Transitie consultatie palliatieve zorg

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 28 augustus 2023

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) voert momenteel een herijking uit van de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Aanleiding hiervoor is de toekomstige wijziging in de financiering van de consultatiefunctie. Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en de toename van het aantal mensen in de palliatieve fase.

Palliatieve zorg is generalistische zorg, staat dat beschreven in het kwaliteitskader palliatieve zorg. Echter zijn er ook veel zorgverleners die aanvullende opleidingen gevolgd hebben. PZNL streeft naar een meer proactieve inzet van gespecialiseerde zorgverleners voor patiënten, naasten en diens directe zorg- en ondersteuning. Naast de PaTz groepen en huidige telefonische consultatie zoals die in onze regio wordt verzorgd door het palliatief consultteam Vallei&Veluwe en het Palliatie team Midden-Nederland. Binnen Septet (consortium Palliatieve zorg Midden-Nederland) zal per netwerkregio worden uitgewerkt op welke manier transmurale samenwerking m.b.t. de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners nog beter georganiseerd kan worden. Hiervoor zullen o.a. een gedeelde visie en verschillende scenario’s worden opgesteld.

De eerste stap is het inventariseren van de huidige en wenselijke wijze waarop van de beschikbare expertise van alle professionals met een palliatieve zorgopleiding gebruik wordt gemaakt. Daarnaast voeren we enkele verdiepende gesprekken, o.a. met ziekenhuisteams en PaTz-groepen. Raedelijn heeft de rol van projectleider in deze transitie en de inventarisatie verloopt via hen: Denise Seelen (dseelen@raedelijn.nl) en Lara Wouda (lwouda@raedelijn.nl).

Voor de inventarisatie hebben we een korte vragenlijst opgesteld.

 

Bent u betrokken bij palliatieve zorg in de regio? Vul dan één van onderstaande vragenlijsten in of zet deze door naar collega’s. Invullen kan tot 15 september 2023. Hartelijk dank!

  • Dit is de vragenlijst voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals
  • Dit is de vragenlijst voor alle andere professionals (generalisten in de palliatieve zorg)
  • Dit is de vragenlijst voor managers, beleidsmedewerkers, etc (niet-zorgverleners)

Het resultaat van de inventarisatie is een breed beeld van de aanwezige kennis en de inzet van die kennis per netwerkregio. Dit beeld zal gedeeld en geduid worden binnen de netwerken palliatieve zorg. Het vormt de basis voor de daaropvolgende stappen: ontwikkelen visie op regionale consultatie, uitwerken van scenario’s, besluitvorming, formalisering en implementatie.

Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen rond deze transitie is te vinden op de website van PZNL: Transitie consultatie.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief