerd: 3 mei 2024
Filteren
EPD
Soort Zorgorganisatie

Doelstelling:

Doelgroep:

Contactpersoon:

15 resultaten gevonden
ACP Huisarts-HAP Doelstelling:
Uitwisseling van protocol proactieve zorgplanning vanuit de huisarts (Medicom) met de huisartsenpost (VIPLive spoed EPD).
Doelgroep:
Huisartsenpraktijk en huisartsenpost.
Betrokken organisaties:
Eerstelijnszorg Zoetermeer
Einddatum:
30 juni 2024
EPD:
VIPLive, Pharmacom
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg
Contactpersoon:
ACP in de TMZ-regio Doelstelling:
Het ontwikkelen van regionale afspraken en een werkwijze ACP en deze implementeren in de keten.
Doelgroep:
Alle zorgprofessionals die een rol hebben in het proces van ACP. De indirecte doelgroep (waar we willen dat ACP-gesprekken mee gevoerd worden) zijn kwetsbaar complexe ouderen.
Betrokken organisaties:
Amphia Ziekenhuis, Huisartsen Zorggroep Breda, Avoord, Het Huisartsenteam, Zorroo, Surplus, Thebe
Einddatum:
31 maart 2024
Subsidie:
RVO en VEZN
EPD:
Epic, Ons, VIPLive, PUUR
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Hospicezorg, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
ACP in Midden-Brabant Doelstelling:
Dat er meer gesprekken over proactieve zorgplanning (zowel levenswensen als behandelwensen en - grenzen) gevoerd worden. En dat er resultaten en afspraken worden vastgelegd en uitgewisseld in de keten. Zodat de zorg en ondersteuning die wordt geleverd beter aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen in een kwetsbare positie.
Doelgroep:
Alle zorgprofessionals die een rol hebben in het proces van proactieve zorgplanning. Indirect is de doelgroep alle kwetsbare ouderen waarmee over proactieve zorgplanning gesproken wordt.
Betrokken organisaties:
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, De Wever, Thebe, PrimaCura
Einddatum:
21 december 2024
Subsidie:
VEZN
EPD:
Epic, VIPLive, PUUR
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Hospicezorg, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
ACP in Zeeland Doelstelling:
Dat er meer gesprekken over proactieve zorgplanning (zowel levenswensen als behandelwensen en - grenzen) gevoerd worden. En dat resultaten en afspraken worden vastgelegd en uitgewisseld in de keten. Zodat de zorg en ondersteuning die wordt geleverd beter aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen in een kwetsbare positie.
Doelgroep:
Alle zorgprofessionals die een rol hebben in het proces van proactieve zorgplanning. Indirect is de doelgroep alle kwetsbare ouderen waarmee over proactieve zorgplanning gesproken wordt.
Betrokken organisaties:
Adrz, ZorgSaam (ziekenhuis), Nucleuszorg, De huisartsenconnectie, Zeeuwse Zorgschakels, Allevo, Cleijenborch, Iriz Thuiszorg, RST Zorgverleners, SVRZ, WVO Zorg, Zorgstroom
Einddatum:
31 december 2023
Subsidie:
RVO (SOW-subsidie)
EPD:
HiX, Ons
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
De zorg die ik wens en bij mij past als...ik niet meer beter word Doelstelling:
Integreren van proactieve zorgplanning in specialistische zorgpaden transmuraal, het opstellen van een proactief zorgplan voor iedere palliatieve patiënt en het delen van de gegevens transmuraal.
Doelgroep:
De patiënt in de palliatieve fase, naasten en betrokken zorgverleners in de regio Zuyderland.
Betrokken organisaties:
Maastricht University, MeanderGroep Zuid-Limburg, Cicero Zorggroep, MCC Omnes, Meditta Holding, Burgerkracht Limburg, MSB Zuyderland, HACo West, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg
Startdatum:
1 januari 2023
Einddatum:
31 december 2025
Subsidie:
ZonMw
EPD:
HiX
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Doorontwikkeling en implementatie regionaal zorgpad PZP in de Gelderse Vallei Doelstelling:
Betere aansluiting van zorg op de behoeften van de patiënt, betere afstemming tussen zorgverleners onderling. Het voorkómen van herhalende vragen en van onnodige zorgkosten.
Doelgroep:
Zorgprofessionals, kwetsbare ouderen en mensen waarbij de professional niet verbaasd zou zijn als diegene binnen twaalf maanden komt te overlijden.
Betrokken organisaties:
Huisartsen Gelderse Vallei, Santé Partners, team gespecialiseerd verpleegkundigen, Icare, Opella, Vilente, Zinzia, Hospice Norschoten, Mura Zorgadvies, Zorggroep Charim
Startdatum:
4 september 2023
Einddatum:
30 september 2026
Subsidie:
ZonMw
EPD:
Ons, Pharmacom, Promedico-ASP
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Hospicezorg, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Herziening en implementatie RTA ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ in Zuidoost-Brabant Doelstelling:
Dat zorgprofessionals ‘dezelfde taal spreken’ wat betreft het tijdig spreken over het levenseinde en dat er een eenduidig begrippenkader gehanteerd wordt. Dat professionals de laatste levensfase op tijd signaleren en markeren en dat we hen handvatten bieden om gesprekken over levenswensen, behandelwensen en behandelgrenzen met zorgvragers en hun naasten tijdig en goed te kunnen voeren. Dat er afstemming is in de keten over de rolverdeling en samenwerking rondom het gesprek over het levenseinde. Dat informatie over levenswensen, behandelwensen en behandelgrenzen eenduidig en meer uniform wordt vastgelegd en gedeeld met patiënt en andere betrokken zorgverleners. Dat er verbetering is in de digitale overdracht van die levenswensen, behandelwensen en behandelgrenzen tussen betrokken zorgverleners.
Doelgroep:
De doelgroep voor dit project zijn alle zorgprofessionals in de regio Zuidoost-Brabant die in aanraking komen met patiënten in de laatste levensfase.
Betrokken organisaties:
Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost-Brabant, Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC), Programma Precies!, Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost
Startdatum:
3 juli 2023
Einddatum:
31 december 2024
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Implementatie van online module Proactief zorgplan bij (hemato-)oncologische patiënten in oncologienetwerk Concord Doelstelling:
Het toepassen en uitwisselen van de online module Proactieve zorg bij (hemato-)oncologische patiënten die behandeld worden door verschillende zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn binnen het oncologienetwerk Concord, waardoor de persoonlijke voorkeuren en gemaakte behandelafspraken leiden tot een passend behandelplan. Dit wordt onderzocht door het proces van implementatie en borging van proactieve zorgplanning in de oncologische zorg in kaart te brengen en een implementatieplan te ontwikkelen voor nationale implementatie in alle consortia palliatieve zorg.
Doelgroep:
(Hemato-)oncologische patiënten van 18 jaar en ouder in de palliatieve fase.
Betrokken organisaties:
Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis , Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Albert Schweiter Ziekenhuis, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Spijkenisse MC, Beatrixziekenhuis
Startdatum:
1 juni 2023
Einddatum:
1 juli 2026
Subsidie:
ZonMw
EPD:
HiX
Soort Zorgorganisatie:
Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Passende zorg met ACP Doelstelling:
In diverse zorgnetwerken worden binnen nog op te stellen regionaal kaders proactieve gesprekken gevoerd tussen zorgverleners, patiënten en eventuele mantelzorgers over passende zorg in het kader van proactieve zorgplanning (advance care planning). Zijn zorgverleners opgeleid om deze gesprekken goed te voeren? Vastgelegde informatie kan tussen de zorgnetwerken en organisaties worden uitgewisseld in zowel spoedeisende als niet spoedeisende situaties, zodat de zorgverleners tijdig over de juiste en betrouwbare informatie beschikken.
Betrokken organisaties:
Haga Ziekenhuis, Eerstelijnszorg Zoetermeer, Fundis
Startdatum:
2 januari 2023
Einddatum:
31 december 2025
EPD:
HiX, Ons, VIPLive, Ysis
Soort Zorgorganisatie:
Wijkverpleging, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Pilot informatieuitwisseling ACP in de regio Doelstelling:
Inzage in proactieve zorgplanning gegevens door ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, ambulance.
Doelgroep:
Ziekenhuis, huisarts, thuiszorg en ambulance.
Betrokken organisaties:
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Jeroen Bosch Huisartsen
EPD:
HiX, Ons, VIPLive
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Ziekenhuiszorg, Ambulancezorg
Contactpersoon:
Proactief gegevens delen Doelstelling:
Om goed aan te sluiten op de waarden, wensen en behoeften van patiënten is het van belang dat hierover gesprekken worden gevoerd tussen zorgverlener en patiënt. De uitkomsten van die gesprekken hebben nog meer waarde als deze vastgelegd en gedeeld kunnen worden tussen alle betrokken zorgverleners van de patiënt. Om dit voor elkaar te krijgen is o.a. interoperabiliteit en eenheid van taal belangrijk. Mede daarom is er behoefte aan een informatiestandaard waar leveranciers hun systeem op kunnen baseren zodat zorgverleners kunnen registreren op basis van deze standaard. - Kaders voor eenduidige digitale gegevensuitwisseling van pzp informatie - Het realiseren van een Informatiestandaard pzp, bij voorkeur vastgesteld en gepubliceerd door Nictiz - Een werkbare oplossing voor gegevensdeling pzp, aangetoond door twee POC’s en drie representatieve pilots - Draagvlak voor verdere landelijke uitrol Het project beperkt zich tot pzp gegevensdeling maar kan, bij een succesvol resultaat, opmaat zijn voor realisatie van gegevensdeling in de bredere zorgcontexten, waar de behoefte eveneens groot is.
Doelgroep:
Regio’s die deel willen nemen aan pilot. In de pilot nemen deel: - Verschillende organisaties (o.a. Ziekenhuis/ Huisartspraktijken/ VVT) - De zorgprofessionals die een rol spelen in PZP proces
Betrokken organisaties:
IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), PZNL, CareCodex
Startdatum:
1 januari 2023
Einddatum:
31 december 2025
Subsidie:
ZonMw
Contactpersoon:
Proof of Concept met HINQ voor de use case ACP (Advance Care Planning) Doelstelling:
Het in de regio (in een zorgnetwerk) kunnen uitwisselen van proactieve zorgplanning verslaglegging. Vanwege het ontbreken van een landelijke (informatie) standaard is er voor gekozen voor nu 'één virtuele plek van de waarheid' (een PZP-vragenlijst) te creëren in de zorgnetwerkomgeving van HINQ, die ingezien kan worden door het zorgnetwerk. Het is de wens deze deze gegevens te kunnen delen vanuit de bronsystemen (registratie in het bronsysteem, inzichtelijk voor het zorgnetwerk).
Doelgroep:
Ziekenhuis (medisch specialisten, verpleegkundig specialisten), VVT (specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten), huisartsen (huisarts en POH).
Betrokken organisaties:
Dijklander Ziekenhuis, De Zorgcirkel
Startdatum:
2 oktober 2022
Einddatum:
30 november 2023
EPD:
HiX, Ysis, Pharmacom
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Transmuraal palliatief zorgpad + ACP gesprekken Doelstelling:
Tijdige Signalering en Markering in de palliatieve fase en proactieve zorgplanningsgesprekken zodat zorg op maat geboden wordt.
Doelgroep:
Patiënten in de palliatieve fase en zorgprofessionals in de regio.
Betrokken organisaties:
Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen
Startdatum:
1 januari 2023
Einddatum:
31 december 2025
Subsidie:
NPPZ II
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Veerkrachtig Samen beslissen met kwetsbare ouderen Doelstelling:
Dat burgers zich meer bewust zijn van proactieve zorgplanning. Dat professionals beter gesprekken kunnen timen én voeren. En dat uitwisseling van transmurale gegevens beter gaat.
Doelgroep:
Burgers (ouderen en hun naasten) en professionals (generalisten).
Betrokken organisaties:
RadboudUMC, Maastricht University, Mijnstreekcoalitie, Zuyd Hogeschool, Netwerk 100, NEO huisartsenzorg, ZZG
Startdatum:
2 januari 2022
Einddatum:
29 december 2023
Subsidie:
ZorgInstituut Nederland
EPD:
HiX, Epic, Ons, VIPLive
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Voorbereiding Laatste Levensfase, ACP Drenthe e.o. Doelstelling:
- Bewustwording van het belang van proactieve zorgplanning bij inwoners en bij zorg/hulpverleners. - De implementatie van proactieve zorgplanning in zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen en transmurale samenwerking. - Veilige informatiedeling van proactieve zorgplanning gegevens.
Doelgroep:
1. Vitale patiënt (heeft een levenstestament ter voorbereiding op de laatste levensfase) 2. Patiënten met ongeneeslijke chronische aandoeningen, oncologie, dementie of kwetsbare ouderen 3. Patiënten met ongeneeslijke chronische aandoeningen, oncologie, dementie of kwetsbare ouderen waarbij een vermoeden is dat de patiënt een kortere levensverwachting heeft dan één jaar.
Betrokken organisaties:
Netwerken palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland, Netwerk Dementie Drenthe, Alliantie Drentse Zorg met Ouderen
Startdatum:
1 januari 2021
Einddatum:
31 december 2026
Subsidie:
Provincie en ZINL
EPD:
HiX, Epic, Ons, VIPLive, PUUR, Ysis, Pharmacom
Soort Zorgorganisatie:
Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg
Contactpersoon:
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.