Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Advies Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: 'Leven met het einde in zicht'
Publicatie
Dit advies gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt. Het is het laatste deel van een tweeluik over beter samenleven en zorgen met de onontkoombare dood in het vooruitzicht.
CANON palliatieve zorg
Publicatie
Canon met 25 vensters waarin een aantal pioniers in de palliatieve zorg hun verhaal vertellen en daarmee de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland in beeld brengen.
Column: Onrust
Publicatie
Column van een huisarts die wordt gebeld over een patiënte in de palliatieve fase, met toenemende pijnklachten. Hij spreekt doorbraakdosering morfine af. Als hij langsgaat blijkt er sprake te zijn van overdosering.
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019
Publicatie
De EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen op het moment van publicatie. Daartoe is de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken.
Euthanasie: puntjes op de i
Publicatie
De zorgvuldigheidseisen gesteld in de WTL (euthanasiewet) houden o.a. in dat de arts de overtuiging heeft dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is, het lijden uitzichtloos en ondraaglijk en er geen redelijke andere oplossing is.
Goede cardiovasculaire gezondheid met 50 jaar: minder kans op dementie
Publicatie
Wie op 50-jarige leeftijd een goede cardiovasculaire conditie heeft, loopt minder kans op latere leeftijd dement te worden. Dat is de uitkomst van een prospectieve cohortstudie uit Frankrijk, het VK en Finland.
Handreiking Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Publicatie
Handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt, bedoeld voor zorgverleners.
IC-opnamen en andere potentieel niet-passende behandelingen in het ziekenhuis (factsheet)
Publicatie
Vierde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen behandelingen in het ziekenhuis ontvingen in de laatste maand voor overlijden die mogelijk niet langer passend zijn.
Indicatiekaartje Palliatieve Zorg (zakkaartje)
Publicatie
Zakkaartje dat zorgverleners helpt om stapsgewijs te bepalen of de inzet van een Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ) gewenst is.
Informatiekaart Palliatieve zorg
Publicatie
Informatiekaart van het Ministerie van VWS met informatie voor patiënten, met onder meer antwoorden op vragen als: Wat is palliatieve zorg?, Wanneer begint de zorg?, Hoe wordt deze betaald? en Waar kun je deze zorg ontvangen?
Inspiratieadvies Stervelingen - Beter samenleven met de dood (rapport)
Publicatie
Inspiratieadvies van de De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) over het normaliseren van de dood en rouw als onderdeel van de samenleving. Het is op 9 december 2021 aangeboden aan Tweede Kamerleden. maar is ook nadrukkelijk bedoeld als inspiratie voor de samenleving.
Invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg (verslag)
Publicatie
Op 27 juni 2019 vond de invitational conference ‘Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’ van PZNL plaats. In dit uitgebreide verslag van de dag kunt u teruglezen welke waardevolle gesprekken plaatsvonden tijdens de conference.
Kamerbrief VWS: hoofdlijnen naar aanleiding van regeerakkoord
Publicatie
Op 4 maart 2022 stuurt ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hoofdlijnenbrief. Deze brief is een opvolging van een planningsbrief met nadere duiding van de thema’s benoemd in de planningsbrief.
Kijk je naar de ziekte of zie je de mens? (documentaire)
Publicatie
Nog te vaak staat bij de behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten de ziekte in plaats van de mens centraal, waardoor de kwaliteit van leven onvoldoende geborgd is. Optimalisatie begint bij goed onderwijs over palliatieve zorg en dat dat nodig is blijkt wel uit de interviews met deze zorgprofessionals.
Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg (rapport)
Publicatie
Rapport dat zorgprofessionals en zorgorganisaties helpt het juiste kwaliteitsinstrument te kiezen, met een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te evalueren en verduidelijking van de begrippen in de kwaliteitszorg. Overzicht van keurmerken, toetsingen, indicatoren en andere instrumenten.
Mantelzorgondersteuning (formulier behorend bij Model mantelzorgondersteuning)
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' - waarvoor dit formulier nodig is - is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en is bedoeld om zorgverleners te ondersteunen die hierover met mantelzorgers in gesprek gaan. 
Methode Besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase' helpt professionals adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase, rekening houdend met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt (een inleiding, beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen).
Model Mantelzorgondersteuning
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' helpt zorgverleners die hierover met mantelzorgers in gesprek willen gaan en is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen.
Oncologische en palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker: samen één - Oratie Lia van Zuylen
Publicatie
Door een kop in de Volkskrant (’Stel het niet uit tot kort voor de dood’), werd mijn aandacht getrokken naar een interview door Ellen de Visser met Lia van Zuylen naar aanleiding van haar oratie bij het aanvaarden van een leerstoel aan het Amsterdam UMC.
Palliatieve zorg in beeld (rapport)
Publicatie
Zeker het afgelopen decennium zijn veel waardevolle initiatieven ontplooid voor een kwalitatief goede laatste fase van leven. Inmiddels is de tijd rijp om de balans op te maken. Welke resultaten zijn bereikt? Het rapport 'Palliatieve zorg in beeld' brengt de situatie in Nederland in kaart.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.