Projecten in de regio

In de regio's Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland werkt het netwerk palliatieve zorg projectmatig aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Lees hieronder meer over deze projecten.

Betekenisvol leven
Binnen de langdurige zorg merkt men dat het belangrijk is om meer aandacht te hebben voor zingeving. Er is echter handelingsverlegenheid over hoe dit gerealiseerd kan worden. Een mogelijk hulpmiddel hierbij is de Patient Dignity Question, de vraag “Wat moet ik van u weten om u de best mogelijke zorg te geven? In het actieonderzoek ‘Betekenisvol leven’ bedenkt een verbeterteam van zorgmedewerkers binnen de Zonnehuisgroep Amstelland samen hoe zij in de dagelijkse zorg meer aandacht kunnen hebben voor zingeving.
Meer informatie

Gesprekken over psychosciale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase
Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben. Doel van het project in Ziekenhuis Amstelland is dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. 
Meer informatie

In gesprek met de burger
Hospice Bardo, Adamas en huisartsen in de regio organiseren informatiebijeenkomsten over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven. In deze bijeenkomsten wordt onder andere stilgestaan bij de volgende vragen:
•    Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase?
•    Hoe kijkt u terug op uw leven?
•    Wat zou u nog willen zeggen of doen?
•    Wilt u wel of niet gereanimeerd worden?
•    Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?
•    Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is?
Meer informatie in Amstelland
Meer informatie in Zuid-Kennemerland

Samenwerken voor betere palliatieve zorg thuis
In de regiegroep Midden-Kennemerland van het netwerk palliatieve zorg wordt gewerkt aan het goed organiseren van de zorg voor patiënten en hun naasten in de laatste levensfase, zodat de behandeling, ondersteuning en zorg afgestemd wordt op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt. Hiervoor is onder andere een transmuraal zorgpad palliatieve zorg opgesteld, waarin samenwerkingsafspraken staan tussen de specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, wijkverpleging en hospices. Ook is een project gestart om de samenwerking rond palliatieve zorg thuis te verbeteren door meer samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.

Regionale Transmurale afspraak palliatieve zorg
In opdracht van het Medisch Coördinerend Centrum Haarlem en Meer (MCC) heeft een werkgroep van huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialisten en (wijk)verpleegkundigen gezamenlijk een RTA palliatieve zorg opgesteld. In de RTA zijn afspraken gemaakt over informatieoverdracht tussen 1e, 2e lijn en verpleeg- verzorgingshuis en thuiszorg in de regio’s Zuid- Kennemerland en Haarlemmermeer met als doel de samenwerking rond de patiënt in de palliatieve fase te verbeteren en continuïteit van zorg te waarborgen. De komende periode wordt de RTA in de regio geïmplementeerd.
Meer informatie

Transmuraal expertiseteam palliatieve zorg 
Zorgverleners in de regio hebben behoefte aan tijdige ondersteuning van specialisten palliatieve zorg, dichtbij de patiënt. In het op te richten transmuraal expertteam palliatieve zorg wordt de inzet van de specialistische deskundigheid regionaal bij elkaar gebracht. Dichtbij de patiënt, zijn of haar naasten en mantelzorgers en dichtbij de generalistische zorgverlener. Hierdoor ontstaat een proactieve en vanzelfsprekende inzet van specialistische deskundigheid voor elke patiënt die dat nodig heeft, op het juiste moment en op de juiste plek. Met specialisten palliatieve zorg van de Zorggroep Haarlemmermeer, Zorgbalans, Bardo, HZK en Spaarne Gasthuis wordt gewerkt aan het opzetten van een transmuraal expertiseteam palliatieve zorg.

Vrijwilligers in de palliatieve fase
In de regio zijn vrijwilligers beschikbaar om thuis te worden ingezet in de palliatieve fase. Dit gebeurt vaak pas in een laat stadium. De hospices in de regio die vrijwillige inzet thuis aanbieden werken samen om de mogelijkheden en kwaliteiten van vrijwilligers meer bekendheid te geven en zo de inzet te vergroten. 
Meer informatie

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief