Beter transmuraal samenwerken in de palliatieve zorg

De juiste palliatieve zorg op de juiste plek. Daar zet het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland zich voor in. In 2016 startte het consortium met een regionaal verbeterprogramma voor transmurale samenwerking in de palliatieve zorg (TSPZ). Dit heeft voor het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken geleid tot een concreet plan waarin de overdracht van zorg aangepakt wordt.

  • De projectleiding van dit project ligt in handen van Samergo (voorheen Zorgimpuls), zie www.samergo.nl
  • Het thema overdracht sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de regio rondom Palliatieve Zorg in Avond, Nacht en Weekend.

Het consortium is een samenwerkingsverband van acht netwerken palliatieve zorg in Zuidwest Nederland, IKNL en het Erasmus MC. Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) is één van de netwerken die participeert aan het verbeterproject rondom het thema overdracht. De ketenpartners van het Maasstad Ziekenhuis bijten het spits af. Een projectgroep bestaande uit ketencoördinatoren, verpleegkundig consulenten palliatieve zorg vanuit thuiszorg en ziekenhuis, arts-consulent palliatieve zorg, huisarts, apothekers, internist-oncoloog, transferverpleegkundige en een wetenschappelijk onderzoeker pakt de komende tijd drie verbeterpunten aan:

  1. Betere afstemming tussen huisarts en arts-assistent
  2. Kwaliteitsafspraken maken over norm goede palliatieve thuiszorg
  3. Verbeteren proces ontslagmedicatie

Tot eind 2019 werkte de projectgroep aan samenwerkingsafspraken over de overdracht tussen ziekenhuis en thuis waarbij vooral gekeken wordt wat professionals in de keten palliatieve zorg zelf kunnen doen om de overdracht zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. Zo wordt binnen het ziekenhuis het onderwerp palliatieve zorg een onderdeel van het inwerkplan van arts-assistenten en co-assistenten, vindt er in oktober een bijeenkomst plaats met alle betrokken professionals in de keten van de palliatieve zorg waarbij wordt gekeken naar elkaars toegevoegde waarde en inventariseren de apothekers welke knelpunten in medicatie en hulpmiddelen er zijn bij samenwerkende partijen. Door middel van actie-onderzoek werd gekeken of deze en andere verbeteracties leiden tot een betere transmurale samenwerking.

Meer informatie:

Contact