Veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn
Publicatie

Veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn

 • Uitgever Fibula
 • Type faq
Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 20 juli 2021

De veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn worden samengebracht op deze pagina.

Bij het beantwoorden van de vragen is geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk en volledig te zijn. Dit laat onverlet dat de regio zelf regionale afspraken kan maken die kunnen afwijken van adviezen die hieonder bij vragen zijn opgenomen.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je informatie, kijk onderaan bij 'Meer informatie' voor de juiste contactpersoon.

Opstart Centrum voor Levensvragen (CvL)

 

Deelnemende partijen hebben twee handige factsheets ontwikkeld met informatie over de inzet van geestelijke verzorgers in de eerstelijns gezondheidszorg.

Op een overzichtskaart staan een aantal geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. Zij zijn in te schakelen voor begeleiding bij zinsgevings- en levensvragen, ethische vraagstukken en spirituele zorg. Ook is er een actueel overzicht van SKGV-geregistreerde geestelijk verzorgers; klik op 'zoeken' voor de volledige lijst.

Daarnaast zijn geestelijk verzorgers vaak verenigd in vakgroepen binnen instellingen en regionale netwerken. Binnen de instellingen kun je contact opnemen met de coördinator van de vakgroep. Voor de regionale netwerken van geestelijk verzorgers kun je contact opnemen met de hiervoor aangestelde aanspreekpunten. Meer informatie over geestelijke verzorging in de eerste lijn.

De nieuwe website www.geestelijkeverzorging.nl is online, met informatie over onder andere geestelijke verzorging, geestelijk verzorgers en Centra voor Levensvragen.

Start met een kennismaking met lokale partners zoals: vrijwilligersorganisaties, patiëntenorganisaties, patiëntenvereniging, WMO-consulent (gemeente), inloophuizen, sociale wijkteams en andere netwerken (dementie, CVA). Ook zijn er voorbeelden van samenwerking te vinden via het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen en de website van Agora. Vanuit het projectteam wordt hier ondersteuning bij aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met Agora.

Aandacht en hulp bij zingevings- en levensvragen kan ook door anderen dan geestelijk verzorgers worden gegeven. Mensen kunnen worden gesteund door structuren die er zijn in onze samenleving zoals de familie, het sociale netwerk, onderwijs, werk en geloofsgemeenschappen. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of daar niet toe in staat is, kunnen zorgverleners, sociaal werkers en getrainde vrijwilligers hulp en steun bieden. Als dit niet langer volstaat, bijvoorbeeld wanneer sprake is van ingrijpende veranderingen in het leven van mensen en/of wanneer zij worstelen met vragen van existentiële aard, kan de geestelijk verzorger als expert worden ingeschakeld. Lokale netwerken kunnen bekendheid en hulpmogelijkheden vergroten door een lokale sociale kaart op te stellen met aanbieders van zorg, welzijn en geestelijke verzorging.

Maak gebruik van de indicatiekaarten voor professionals en cliënten. Deze kaarten zijn ook beschikbaar via de website www.geestelijkeverzorging.nl.

Projectleiders kunnen regionale voorbeelden terugvinden op de door Fibula gefaciliteerde applicaties zoals Basecamp.

Voorbeelden van een plan van aanpak kunnen door de projectleiders/netwerkcoördinatoren worden gedeeld via Basecamp. Ook kun je gebruik maken van het groeiboek, ontwikkeld door het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL). Dit is een informatief document over het stopzetten en uitwerken van initiatieven om ouderen ondersteuning te bieden bij levensvragen. Welke samenwerkingspartners zijn mogelijk? Aan welke financieringsmogelijkheiden kan worden gedacht? Biedt het initiatief ondersteuning aan ouderen door vrijwilligers en professionals? En welke rechtsvorm kan het beste worden gekozen?

Ja dit is mogelijk. Netwerken kunnen onderling samenwerkingsafspraken maken. Zo kan het interessant zijn om de krachten te bundelen, bijvoorbeeld ten behoeve van de infrastructuur. Let op: de subsidie wordt aangevraagd per netwerk. De verantwoording aan VWS vindt dan ook plaats per netwerk. 

Er is een overzichtskaart van zowel de huidige Centra voor Levensvragen als de beschikbare geestelijke verzorgers.

Ja dit is mogelijk vanuit het 2/7 deel van de subsidie, mits de werkgroep bijdraagt aan het opbouwen van een infrastructuur.

Rouw- en verliesbegeleiding voor gezinnen met een ernstig ziek kind is geregeld via de zeven Netwerken Integrale Kindzorg (NIK). Vragen kunnen worden aangemeld via de betrokken geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in de regio waar het gezin woont. De netwerkcoördinator kan ook gezinnen helpen die op zoek zijn naar geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider. Meer informatie over de subsidieregeling voor de inzet van geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de thuissituatie van gezinnen met een ernstig ziek kind.

Contactgegevens van de coördinatoren van de NIK:

Kinderen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) wiens vader of moeder komt te overlijden of is overleden, kunnen door een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger begeleid worden. In 1-op-1 of gezinsgesprekken worden de kinderen ondersteund in hun rouwproces over het (aanstaande) verlies van hun ouder.

Via een subsidie vanuit het ministerie van VWS is budget beschikbaar voor deze begeleiding. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en haar 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) voeren deze regeling uit. Maximaal 5 gesprekken per persoon of per gezin kunnen worden vergoed, uitgevoerd door een erkend rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger. De coördinatoren van de NIK kunnen het gezin/ kind in contact brengen met een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger. Heeft het kind/ gezin al een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider? Deze professional kan contact opnemen met de coördinator van het NIK in de regio om gebruik te maken van de subsidie.

Meer informatie over deze subsidie is hier te vinden.

Contactgegevens van de coördinatoren van de NIK:

Geestelijke verzorgers

 

Bekwaam en bevoegd zijn geestelijk verzorgers die ingeschreven zijn in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Meer informatie hierover is te vinden op de website van het SKGV-register.

Voor 2019, 2020 en 2021 de opstartfase voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, geldt een overgangsregeling. Wanneer blijkt dat in deze fase geen geestelijk verzorger met een registratie in het SKGV beschikbaar is, kan de inzet van een professional met aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) in het werk van geestelijke verzorging worden vergoed, als:

 • Deze professional scholing volgt om de vereiste bekwaamheidseisen voor registratie in het SKGV te behalen;
 • én werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geregistreerd geestelijk verzorger.

De criteria zijn ook te vinden in de factsheets die de partijen hebben samengesteld.

Er zijn in de subsidieregeling eisen gesteld aan de deelname van geestelijk verzorgers: uitsluitend geestelijk verzorgers die bekwaam en bevoegd zijn en in het kwaliteitsregister SKGV zijn opgenomen. Die opname in het kwaliteitsregister vereist lidmaatschap van VGVZ en/of NVPA en daardoor deelname aan de door hen ontwikkelde klachtenprocedure.

Dat betekent niet dat geestelijk verzorgers die aan deze eis voldoen automatisch kunnen deelnemen en declareren.

Er kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt welke geestelijk verzorgers wel of niet worden ingeschakeld. In sommige regio’s wordt gekozen voor geestelijk verzorgers die een intramurale aanstelling hebben (wat mogelijk ten koste gaat van de aandacht voor het sociale domein), in andere regio's wordt gekozen voor een beperkt aantal geestelijk verzorgers om het aantal uren per geestelijk verzorger op een kwantitatief en kwalitatief peil te brengen.

Zolang het project loopt (2019, 2020 en 2021) mag een netwerkcoördinator zelf bepalen wie de partners zijn die hij/zij in wil schakelen, dus met welke geestelijk verzorgers in de regio werkafspraken worden gemaakt. Voor de toekomst hangt het (wellicht) af van de financieringsvorm, maar daar valt nu nog geen uitspraak over te doen.

Belangrijk is dat je met elkaar een structuur vindt waarbij de geestelijke verzorging in een regio wordt georganiseerd. Dat betekent dat een netwerkcoördinator en/of een kwartiermaker/coördinator CvL aanvullende eisen mag en/of moet stellen. Daarbij kun je denken aan:

 1. bewaken van de samenwerking
 2. bewaken van de kwaliteit
 3. afspraken met betrekking tot registratie
 4. inhoudsparameters (naast registratie moet je dan denken aan dingen als verslaglegging, overdracht, overleg)
 • mensen van 50 jaar en ouder
 • palliatieve patiënten en hun naasten
 • gezinnen met een ernstig ziek kind (via NIK)

NB: het is de bedoeling dat op termijn ook andere doelgroepen overal in Nederland toegang hebben tot geestelijke verzorging.

Dit is niet mogelijk. Het feit dat de mensen in een instelling verblijven vallend onder de Wet Toelating Zorginstellingen is hierbij leidend.

Het maakt niet uit of iemand daar met of zonder behandeling verblijft. De instelling behoort met de cliëntenraad in gesprek te gaan over het invullen van de geestelijke verzorging in de instelling welke uit het Wlz-budget van de instelling moet worden bekostigd.

De regeling voorziet in geestelijke verzorging voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en naasten, die niet in een instelling verblijven vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen.

Dit kan. De subsidieregeling stelt hierin geen beperking. Ook andere wetgeving die van toepassing is op deze subsidieregeling regelt niet dat gesubsidieerde activiteiten niet ten goede zou mogen komen aan vluchtelingen of niet-statushouders.

Het beroepsprofiel van de geestelijk verzorger staat op de website van VGVZ.

Signalen over tekorten kunnen worden gemeld bij VGVZ.

Benader netwerkpartners zoals ziekenhuizen en VVT-instellingen om het Centrum voor Levensvragen te helpen opbouwen, mogelijk met hulp en inzet van de aldaar werkzame geestelijk verzorgers.

Wanneer blijkt dat er geen geestelijk verzorger met een registratie in het SKGV beschikbaar is, kan de inzet van een professional met aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) in het werk van geestelijk verzorging worden vergoed als;

 • deze professional scholing volgt om de vereiste bekwaamheidseisen voor registratie in het SKGV te behalen;
 • én werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geregistreerd geestelijk verzorger.

Deze overgangsregeling geldt t/m 31 december 2021. Voor onduidelijkheden kun je contact opnemen met de deelprojectleider van deelprojectgroep Praktijkcriteria en Voorwaarden, Robert Koorneef.

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het Beroepsregister van geestelijk verzorgers. Vul op deze website de naam in of klik op 'zoeken' voor alle beschikbare geestelijk verzorgers.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een werknemer in het verleden geen bezwaar voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Geen VOG

Er is geen VOG nodig indien dit niet wettelijk verplicht is, niet is opgenomen in de CAO-afspraken of de werkgever geen VOG van de werknemer verlangt. Voor geestelijk verzorger in de thuissituatie geldt die verplichting niet.

Verplichte VOG

Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 in werking is getreden, is voor een aantal branches een VOG verplicht: Zorgorganisaties die actief zijn in het domein van de Wet Langdurige Zorg zijn verplicht vanaf 1 januari 2016 nieuwe werknemers en andere arbeidskrachten (uitzendkrachten/ZZP-ers) een Verklaring Omtrent het Gedrag te vragen. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Niet verplichte VOG

In andere situaties kan de werkgever zelf bepalen dat een VOG verplicht is bij de aanstelling voor een functie of het uitvoeren van taken. Hoewel dit dan niet wettelijk verplicht is, dient de werknemer dan wel een VOG te overleggen.

Vanwege de verplichting van een VOG in de zorg oriënteren diverse netwerken, Centra voor Levensvragen, VGVZ en SKGV zich op de vraag of en aan wie een VOG door deelnemende geestelijk verzorgenden moet worden overlegd, in aanvulling op de eisen die in de subsidieregeling staan vermeld. Sommige netwerken en Centra voor Levensvragen stellen de VOG wel als voorwaarde voor deelname in de regio.

Verplichte VOG

Voor de verplichte VOG vanuit de Wkkgz geldt dat de VOG bij aanstelling van nieuwe medewerkers niet eerder afgegeven zijn dan 3 maanden voor het tijdstip waarop de betrokkene voor de zorgaanbieder ging werken.

Niet verplichte VOG

Indien de VOG niet verplicht is maar wel gevraagd vanuit de werkgever, geldt er geen wettelijke geldigheidsduur. De VOG is een momentopname. De aanvrager van de VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.

Geestelijke verzorging is een professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Een geestelijk verzorger komt in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist verlatenheid, en bij ethische vragen. Geestelijke verzorgers richten zich op:

 • omgaan met levensvragen;
 • zingevingsvragen;
 • spiritualiteit en;
 • ethische afwegingen

bron: de VGVZ Beroepsstandaard

Meer informatie over geestelijke verzorging is te vinden op deze website.

Geestelijke verzorging is niet hetzelfde als GGZ. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt en zich richt op:

 • voorkomen van psychische aandoeningen;
 • behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
 • laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving;
 • bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

bron: ggznederland.nl

Op de website www.geestelijkeverzorging.nl staat in heldere taal uitgelegd wat zingevings- en levensvragen zijn en wat een geestelijk verzorger doet. De site heeft een gedeelte voor burgers, voor professionals en voor bestuurders. De website biedt algemene informatie over geestelijk verzorging en gaat niet specifiek over geestelijke verzorFging in de eerste lijn.

Als een geestelijk verzorger cliënten begeleidt uit verschillende werkgebieden van netwerken dient de geestelijk verzorger met meerdere netwerken afspraken te maken. Het is mogelijk dat de afspraken en tarieven per netwerk verschillend kunnen zijn. 

Er zijn twee modelovereenkomsten beschikbaar; een modelovereenkomst voor GV-er in loondienst en een modelovereenkomst voor GV-er als zelfstandige. Beide overeenkomsten zijn juridisch gecheckt. Het betreffen modelovereenkomstenF; de feitelijke situatie kan per netwerk verschillend zijn. De modelovereenkomst dient hierop te worden aangepast. Dit geldt ook voor de toegevoegde addenda. Je bent vrij deze te gebruiken. Het biedt de mogelijkheid om regionale afspraken duidelijk te beschrijven.

 

Financiering

 

 • Consulten van geestelijk verzorgers aan thuiswonende ouderen, palliatieve patiënten en hun naasten.
 • Het bijwonen van multidisciplinair overleg t.b.v. mensen in de thuissituatie (bijv. PaTz, sociale wijkteams).
 • Uren als docent in het kader van bijscholing van professionals of vrijwilligers op het gebied van zingeving en levensvragen.

Zie ook de Factsheets.

De meesten zullen in hun eigen huis bezocht worden door een geestelijk verzorger. Het kan echter voorkomen dat de cliënt op een andere plaats verblijft dan zijn of haar woonplaats, bijvoorbeeld bij opname in een hospice. Voor wat betreft de afhandeling van de financiering in deze geldt dat de verblijfplaats van de patiënt (en dus niet de woonplaats) bepalend is. De netwerkregio waar de patiënt op dat moment verblijft verleent de geestelijke verzorging in overleg met de cliënt.

Dit geldt ook voor de naasten van de cliënt. De netwerkregio waar de cliënt zich op dat moment bevindt biedt desgewenst (tot maximaal een jaar na overlijden) ook de begeleiding aan naasten door de Gv-er die betrokken was bij de ondersteuning van de overleden cliënt (ook al komt deze naaste niet uit de betreffende regio).
De regeling verstaat onder naasten: ouders, kinderen, broers en zussen.
Voor een groepsconsult geldt ook dat de plaats van de bijeenkomst bepaalt welke netwerkregio de kosten voor haar rekening neemt.

Ook groepsconsulten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Er wordt van een groepsconsult gesproken als er sprake is van het begeleiden van personen uit verschilende systemen (dus de personen hebben geen relatie tot elkaar) en met vergelijkbare vraagstukken.

Bij de begeleiding van een patiënt of van een patiënt met partner en/of kinderen is geen sprake van een groespsconsult maar van een solo-consult. Het solo-consult speelt zich af binnen één systeem, ongeacht het aantal deelnemers.

De regeling voorziet in geestelijke verzorging voor mensen van 50 jaar en ouderen en mensen in de palliatieve fase en naasten, die niet in een instelling verblijven vallend onder de Wet Toelating Zorginstellingen. Activiteiten van geestelijke verzorgers (consulten, MDO's, scholing) die bijvoorbeeld in en vanuit hospices en bijna-thuis-huizen wordt geboden, kunnen worden gedeclareerd volgens deze regeling, mits de instelling niet onder de WTZi valt. Instellingen voor begeleid wonen worden gezien als thuissituatie. Transmuraal werken wordt met deze regeling gestimuleerd.

Mensen met een ernstige, psychische aandoening van 50 jaar en ouder of in de palliatieve fase kunnen begeleiding ontvangen bij zingevingsvragen vanuit de basis-GGZ. Indien er sprake is van een thuissituatie kunnen zij net als andere doelgroepen aanspraak maken op de subsidieregeling.

Multidisciplinair Overleg is overleg van zorg- en hulpverleners uit verschillende (3 of meer) beroepsgroepen (bijvoorbeeld een (huis)arts, een verpleegkundige, een geestelijk verzorger), waarbij minimaal 1 patiënt besproken wordt. 

 • Het adviesbedrag voor een consult van een geestelijk verzorger bedraagt €90,75 (incl. btw) als uurtarief voor 2019, 2020 en 2021, 45 minuten van dit consult zijn consult-minuten, 15 minuten indirecte minuten (registratie, verslaglegging).
 • Voor deelname van geestelijk verzorgers aan een MDO is het adviesbedrag €60,00 (incl. btw) per uur.
 • Voor scholing door geestelijk verzorgers is het adviesbedrag €60,00 (incl. btw). Bij scholing is het redelijk te rekenen met een half uur voorbereiding tegen hetzelfde tarief.

Een volledig en actueel overzicht van de tarieven is hier te vinden.

Parkeer- en reiskosten van geestelijk verzogers t.b.v. consulten, scholing en bijwonen MDO horen bij het 5/7e deel dat de netwerken ter beschikking hebben voor de inzet van geestelijke verzorging. Hierover kunnen lokaal werkafspraken worden gemaakt.

De regeling voorziet niet in de vergoeding van de supervisor. In de subsidieregeling is aangegeven dat als supervisor een geestelijk verzorger kan worden ingeschakeld met aantoonbare ervaring in het werk van geestelijke verzorging in een zorginstelling. De supervisor kan over zijn/haar inzet afspraken maken met de werkgever.

Ja, in principe dient over de verrichtingen van de geestelijk verzorger BTW te worden gerekend (21%), tenzij de geestelijk verzorger (bijv. als startend ondernemer of bij een organisatie werkt die) hierop uitgezonderd is door de Belastingdienst.

Voor het verzorgen van scholing geldt alleen een BTW-vrijstelling voor de geestelijk verzorger met een eigen praktijk, indien deze geestelijk verzorger is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Nee, de inzet van professionals voor consulten kan niet worden vergoed vanuit de subsidieregeling. Deze regeling voorziet alleen in een subsidie aan geestelijk verzorgers welke voldoen aan de in de subsidieregeling genoemde criteria. Er zijn voorbeelden van projecten waarbij vrijwilligers worden ingezet, gesuperviseerd en getraind door geestelijk verzorgers.

De financiering vindt plaats conform de eerste lijn; op consultbasis, voor MDO's en scholing. Maak hierover goede afspraken met de instelling.

Alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van de infrastructuur kunnen worden vergoed vanuit het 2/7 deel van de subsidie. Specificatie van de activiteiten die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn toegelicht in de subsidieregeling. In de factsheets is een korte samenvatting hierover opgenomen.

Hierover kunnen binnen het lokale netwerk goede afspraken worden gemaakt.

De financiering van de inzet van geestelijk verzorgers in de eerste lijn wordt vanuit de reageerakkoordmiddelen vanaf 2022 structureel beschikbaar gemaakt. De wijze waarop financieringsstructuur er dan uit gaat zien, is nog niet vastgesteld. VWS onderzoekt de mogelijk financieringsmodellen en ZonMW heeft actieonderzoek en effectenonderzoek gepland. De resultaten van de regionale initiatieven zullen hierbij betrokken worden.

 

Bijscholing

 

Voor geestelijk verzorgers is op de site van SKGV een overzicht van alle beschikbare cursussen te vinden.

Daarnaast heeft de Universiteit voor Humanistiek in opdracht van ZonMw een brede inventarisatie uitgevoerd naar zingeving en geestelijke verzorging Thuis/ eerstelijn, inclusief het sociale domein, in de periode van december 2019 tot en met februari 2020. Deze inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerstelijn inclusief het sociale domein, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders Geestelijke Verzorging van de landelijke netwerken Palliatieve Zorg, leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers.

Veel geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor het verzorgen van bij- en nascholingen op het gebied van levensvragen en spirituele zorg. Ook zijn geestelijk verzorgers beschikbaar voor deelname in een PaTz-groep of voor advies in situaties waar ethische en levensbeschouwelijke vragen een rol spelen. De Centra voor Levensvragen hebben inzicht in de mogelijkheden per de regio.

 

Consultverlening

 

Er is landelijk geen bindende afspraak over het aantal consulten welke een geestelijk verzorger maximaal mag verlenen per aanvraag. We adviseren om vooraf duidelijk afspraken te maken tussen het netwerk en de geestelijk verzorger over het maximum aantal consulten per cliënt. Als richtlijn kan maximaal 3 tot 5 consulten per cliënt worden aangehouden.

 

Interprofessioneel consult verlenen

 

Professionals en vrijwilligers die te maken hebben met een cliënt, patiënt of bewoner met zingevingsvragen kunnen de geestelijk verzorger (inter)professioneel consulteren als zij vragen hebben hoe het beste ondersteuning te bieden bij zingeving.

 

(Verwijs)modellen

 

Het ABC-model staat beschreven in de Richtlijn zingeving en spirualiteit onder het submenu: diagnostiek, rapportage en verwijzing --> rol zorgverleners en overwegingen.

Op dit moment zijn er geen verwijzingsmodellen. Met het oog op de toekomstige openstelling voor alle doelgroepen, wordt er aan de University of Tilburg wel gewerkt aan een verwijzingsmodel door PLOEG.

 

Technische en juridische vragen

 

Nee, dit hoeft niet. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsoefenaren, zoals zzp'ers.

Als centrum is het niet nodig apart een klachtenprocedure vorm te geven. Geestelijk verzorgers kunnen onder verschillende klachtenprocedures vallen, namelijk:

 1. De geestelijk verzorger valt, als SKGV geregistreerde, terug op de beroepsstandaard van de vereniging waar hij/zij lid van is. Zo heeft de VGVZ voor haar leden een klachtenreglement. Dit geldt ook voor geestelijk verzorgers die lid zijn van de NVPA. Is een geestelijk verzorger van beide organisaties lid dan kan de melder zelf kiezen bij welke organisatie hij/zij de klacht neerlegt. 
 2. Voor geestelijk verzorgers die hun werkzaamheden uitvoeren namens een werkgever kan de klacht ook lopen via de klachtenregeling van deze organisatie.
 3. De zendende instantie kan eventueel ook een rol spelen in een klachtenprocedure.

Voor meer informatie verwijzen we naar de VGVZ berpoepsstandaard en -code.

Met betrekking tot AVG wordt verwezen naar de website van de werkveldraad eerstelijn van VGVZ. Onderaan de pagina bij 'handige documenten en links' meer info over de AVG. 

 

Relevante websites

 

 

Meer informatie

 

 • Algemene vragen en informatie: Guido Schürmann, beleidsadviseur Agora & projectleider GV thuis
 • Over de netwerken palliatieve zorg: Jeroen Joosten, projectleider geestelijke verzorging bij Fibula 
 • Over geestelijk verzorgers: Robert Koorneef, directeur bij de VGVZ
 • Over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK): Lennart de Vries, programmamanager bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg  

De vragen en antwoorden vallen onder de verantwoordelijkheid van de Deelprojectgroep praktijkcriteria en voorwaarden. Heb je vragen? Neem dan contact op met de deelprojectleider, Robert Koorneef. Binnen 14 dagen wordt op deze webpagina antwoord gegeven op elke nieuwe vraag, indien het een veelgestelde vraag betreft. 

Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 20 juli 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.