Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Hulpmiddel voor palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen ('I-HARP')
Publicatie
Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met deze aandoening. 'I-HARP' is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg.
Factsheet 'IC-opnamen en andere potentieel niet-passende behandelingen in het ziekenhuis'
Publicatie
Vierde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen behandelingen in het ziekenhuis ontvingen in de laatste maand voor overlijden die mogelijk niet langer passend zijn.
Zakkaartje 'Indicatiekaartje Palliatieve Zorg'
Publicatie
Zakkaartje dat zorgverleners helpt om stapsgewijs te bepalen of de inzet van een Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ) gewenst is.
Rapport 'Trendanalyse Palliatieve Zorg'
Publicatie
Het rapport 'Trendanalyse Palliatieve Zorg' beschrijft de trends en ontwikkelingen die de komende tien jaar het domein van palliatieve zorg in Nederland gaan beïnvloeden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drijvende krachten en trends.
Nulmeting 'Nationaal Programma Palliatieve Zorg'
Publicatie
Om de stand van zaken aan het begin van het 'Nationaal Programma Palliatieve Zorg' te bepalen werd een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting wordt gebruikt om de resultaten van het programma te kunnen meten.
Factsheet 'Zorgpad Stervensfase'
Publicatie
De factsheet 'Zorgpad Stervensfase' beschrijft voor wie het zorgpad is bedoeld, wat de meerwaarde ervan is, hoe het zorgpad gebruikt kan worden en welke materialen beschikbaar zijn. 
Methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase'
Publicatie
De methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase' helpt professionals adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase, rekening houdend met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. Deze methode bestaat uit een inleiding, beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en thema's.
Symptoombestrijding bij patiënten met een COVID-19 in de stervensfase in het ziekenhuis
Publicatie
Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis krijgen handvatten aangereikt bij symptoombestrijding van patiënten met COVID-19 in de stervensfase die in het ziekenhuis verblijven (patiënten waarvoor geen ziektegerichte behandeling (meer) is en waarbij verwacht wordt dat ze in het ziekenhuis gaan overlijden.
Tips voor naasten van ernstig zieke coronapatiënten die verblijven in het ziekenhuis
Publicatie
Tips voor naasten van ernstig zieke coronapatiënten die verblijven in het ziekenhuis.
Symptoombestrijding bij patiënten met een COVID-19-besmetting in de verpleeghuissetting
Publicatie
Deze leidraad reikt specialisten Ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden in het verpleeghuis handvatten aan bij symptoombestrijding tijdens de coronacrisis.
Symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19-besmetting in thuissituatie
Publicatie
Protocol waarmee huisartsen en wijkverpleegkundigen handvatten krijgen aangereikt voor symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19 in de terminale fase die thuis verblijven.
Overzicht initiatieven vanuit nationaal beleid (2017)
Publicatie
Naast de inventarisatie van Palliantieprojecten en lokale en regionale initiatieven maakte bureau HHM in februari 2017 een inventarisatie van de initiatieven die voortkomen uit landelijk beleid. Deze zijn gekoppeld aan de doelstellingen en maatstaven van het NPPZ.
Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017
Publicatie
Begin 2017 vroegen Bureau HHM en Stichting Fibula aan de coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg en de VPTZ-organisaties welke lokale/regionale initiatieven bij hun bekend zijn. Deze uitvraag heeft geleid tot een overzicht aan initiatieven.
Informatiekaart Palliatieve zorg
Publicatie
Informatiekaart van het Ministerie van VWS met informatie voor patiënten, onder meer met antwoorden op vragen als: Wat is palliatieve zorg?, Wanneer begint de zorg?, Hoe wordt deze betaald? en Waar kun je deze zorg ontvangen?
'EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019'
Publicatie
Tijdens het European Association for Palliative Care congress in Berlijn mei 2019 is de EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 gelanceerd. Het doel van deze Atlas is inzicht te geven in de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen. Hiervoor is de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken.
Verslag invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’
Publicatie
Op 27 juni 2019 vond de invitational conference ‘Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’ van PZNL plaats. In dit uitgebreide verslag van de dag kunt u teruglezen welke waardevolle gesprekken plaatsvonden tijdens de conference.
Format implementatieplan 'Signalering in de palliatieve fase'
Publicatie
Het format implementatieplan 'Signalering in de palliatieve fase' geeft handvatten voor het opstellen van een implementatieplan voor de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase' en is onderdeel van de handreiking 'Implementeren methodiek signalering in de palliatieve fase'.
Nulmeting 'Zorgpad Stervensfase'
Publicatie
Om het effect van de invoering van het 'Zorgpad Stervensfase' te bepalen is het zaak om een vergelijking te maken tussen de (documentatie van de) geleverde zorg in de periode voor en na de invoering. De nulmeting vormt het startpunt aan de hand van een gestructureerde vragenlijst.
'Formulier Mantelzorgondersteuning' behorend bij 'Model mantelzorgondersteuning'
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' - waarvoor dit formulier nodig is - is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en is bedoeld om zorgverleners te ondersteunen die hierover met mantelzorgers in gesprek gaan. 
'Model Mantelzorgondersteuning'
Publicatie
Het 'Model mantelzorgondersteuning' is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen. Het model helpt zorgverleners die hierover met mantelzorgers in gesprek willen gaan.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.