Netwerk Noord-Limburg

In 2003 is het netwerk palliatieve zorg (NPZ) Noord-Limburg tot stand gekomen vanuit de zorgvragers (ouderenbonden) en diverse zorgaanbieders. Het NPZ Noord-Limburg ontwikkelt en stimuleert, in samenwerking met de netwerkpartners, activiteiten om de zorg voor de zorgvrager en zijn naasten te verbeteren binnen de palliatieve keten, zowel op het organisatorische, professionele als het relationele vlak.

Begeleiding bij levensvragen en zingevingsvragen
Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht de geloofsovertuiging of levensfilosofie. Als er iets belangrijks of ingrijpends gebeurt in het leven, is het belangrijk dat er iemand is die luistert zonder dat er meteen een oplossing wordt aangeboden. Niet iedereen wil of kan voor een gesprek terecht bij familie of vrienden. Soms is het juist fijn om vrijuit met iemand te praten bijvoorbeeld als het gaat om moeilijke onderwerpen zoals het levenseinde. 

Geestelijk verzorgers
Geestelijk verzorgers zijn opgeleid om te luisteren en te praten over levensvragen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten en kan helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Kosteloos 
De kosten van individuele begeleiding door een geestelijk verzorger worden vergoed via de subsidieregeling van het rijk voor geestelijke verzorging voor mensen thuis. Deze subsidieregeling is voor ouderen van boven de 50 jaar, palliatieve patiënten en hun naasten, en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten.

Een geestelijk verzorger aanvragen
Voor meer informatie en/ of het aanvragen van begeleiding zie: Centra voor levensvragen - NPZ Limburg (palliaweb.nl)

Het netwerk palliatieve zorg van Noord-Limburg beschikt over een transmuraal palliatief team, het TPT. Dit TPT bestaat uit palliatief consultenten en palliatief kaderartsen. Het team is voor zorgverleners bereikbaar voor vragen en advies met betrekking tot de 4 dimensies van palliatieve zorg. 
Klik hier voor meer informatie over het TPT. 

Bereikbaarheid:
Tijdens werkdagen tussen 8.30 en 17.00:     06 – 14 41 42 37 
Buiten kantoortijden (landelijk nummer);    0900 – 297 16 16 

U kunt op maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met de netwerkcoördinator van het netwerk, Marian Kessels.

Email:                             mariankessels@viecuri.nl  of npz@viecuri.nl

Telefoonnummer:          06 - 30 02 03 38

Postadres:                      VieCuri Medisch Centrum
                                        T.a.v. M.J.C. Kessels – netwerk palliatieve zorg
                                        Tegelseweg 210
                                        5912 BL Venlo

Website:                          Netwerk Noord-Limburg - NPZ Limburg (palliaweb.nl)

Facebook:                      palliatievezorglimburg

In 2003 is het netwerk palliatieve zorg (NPZ) Noord-Limburg tot stand gekomen vanuit de zorgvragers (ouderenbonden) en diverse zorgaanbieders. Het NPZ Noord-Limburg ontwikkelt en stimuleert, in samenwerking met de netwerkpartners, activiteiten om de zorg voor de zorgvrager en zijn naasten te verbeteren binnen de palliatieve keten, zowel op het organisatorische, professionele als het relationele vlak.

Missie NPZ Noord-Limburg
Iedere burger dient verzekerd te zijn van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.

Visie NPZ Noord-Limburg
Het Netwerk Palliatieve Zorg wil de kwaliteit van palliatieve zorg in Noord-Limburg continu verbeteren, zowel op het organisatorische, professionele als het relationele vlak; De zorg is gericht op het verlichten van lijden en op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het gaat om integrale zorg waarbij er aandacht is voor het lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden. De zorgvrager behoudt hierin zoveel als mogelijk zelf de regie. 
De zorgvrager krijgt op hem/ haar afgestemde (goede) voorlichting en informatie over de behandeling, het aanbod en de beschikbare zorgplekken om zo tot een weloverwogen keuze te kunnen komen. In de zorg voor de zorgvrager zijn de naasten uitdrukkelijk betrokken. Ondersteuning van naasten reikt tot na het overlijden van de zorgvrager.
Het netwerk bestaat uit goed samenwerkende zorgverleners die elkaar inspireren en verbinding zoeken. De netwerkpartners bieden een voldoende gevarieerd en samenhangend zorgaanbod van hoge kwaliteit. De samenwerking verloopt vloeiend en men weet wat men van elkaar kan verwachten. De afstemming tussen de verschillende zorgvoorzieningen, hulpverleners en zorgvrager/ naaste, is optimaal. Een transfer van de zorgvrager van de ene naar de andere zorgplek verloopt snel en probleemloos.

Werkgebied NPZ Noord-Limburg
Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de regio Noord-Limburg en heeft betrekking op ongeveer 266.000 inwoners. Het gaat om de gemeenten: Beesel , Bergen ½ , Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray.

Verzamelbrief Palliatieve Zorg
•    Tussen 2022 en 2027 komt in totaal €150 miljoen beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te  vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. 
•    Met de 150 miljoen wordt een impuls gegeven aan:
o    de subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging in de thuissituatie; 
o    het opzetten en inrichten van een expertisefunctie geestelijke verzorging thuis;
o    het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II waarbinnen het realiseren van een visie op de toekomstbestendige inrichting van palliatieve zorg;
o    de doorontwikkeling Kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg;
o    pilots of kleinschalige experimenten bekostiging palliatieve zorg.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
•    Samen passen en meten, dat wordt komende jaren de kern van de aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. Uitgangspunten zijn o.a. het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland, Landelijke multidisciplinaire richtlijnen en meetinstrumenten. 
•    Deze doelen worden bereikt door: 
o    een landelijke bewustwordingscampagne (a)
o    het versterken van de samenwerking binnen acht expertisecentra in de palliatieve zorg in de Academische ziekenhuizen, het kenniscentrum kinder-palliatieve-zorg en zeven consortia palliatieve zorg
o    het ondersteunen van de consortia bij realiseren doelstellingen NPPZ II
o    het meten en monitoren van structuur-, proces-en uitkomstindicatoren (b)
o    tevens is er aandacht voor de verbetering van de digitale gegevensuitwisseling
o    borging van de resultaten door implementatie.

Ambities NPZ Noord-Limburg
De ambities van NPZ Noord-Limburg zijn inzichtelijk gemaakt in een Infographic. Daarnaast zijn er vanuit het Consortium Limburg – Zuidoost Brabant gezamenlijke ambities om samen de krachten te bundelen en de kwaliteit van de palliatieve zorg over de netwerkgrenzen heen te versterken.  

Het NPZ Noord-Limburg bestaat uit zorgaanbieders in de regio Noord-Limburg die zorg dragen voor palliatieve/ terminale zorgvragers en hun naasten. De netwerkparticipanten werken vanuit een samenwerkingsovereenkomst. Ben u geen netwerkparticipant en wilt u informatie over eventueel aansluiten bij het netwerk, informeer dan bij de netwerkcoördinator

Onderstaande organisaties zijn aangesloten bij NPZ: 

Klankbordgroep 
Het NPZ Noord-Limburg heeft een actieve klankbordgroep. Het doel deze groep is om vanuit zorgvragersperspectief bij te dragen aan optimalisatie, toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg waarin de individuele zorgvrager de regie voert. De taken en activiteiten van de klankbordgroep zijn te vatten onder de noemer “gevraagd en ongevraagd adviezen geven vanuit zorgvragersperspectief aan de diverse geledingen in het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg.

Missie klankbordgroep 
De leden van KBG van NPZ Noord-Limburg fungeren als brug tussen de zorgvragers en zorgaanbieders. Zij dragen bij aan optimalisatie, toegankelijkheid, bekendheid en continuïteit van palliatieve zorg in de regio, waarin de individuele zorgvrager of diens naasten de regie voert.

Visie klankbordgroep 
Voor de klankbordgroep staan de zorgvragers en diens naasten centraal. Het is belangrijk dat zorgvragers de weg vinden naar zorg die passend is in de laatste fase van het ziekteproces en die aansluit bij de behoeften. De mening van de ervaren kwaliteit van die zorg draagt op een essentiële manier bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in de laatste levensfase. 
Van groot belang hierbij is dat de zorg in de laatste levensfase bespreekbaar wordt, meer bekendheid krijgt en dat praktijkervaringen worden gereflecteerd.
Door een klankbordfunctie te vervullen voor de eigen achterban alsmede voor de stuurgroep, kerngroep en werkgroepen binnen het netwerk, is de klankbordgroep in staat de behoeften van zorgvragers te signaleren en te inventariseren. Kernwoorden hierbij zijn: deskundigheid, tevredenheid, communicatie en betrokkenheid. Gevraagd en ongevraagd brengt de klankbordgroep advies uit aan het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg.

Nieuwsbrieven
NPZ Noord-Limburg brengt 4-6x per jaar een nieuwsbrief uit. Daarmee wordt u geïnformeerd over o.a. landelijke en regionale ontwikkelingen en het scholingsaanbod. Heeft u suggesties of onderwerpen voor onze nieuwsbrief, neem dan contact op met de netwerkcoördinator. 

Nieuwsitems

Begrippenlijst

Website ‘mijnlaatstelevensfase’
Hospice Mariaweide en VPTZ-Venlo (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) hebben zich als doel gesteld bewustwording te creëren rond het thema ‘laatste levensfase en de dood’ en welke mogelijkheden men hierin heeft. Eén van de onderdelen van deze bewustwordingscampagne was het opzetten en uitwerken van de website ‘mijnlaatstelevensfase’. In samenwerking met NPZ is deze website verder doorontwikkeld tot een informatieve website voor de zorgvrager en naasten. Op de website is naar algemene informatie de sociale kaart te vinden van de regio Noord-Limburg. daarnaast biedt de website ervaringsverhalen en informatie over interessante bijeenkomsten.  
Ga naar de website mijnlaatstelevensfase

Informatiegids NPZ Noord-Limburg
Het NPZ Noord-Limburg beschikt over een informatiegids: ‘Ongeneeslijk en hoe verder’. Deze gids bevat informatie voor zorgvragers en naasten over palliatieve zorg en geeft een overzicht van de sociale kaart. U kunt de gids hier downloaden of een handzaam exemplaar aanvragen via npz@viecuri.nl. Voor zorgorganisaties of zorgverleners is het mogelijk om meerdere exemplaren aan te vragen, ook via npz@viecuri.nl . 

Huisbezoeken palliatieve zorg
In Midden en Noord Limburg gaan (wijk-)verpleegkundigen met een opleiding in de palliatieve zorg op huisbezoek bij mensen in de palliatieve fase om hen te ondersteunen bij vragen die de palliatieve zorg ongetwijfeld oproept. Een huisbezoek kan worden aangevraagd door zowel een zorgprofessional als een zorgvrager. Zie de folder voor meer informatie over de huisbezoeken en de aanvraagprocedure.  

PaTz groepen – Palliatieve Thuiszorg
PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en is een overleg tussen wijkverpleging en huisartsen uit praktijken rondom hun palliatieve patiënten. In het netwerk Noord-Limburg zijn enkele PaTz groepen actief. Het doel van het overleg is drieledig: 
•    het tijdig in kaart brengen van de (potentiele) palliatieve zorgvrager en afstemmen van zorg;
•    het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams;
•    het delen en optimaliseren van deskundigheid.
Voor informatie over PaTz of over het opstarten van een PaTz groep is te vinden op  PaTz of neem contact op met de netwerkcoördinator. 

NPZ Noord-Limburg heeft i.s.m. zorgprofessionals vanuit diverse lid organisaties een transmuraal zorgpad opgesteld. Het zorgpad biedt een gestructureerd overzicht van o.a. diensten, hulpmiddelen en richtlijnen ingedeeld per fase in het palliatieve traject. 

Zie HIER het zorgpad voor zorgverleners.

 

 

Contact