Netwerk Midden-Limburg

De Netwerken Palliatieve Zorg Roermond eo en Weert eo intensief werken samen onder de naam van Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Limburg .                                                            

Een paar feitjes

 • Vanaf 1 januari is er een nieuwe  samenwerkingsovereenkomst  van kracht. Een van de uitvoer, is dat alleen partners, die een financiële bijdrage leveren, lid zijn van het bestuur. In Midden-Limburg zijn dat de volgende partners: Laurentius ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion, Meditta, Daelzicht, St. Anna, Koraal en Pergamijn. Na het terugtreden van dhr. Max Visser is dhr. Marc Janssen, directeur Zorg en Diensten van Land van Horne voorzitter van de stuurgroep.
 • Naast de stuurgroep kent het netwerk zgn. operationele partners, zoals de VPTZ Midden- Limburg, Stichting Eindzorg, Franciscus Hospice, Buurtzorg, Samen Zorgen Huis Leudal, PSW.In de bijlage "structuur en werkwijze" zijn alle partners opgenomen.
 • De Zorggroep is penvoerder van het Netwerk.

Meer weten, infomeer bij de netwerkcoördinatoren

PaTz - Palliatieve Thuiszorg Midden-Limburg

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en is een overleg tussen wijkverpleging en huisartsen uit praktijken rondom hun palliatieve patiënten. In het netwerk Midden-Limburg zijn meerdere PaTz groepen actief. Doel van het overleg is drieledig: het verbeteren van de samenwerking, de juiste deskundigheid en verbeterde zorg door het voltooien van de palliatieve patiënten en anticiperen op hun (zorg)behoeften.

Er zijn meerdere PaTz groepen in Midden-Limburg:

 • Weert centrum
 • Roermond centrum
 • Stramproy
 • Nederweert
 • Cranendonck

In Roerdalen start binnenkort ook een PaTz groep. In de regio Midden-Limburg zijn 25 huisartsenpraktijken en 46 huisartsen aan het “PatZen” samen 30 verpleegkundigen van 5 grote thuiszorgorganisaties. Een medisch consulent palliatieve sluit aan bij het overleg en waar nodig. Daar kun je als praktijk toch niet achterblijven! 
Voor meer informatie over het starten van een PaTz groep, neem contact op met de netwerkcoördinatoren.

Huisbezoeken palliatieve zorg
In Midden- en Noord-Limburg gaan (wijk-)verpleegkundigen met opleiding in de palliatieve zorg op huisbezoek bij mensen in de palliatieve fase om hen te ondersteunen bij vragen die de palliatieve zorg ongetwijfeld oproept. In de folder leest u hoe u daar gebruiik van kan maken. 

Kwaliteitstoetsing en zelfevaluatie. 

Ondersteund door IKNL en Fibula zijn we in 2017 gestart met de onderlinge kwaliteitstoetsing palliatieve zorg ('kijken bij de buren'). Aan de hand van een jaarplanning (2017-2018) vult elke netwerkpartner het toetsingskader (gebaseerd op de zorgmodule PZ) in. Aan de hand van de gegevens uit deze vragenlijst gaat een auditcommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle netwerkpartners, in gesprek met een brede afvaardiging van de afzonderlijke organisaties. De organsia's aan de hand van de uitwerking van deze gesprekken een verbeterplan. In 2017 zijn St. Anna/Koraal, Laurentius ziekenhuis, Land van Horne en De Zorggroep geauditeerd. 
Na het verschijnen van het Kwaliteitskader (2017) is de kwaliteitstoetsing aangepast.De zelfevaluatie is opgebouwd volgens de essenties en domeinen van het kwaliteitskader. Daarnaast is de werkwijze van de zelfevaluatie gemaakt en intensief gemaakt. Men wordt niet meer bevraagd door een externe auditcommissie, maar neemt de zelfevaluatie zelf c.q. met eigen mensen af, ​​​​ondersteund door de netwerkcoördinator. Aan de pilot fase van deze gewijzigde werkwijze hebben Pergamijn, Franciscus Hopsice en SJG Weert meegedaan. 

Het netwerk heeft meerdere werkgroepen opgesteld, ieder met een eigen opdracht, of nauw betrokken bij werk- of projectgroepen uit de regio

 • werkgroep geestelijke zorg. De werkgroep heeft een  Visie Geestelijke Verzorging  Palliatieve Zorg opgesteld voor het hele netwerk. Daarnaast heeft ze een  opdrachtbeschrijving  opgesteld. De werkgroep staat aan de basis van het Centrum voor Levensvragen Midden-Limburg, dat in opdracht van en met subsidie ​​van ministerie VWS in 2019 is opgericht. Het CvL geeft een  map  uit. 
 • werkgroep palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Pergamijn, Daelzicht, St. Anna/Koraal en PSW werken samen om aandacht te vragen voor palliatieve zorg binnen hun instelling en deze te verbeteren. 
 • werkgroepen transmurale palliatieve teams regio Weert en Roermond
 • werkgroepen casuïstiekbesprekingen Weert en Roermond, die jaarlijkse meerdere themabijeenkomsten organiseren rondom palliatieve zorg. 

Publieksvoorlichting, ondersteuning en lotgenotencontact

 • Sociale kaart Midden-Limburg
 • Café Toon Doodgewoon is het Toon Hermans Huis Weert
 • Cafe Toon Doodgewoon on Tour in samenwerking met seniorenvereningen, Zij-actief en lokale ouderenbonden organiseren we bijeenkomsten over palliatieve zorg. Lokale huisartsen en wijkverpleegkundigen helpen hier een bijdrage aan. Alle onderwerpen komen hier voorbij, gericht op nadenken over het levenseinde; wilsverklaringen, behandelwensen, thuiszorg, vrijwilligerszorg.
 • Filmavonden i.s.m. bioscoop Gotcha Weert en Eci filmhuis Roermond.  

 

Zie voor meer informatie over PaTz en de nieuwsbrieven van PaTz
 

Contact