PaTz groep starten

Nieuw: Een startpakket voor nieuwe PaTz groepen vanuit het NPPZ II

Een PaTz groep starten vraagt naast enthousiaste huisartsen en wijkverpleegkundigen ook organisatiekracht en voorbereiding. Het team proactieve zorgplanning van PZNL werkt nauw samen met stichting PaTz om de mogelijke hobbels om een nieuwe groep te starten weg te nemen. Daarvoor is er nu de mogelijkheid om een startpakket aan te vragen.

Samen werken aan vroegtijdig geplande zorg op de juiste plek

Een PaTz groep:

  • bestaat uit 6-10 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen die lokaal zes keer per jaar bij elkaar komen.
  • wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg (een PaTz consulent*).
  • identificeert vroegtijdig en plant pro-actief de zorg van de patiënt aan de hand van het palliatief zorgregister.  In dit register staan de patiënten waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar komen te overlijden.
  • neemt deel aan monitoring voor evaluatie door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.

*Over de deelname van een PaTz consulent:

Bij het bespreken van casuïstiek is de aanwezigheid van een deskundige van belang gebleken. De deskundige, die we PaTz consulent noemen, brengt expertise in op het gebied van o.a. markeren, proactieve zorg en zorgplanning en ondersteunt de voorzitter bij het werken volgens de PaTz-werkwijze. De PaTz consulent is niet degene die de bijeenkomst leidt of organiseert. 
Bij het opstarten van een PaTz groep wordt een PaTz consulent aan de groep verbonden. Dit kan een deskundige - uit één van onderstaande groepen-  zijn waarmee al samenwerking bestaat. Als de groep nog geen PaTz consulent heeft, kunnen zij via de Netwerkcoördinator PZ, de regionale PaTz ambassadeur, of het landelijk PaTz team in contact komen met een PaTz consulent. Daarbij is het advies een consulent te betrekken in deze volgorde van voorkeur:

1

Huisarts met kaderopleiding palliatieve zorg

Specialist ouderengeneeskunde met kaderopleiding palliatieve zorg en ervaring in de 1e lijn

2

Verpleegkundig specialist* werkzaam en met ervaring in de 1e lijn

Kaderarts palliatieve zorg met ervaring in een transmuraal palliatief team of palliatief team in een ziekenhuis

3

Verpleegkundig specialist* werkzaam in de palliatieve zorgsetting

Kaderarts palliatieve zorg (anders dan genoemd in 1 en 2)

4

HBO verpleegkundige met post HBO palliatieve zorg opleiding en ervaring in de 1e lijn

* BIG-geregistreerde verpleegkundig specialisten (MSc) komen in aanmerking voor het consulentschap als zij werkzaam zijn binnen een functie/specialisme die raakt aan de palliatieve zorg en:
• de opleiding (MSc) in een palliatieve zorgsetting hebben gedaan of daar nu werkzaam in zijn
• als zij verpleegkundig specialist of physician assistant zijn die in een consultatieteam werken en de 8-daagse leergang voor V.S./PA in de palliatieve zorg hebben gevolgd.

Meer informatie, over de competenties van een consulent en vergoeding van de PaTz consulent is hier (bijlage B6) te vinden. Over hoe een consulent zijn/ haar rol kan invullen, lees je hier meer.  

De investering

Tijd van alle deelnemers

  • eenmalig een startbijeenkomst van circa 1,5 – 2 uur.
  • zesmaal per jaar een bijeenkomst van 1 à 1,5 uur en als voorbereiding patiënten aanleveren ter bespreking.

Tijd van de voorzitter (advies om zoveel mogelijk taken te delegeren naar andere deelnemers)

  • eenmalig volgen van de voorzitterscursus van 2 dagdelen wordt aanbevolen.
  • voor iedere bijeenkomst deelnemers mailen om patiënten aan te leveren voor de bespreking en actualiseren palliatief zorgregister (agenda voor de bijeenkomst).
  • planning data bijeenkomsten, locatie.

Kosten in geld

Contact
Neem voor vragen contact met ons op