Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij de besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019
Publicatie
De EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen op het moment van publicatie. Daartoe is de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken.
Handreiking Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Publicatie
Handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt, bedoeld voor zorgverleners.
Handreiking Omgaan met hoop
Publicatie
Handreiking die hulpverleners ondersteunt bij het omgaan met (al te) hoopvolle palliatieve patiënten. Mensen met een korte levensverwachting en hun naasten kunnen toch nog veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks het besef van de prognose. Veel hulpverleners vinden het lastig om hiermee om te gaan.
Hulpmiddel voor palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen ('I-HARP')
Publicatie
Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met deze aandoening. 'I-HARP' is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg.
IC-opnamen en andere potentieel niet-passende behandelingen in het ziekenhuis (factsheet)
Publicatie
Vierde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen behandelingen in het ziekenhuis ontvingen in de laatste maand voor overlijden die mogelijk niet langer passend zijn.
Indicatiekaartje Palliatieve Zorg (zakkaartje)
Publicatie
Zakkaartje dat zorgverleners helpt om stapsgewijs te bepalen of de inzet van een Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ) gewenst is.
Informatiekaart Palliatieve zorg
Publicatie
Informatiekaart van het Ministerie van VWS met informatie voor patiënten, met onder meer antwoorden op vragen als: Wat is palliatieve zorg?, Wanneer begint de zorg?, Hoe wordt deze betaald? en Waar kun je deze zorg ontvangen?
Invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg (verslag)
Publicatie
Op 27 juni 2019 vond de invitational conference ‘Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’ van PZNL plaats. In dit uitgebreide verslag van de dag kunt u teruglezen welke waardevolle gesprekken plaatsvonden tijdens de conference.
Kijk je naar de ziekte of zie je de mens? (documentaire)
Publicatie
Nog te vaak staat bij de behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten de ziekte in plaats van de mens centraal, waardoor de kwaliteit van leven onvoldoende geborgd is. Optimalisatie begint bij goed onderwijs over palliatieve zorg en dat dat nodig is blijkt wel uit de interviews met deze zorgprofessionals.
Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg (rapport)
Publicatie
Rapport dat zorgprofessionals en zorgorganisaties helpt het juiste kwaliteitsinstrument te kiezen, met een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te evalueren en verduidelijking van de begrippen in de kwaliteitszorg. Overzicht van keurmerken, toetsingen, indicatoren en andere instrumenten.
Mantelzorgondersteuning (formulier behorend bij Model mantelzorgondersteuning)
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' - waarvoor dit formulier nodig is - is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en is bedoeld om zorgverleners te ondersteunen die hierover met mantelzorgers in gesprek gaan. 
Methode Besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase' helpt professionals adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase, rekening houdend met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt (een inleiding, beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen).
Model Mantelzorgondersteuning
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' helpt zorgverleners die hierover met mantelzorgers in gesprek willen gaan en is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen.
Negen probleemanalyses voor klachten van patiënten met kanker
Publicatie
Probleemanalyses (braken, diarree, dyspnoe, hemoptoe, koorts, misselijkheid, obstipatie, orale mucositis en pijn) waarmee verpleegkundigen problemen van patiënten met kanker in kaart kunnen brengen, bedoeld voor hulpvraag van patiënten met klachten van bijwerkingen tijdens de behandeling met chemotherapie.
Nulmeting Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Publicatie
Om de stand van zaken aan het begin van het 'Nationaal Programma Palliatieve Zorg' te bepalen werd een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting is gebruikt om de resultaten van het programma te kunnen meten.
Overzicht initiatieven vanuit nationaal beleid (2017)
Publicatie
Naast de inventarisatie van Palliantieprojecten en lokale en regionale initiatieven maakte bureau HHM in februari 2017 een inventarisatie van de initiatieven die voortkomen uit landelijk beleid. Deze zijn gekoppeld aan de doelstellingen en maatstaven van het NPPZ.
Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017
Publicatie
Begin 2017 vroegen Bureau HHM en Stichting Fibula aan de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg en de VPTZ-organisaties welke lokale/regionale initiatieven bij hun bekend zijn. Deze uitvraag heeft geleid tot een overzicht aan initiatieven.
Palliatieve zorg in beeld (rapport)
Publicatie
Zeker het afgelopen decennium zijn veel waardevolle initiatieven ontplooid voor een kwalitatief goede laatste fase van leven. Inmiddels is de tijd rijp om de balans op te maken. Welke resultaten zijn bereikt? Het rapport 'Palliatieve zorg in beeld' brengt de situatie in Nederland in kaart.
Signalering in de palliatieve fase (format implementatieplan)
Publicatie
Het format implementatieplan 'Signalering in de palliatieve fase' geeft handvatten voor het opstellen van een implementatieplan voor de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase' en is onderdeel van de handreiking 'Implementeren methodiek signalering in de palliatieve fase'.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.