Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij de besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam
Digitale set 'Signalering in de palliatieve fase', werkblok 2
Publicatie
De digitale versie van het werkblok van Stap 2, horend bij de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase', is bedoeld om zorgproblemen in kaart te brengen. In deze digitale versie is per symptoom de informatie van de signaleringskaarten toegevoegd aan de vragenlijst.
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019
Publicatie
Tijdens het European Association for Palliative Care congress in Berlijn mei 2019 is de EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 gelanceerd. Het doel van deze Atlas is inzicht te geven in de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen. Hiervoor is de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken.
Factsheet 'IC-opnamen en andere potentieel niet-passende behandelingen in het ziekenhuis'
Publicatie
Vierde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen behandelingen in het ziekenhuis ontvingen in de laatste maand voor overlijden die mogelijk niet langer passend zijn.
Factsheet 'Zorgpad Stervensfase'
Publicatie
De factsheet 'Zorgpad Stervensfase' beschrijft voor wie het zorgpad is bedoeld, wat de meerwaarde ervan is, hoe het zorgpad gebruikt kan worden en welke materialen beschikbaar zijn. 
Format implementatieplan 'Signalering in de palliatieve fase'
Publicatie
Het format implementatieplan 'Signalering in de palliatieve fase' geeft handvatten voor het opstellen van een implementatieplan voor de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase' en is onderdeel van de handreiking 'Implementeren methodiek signalering in de palliatieve fase'.
Formulier 'Mantelzorgondersteuning' behorend bij 'Model mantelzorgondersteuning'
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' - waarvoor dit formulier nodig is - is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en is bedoeld om zorgverleners te ondersteunen die hierover met mantelzorgers in gesprek gaan. 
Handreiking 'Meetinstrumenten in de palliatieve zorg'
Publicatie
Handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt, bedoeld voor zorgverleners.
Handreiking 'Omgaan met hoop'
Publicatie
Mensen met een korte levensverwachting en hun naasten kunnen toch nog veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks het besef van de prognose. Veel hulpverleners vinden het lastig om hiermee om te gaan. Het doel van deze handreiking is om hulpverleners te ondersteunen in het omgaan met (al te) hoopvolle palliatieve patiënten.
Hulpgids 'Digitalisering Zorgpad Stervensfase'
Publicatie
Hulpgids 'Digitalisering Zorgpad Stervensfase' is bedoeld voor zorgverleners, (staf)adviseurs en ICT-medewerkers die het project gaan uitvoeren om het Zorgpad Stervensfase digitaal beschikbaar te maken in het dossier. De hulpgids biedt lessons learned en de informatiestandaard om hiermee aan de slag te kunnen gaan. 
Hulpmiddel voor palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen ('I-HARP')
Publicatie
Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met deze aandoening. 'I-HARP' is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg.
Informatiekaart Palliatieve zorg
Publicatie
Informatiekaart van het Ministerie van VWS met informatie voor patiënten, onder meer met antwoorden op vragen als: Wat is palliatieve zorg?, Wanneer begint de zorg?, Hoe wordt deze betaald? en Waar kun je deze zorg ontvangen?
Methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase'
Publicatie
De methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase' helpt professionals adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase, rekening houdend met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. Deze methode bestaat uit een inleiding, beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en thema's.
Model 'Mantelzorgondersteuning'
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen. Het model helpt zorgverleners die hierover met mantelzorgers in gesprek willen gaan.
Negen probleemanalyses voor klachten van patiënten met kanker
Publicatie
Negen probleemanalyses (voor braken, diarree, dyspnoe, hemoptoe, koorts, misselijkheid, obstipatie, orale mucositis en pijn) waarmee verpleegkundigen problemen van patiënten met kanker op systematische wijze in kaart kunnen brengen, bedoeld voor hulpvraag van patiënten met klachten van bijwerkingen tijdens de behandeling met chemotherapie.
Nulmeting 'Nationaal Programma Palliatieve Zorg'
Publicatie
Om de stand van zaken aan het begin van het 'Nationaal Programma Palliatieve Zorg' te bepalen werd een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting wordt gebruikt om de resultaten van het programma te kunnen meten.
Nulmeting 'Zorgpad Stervensfase'
Publicatie
Om het effect van de invoering van het 'Zorgpad Stervensfase' te bepalen is het zaak om een vergelijking te maken tussen de (documentatie van de) geleverde zorg in de periode voor en na de invoering. De nulmeting vormt het startpunt aan de hand van een gestructureerde vragenlijst.
Overzicht initiatieven vanuit nationaal beleid (2017)
Publicatie
Naast de inventarisatie van Palliantieprojecten en lokale en regionale initiatieven maakte bureau HHM in februari 2017 een inventarisatie van de initiatieven die voortkomen uit landelijk beleid. Deze zijn gekoppeld aan de doelstellingen en maatstaven van het NPPZ.
Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017
Publicatie
Begin 2017 vroegen Bureau HHM en Stichting Fibula aan de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg en de VPTZ-organisaties welke lokale/regionale initiatieven bij hun bekend zijn. Deze uitvraag heeft geleid tot een overzicht aan initiatieven.
Rapport 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg'
Publicatie
Rapport dat zorgprofessionals en zorgorganisaties helpt om het juiste kwaliteitsinstrument te kiezen. Het geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg. Een overzicht van keurmerken, toetsingen, indicatoren en andere instrumenten.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!