Disclaimer

www.Palliaweb.nl/netwerk-limburg (“Website”) is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland. 

De inhoud van de Website is uiterst zorgvuldig samengesteld. Aan de informatie die op de Website wordt getoond, kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend, hetgeen mede inhoudt dat de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland iedere aansprakelijkheid voor (enig handelen op grond van) deze informatie uitsluit. De Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland aanvaarden eveneens geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de (on)bereikbaarheid van de Website.  

Een deel van de informatie op de Website is afkomstig van derden. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten of producten van derden kunnen de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvellandnimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Informatie op de Website kan door de redactie van Palliaweb zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd of verwijderd. 

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland of haar licentiegevers. 

Het is toegestaan deze Website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, mits aan juiste bronvermelding (waaronder juiste vermelding van de (auteurs)rechthebbende) wordt gedaan. De Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (foutief) hergebruik van genoemde content. 

Het is toegestaan om een hyperlink naar (een pagina op) de Website aan te brengen. De Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland zijn gerechtigd genoemde hyperlink niet toe te staan indien de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland van mening zijn dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de Website of de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland schaadt/schaden.  

Het is niet toegestaan de (persoons)gegevens die op de Website openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook, op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid Limburg, Heuvelland of toegestaan onder deze disclaimer. 

Contact