Netwerk Midden-Limburg

De Netwerken Palliatieve Zorg Roermond eo en Weert eo werken intensief samen onder de naam van Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg.                                                            

Structuur en werkwijze

Een paar feitjes

 • Vanaf 1 januari is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van kracht. Een van de aanpassingen, is dat alleen partners, die een financiële bijdrage leveren, lid zijn van het bestuur. In Midden Limburg zijn dat de volgende partners: Laurentius ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis, DE Zorggroep, Land van Horne, Proteion, Meditta, Daelzicht, St. Anna, Koraal en Pergamijn. Na het terugtreden van dhr. Max Visser is dhr. Marc Janssen, directeur Zorg en Diensten van Land van Horne  voorzitter van de stuurgroep. Naast de stuurgroep kent het netwerk zgn. operationele partners, zoals de VPTZ Midden Limburg, Stichting Eindzorg, Franciscus Hospice, Buurtzorg, Samen Zorgen Huis Leudal, PSW.  In de bijlage "structuur en werkwijze" zijn alle partners opgenomen.
 • Land van Horne is penvoerder van het Netwerk.
 • Klankbordgroep, vertegenwoordiging zorgvragers is nog onveranderd. wel wordt bekeken op welke wijze zij nauwer betrokken kunnen worden bij de uitvoering van de opdrachten van de verschillende werk- en projectgroepen.

Meer weten, infomeer bij de netwerkcoördinatoren

Overzicht regionale activiteiten en projecten

PaTz

Palliatieve zorg thuis.

Kwaliteitstoetsing en zelfevaluatie. 

Ondersteund door IKNL en Fibula zijn we in 2017 gestart met de onderlinge kwaliteitstoetsing palliatieve zorg  ("kijken bij de buren"). Aan de hand van een jaarplanning (2017-2018) vult iedere netwerkpartner het toetsingskader (gebaseerd op de zorgmodule PZ) in. Aan de hand van de gegevens uit deze vragenlijst gaat een auditcommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle netwerkpartners, in gesprek met een brede afvaardiging van de afzonderlijke organisaties. De organsiaties stellen aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van deze gesprekken een verbeterplan op.  In 2017 zijn St. Anna/Koraal, Laurentius ziekenhuis, Land van Horne en De Zorggroep geauditeerd. 
Na het verschijnen van het Kwaliteitskader (2017) is de kwaliteitstoetsing aangepast. De zelfevaluatie is opgebowud volgens de essenties en doeminen avn het kwalietitskader. Daarnaast is de werkwijze van de zelfevaluatie vergemakkelijkt en minder intensief gemaakt. Men wordt nite meer bevraagd door een externe auditcommissie, maar neemt de zelfevaluatie zelf cq met eiegn mensen af, ondersteund door de netwercoördinator.  Aan de pilot fase van deze vernieuwde werkwijze hebben Pergamijn, Franciscus Hopsice en SJG Weert meegedaan. 

Het netwerk heeft meerdere werkgroepen opgezet, ieder met een eigen opdracht, of is zeer nauw betrokken bij werk- of projectgroepen uit de regio

 • werkgroep geestelijke zorg. De werkgroep heeft een Visie Geestelijke Verzorging Palliatieve Zorg opgesteld voor het hele netwerk. Daarnaast heeft ze een opdrachtbeschijving opgesteld. De werkgroep staat aan de basis van het Centrum voor Levensvragen Midden-Limburg, dat in opdracht van en met subsidie van ministerie VWS in 2019 is opgezet.  Het CvL geeft een folder uit. 
 • werkgroep palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Pergamijn, Daelzicht, St.Anna/Koraal en PSW werken hier samen om aandacht te vragen voor palliatieve zorg binnen hun instelling en deze te verbeteren. 
 • werkgroepen transmurale palliatieve teams regio Weert en Roermond
 • werkgroepen casuïstiekbesprekingen Weert en Roermond, die jaarlijks meerdere themabijeenkomsten organiseren rondom palliatieve zorg. 

Publieksvoorlichting, ondersteuning en lotgenotencontact

 • Sociale kaart Midden- Limburg
 • Cafe Toon Doodgewoon ism het Toon Hermans Huis Weert
 • Cafe Toon Doodgewoon on Tour in samenwerking met seniorenvereningen, Zij-actief en lokale ouderenbonden organiseren we bijeenkomsten over palliatieve zorg. Lokale huisartsen en wijkverpleegkundigen verlenen hier een bijdrage aan. Allerlei onderwerpen komen hier voorbij, gericht op vroegtijdig nadenken en praten over het levenseinde; wilsverklaringen, behandelwensen, thuiszorg, vrijwilligerszorg.
 • Filmavonden ism cinema Gotcha Weert en Eci filmhuis Roermond.  

PaTz - Palliatieve Thuiszorg Midden Limburg

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en is een overleg tussen wijkverpleging en huisartsen uit verschillende praktijken rondom hun palliatieve patiënten. In het netwerk Midden Limburg zijn meerdere PaTz groepen actief. Doel van het PaTz overleg is drieërlei: het bevordert de samenwerking, verhoogt de deskundigheid en bevordert Advanced Care Planning door het vroegtijdig in beeld krijgen van de palliatieve patiënten en anticiperen op hun (zorg-) behoeften.

Er zijn meerdere PaTz groepen in Midden Limburg:

 • Weert centrum
 • Roermond centrum
 • Stramproy
 • Nederweert
 • Cranendonck

In Roerdalen start ook een PaTz groep; door corona is de start helaas meermaals opgeschort. 

Momenteel zijn in de regio Midden Limburg 25 huisartsenpraktijken en 46 huisartsen aan het “PatZen” samen 30 verpleegkundigen van 5 grote thuiszorgorganisaties. Een medisch consulent palliatieve sluit aan bij het overleg en adviseert waar nodig.

Daar kun je als praktijk toch niet achterblijven! 

Voor meer informatie over het starten van een PaTz groep, neem contact op met de netwerkcoördinatoren. Zie voor meer informatie over PaTz en de nieuwsbrieven van PaTz

Contact