Projecten in de regio

In de regio's Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland werkt het netwerk palliatieve zorg projectmatig aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 30 mei 2024 presenteerden zorgverleners uit de regio de laatste stand van zaken over deze projecten.

Poster-Kiezen-en-Delen.pngVoorlichting over palliatieve zorg
Hospice Bardo, Adamas en huisartsen in de regio organiseren informatiebijeenkomsten over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven. In deze bijeenkomsten wordt onder andere stilgestaan bij de volgende vragen:
•    Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase?
•    Hoe kijkt u terug op uw leven?
•    Wat zou u nog willen zeggen of doen?
•    Wilt u wel of niet gereanimeerd worden?
•    Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?
•    Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is?

Lees hier welke activiteiten in de regio worden georganiseerd. Via het bestelfomulier op deze website kunnen gratis allerlei ondersteunende materialen worden besteld. 

 

Poster-Optimalsieren-van-de-palliatieve-zorg-thuis-(1).pngSamenwerken voor betere palliatieve zorg thuis in Midden-Kennemerland
Viva Zorggroep en De Zorgspecialist trekken samen op in het opzetten van een (nieuw) profiel voor de functie casemanager palliatieve zorg. Werkprocessen van aanmelding tot nazorg worden hierbij beschreven. Verder willen deze organisaties een gezamenlijke bereikbaarheid organiseren. In deze samenwerking willen we de casemanager (zowel binnen als buiten de organisatie) zo goed mogelijk positioneren en bereikbaar én inzetbaar maken.

Lees meer over het project in Midden-Kennemerland

 

 

Poster-Proactieve-zorgplanning.png

 

Proactieve zorgplanning in Amstelland
Proactieve zorgplanning en transmurale zorgplanning zijn belangrijke thema’s voor het verder verbeteren van palliatieve zorg. Het houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke doelen en voorkeuren van patiënten over toekomstige medische behandeling en zorg met patiënten en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. Het multidisciplinaire proces van samenwerking op het gebied van proactieve zorgplanning betreft de 0e, 1e en 2e lijn. In Amstelland heeft de eerste focus gelegen op de implementatie in de 0e en 1e lijn.

Meer informatie over proactieve zorgplanning in de 0e en 1e lijn in Amstelland

 

In de regio Amstelland wordt nu gewerkt aan transmuralePoster-Transmurale-proactieve-zorgplanning-oncologische-patienten-(1).png proactieve zorgplanning tussen de 1e en 2e lijn. Hierbij wordt gewerkt aan het opstellen en toetsen van eentransmuraal zorgpad voor oncologische patiënten in de laatste levensfase. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd en wordt niet-passende zorg (overbehandeling) in de laatste levensfase voorkomen.

Lees meer over de transmurale zorgplanning in Amstelland

 

 

 

 

Regionaal transmuraal expertiseteam palliatieve zorg 
Zorgverleners in de regio hebben behoefte aan tijdige oPoster-Regionaal-Transmuraal-Expertiseteam-Palliatieve-Zorg.pngndersteuning van specialisten palliatieve zorg, dichtbij de patiënt. In het op te richten transmuraal expertteam palliatieve zorg wordt de inzet van de specialistische deskundigheid regionaal bij elkaar gebracht. Dichtbij de patiënt, zijn of haar naasten en mantelzorgers en dichtbij de generalistische zorgverlener. Hierdoor ontstaat een proactieve en vanzelfsprekende inzet van specialistische deskundigheid voor elke patiënt die dat nodig heeft, op het juiste moment en op de juiste plek. Met specialisten palliatieve zorg van de Zorggroep Haarlemmermeer, Zorgbalans, Bardo, HZK, Kennemerhart, RIBW K/AM en Spaarne Gasthuis wordt gewerkt aan het opzetten van een transmuraal expertiseteam palliatieve zorg. 

Lees meer over het regionaal expertiseteam palliatieve zorg.

Poster-Palliatieve-zorg-bij-Brentano.pngPalliatieve zorg bij Brentano

Bij Brentano is een projectgroep palliatieve zorg opgezet met twee palliatief consulenten en een arts. Met hun kennis en deskundigheid wordt de palliatieve zorg geoptimaliseerd. In de eerste helft van het jaar is de rol van de palliatieve consulente intramuraal en extramuraal vormgegeven en de doelen verder uitgewerkt:
• Deskundigheidsbevordering
• Digitale borging
• Professionalisering van palliati eve zorgverlening

Lees meer over palliatieve zorg bij Brentano

Vrijwilligers in de palliatieve fase
In de regio zijn vrijwilligers beschikbaar om thuis te worden ingezet in de palliatieve fase. Dit gebeurt vaak pas in een laat stadium. De hospices in de regio die vrijwillige inzet thuis aanbieden werken samen om de mogelijkheden en kwaliteiten van vrijwilligers meer bekendheid te geven en zo de inzet te vergroten. 
Meer informatie

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief