PZNL

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg met het doel versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. De missie van PZNL is de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen en het verankeren van palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. Ze geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te Verbinden en te Versnellen en te Verdiepen en te Verbreden. De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het tweede Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZII) geeft met generalistische en specialistische organisaties sturing aan een landelijk implementatieprogramma tot 2027.Doelstelling is daarmee aan te sluiten bij het landelijk streven naar de Juiste Zorg op de Juiste Plaats voor alle patiënten in de palliatieve fase door het hele land, en daaraan zorg op het Juiste Moment door de Juiste Zorgverleners en de Juiste Bekostiging toe te voegen. De verbinding tussen het sociale domein en het zorgdomein heeft daarin specifieke aandacht inclusief de daarbij passende vertegenwoordiging van formele en informele zorgverleners. 

PZNL kent twee organisatorische eenheden: een coöperatieve samenwerkingsorganisatie en een werkorganisatie. PZNL is bovenal een netwerkorganisatie met een grote diversiteit aan partners met een rol in de palliatieve zorg en ondersteuning daarvan. 

De toepassing van de PZNL-visie op patiëntenparticipatie vormt het cement van alle samenwerkingsvormen. 

Meer informatie vindt u hier

Contact