Oproep deelname pilot Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ)
Nieuws20 december 2023
Nieuws

Oproep deelname pilot Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ)

Nieuws 20 december 2023

Het project ‘Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg’ (LeVePZ) zoekt drie regio’s die willen deelnemen aan een pilot, waarin op basis van bestaande data over gebruik en kwaliteit van palliatieve zorg veranderacties voor de zorgpraktijk worden benoemd. De pilot start in februari en loopt tot en met juni 2024.

Doel van de pilots in het LeVePZ-project  is om samen met betrokken zorgverleners van data te leren en op basis daarvan te bepalen welke aspecten van de palliatieve zorg in de regio beter kunnen. Met handvatten en tools die het leren en verbeteren ondersteunen als resultaat. Hiertoe onderzoeken we in drie regio’s welke vertaalslagen nodig zijn om de informatie uit de data om te zetten naar het uitvoeren van verbeteracties in de praktijk. 

Wat bieden wij?

 • Begeleiding en ondersteuning door een implementatiecoach van PZNL
 • Per pilot een financiële vergoeding voor zorgverleners voor de aanwezigheid van verschillende zorgverleners bij drie bijeenkomsten. Gedacht wordt aan zes zorgverleners uit minimaal drie organisaties per pilotregio
 • De kans om actief bij te dragen aan verbeteringen in de palliatieve zorg

Aanmelden voor pilot LeVePZ

Zorgorganisaties en/of netwerken die op basis van data willen nadenken over benodigde veranderacties in de zorgpraktijk én ook bereid zijn om die veranderacties op gang te brengen kunnen zich tot en met 9 februari 2025 voor de pilot inschrijven. Tussen 19 februari tot en met 1 maart volgt er een gesprek met de afvaardiging van de projectgroep van LeVePZ met de aanvragers, waarin onder andere wordt besproken welke zorgverleners en organisaties aan de pilot kunnen deelnemen. Waarna de projectgroep van LeVePz eind februari een keuze zal maken. De selectie van de drie regio’s die meedoen aan de pilots, wordt gemaakt op basis van interesse en variatie in kenmerken van betrokken organisaties en disciplines en demografische spreiding en/of grootte van de regio’s. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Dat kan ook als er nog geen formeel gedragen besluit is genomen, maar wel de intentie voor samenwerking in de regio kan worden gerealiseerd.

Voorwaarden voor deelname aan pilot

Zorgverleners en zorgorganisaties die aan de pilot mee gaan doen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Binnen het samenwerkingsverband dienen minimaal twee soorten zorgorganisaties betrokken te zijn (in ieder geval eerste lijn en ziekenhuis, maar bij voorkeur alle bij palliatieve zorg betrokken organisaties in de regio) en verschillende soorten zorgverleners
 • De deelnemende partijen zijn bereid om actief mee te werken aan verandering en kennisverspreiding.
 • Beschikbaarheid van begin februari t/m juni 2024 voor het bijwonen van één webinar over de methode om te komen tot verbeteracties aan de hand van bestaande data (duur  2 uur) en drie pilotbijeenkomsten (in totaal 8 uur).  Daarnaast tussentijds de beoogde en gerealiseerde veranderacties bespreken met collega’s en het management binnen de organisaties.

Meer informatie

De pilot vindt plaats binnen het project LeVePZ, een samenwerking van PZNL, IKNL, LoCo, NIVEL, PALZON en sluit aan bij het NPPZ II programma. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. 

In de pilot wordt kennis uit onderzoek in de vorm van de actuele Kerncijfers en nieuwe factsheets palliatieve zorg gebruikt als input om te komen tot inzichten in de huidige palliatieve zorg en gezamenlijk te bespreken welke verbeterpunten er zijn. Vervolgens worden verbeteracties gekozen en verbeteringen ingevoerd of op zijn minst voorbereid. De zorgverleners van verschillende disciplines en uit verschillende settingen en de betrokken netwerkcoördinator doen dit onder begeleiding van een implementatiedeskundige.

Voorlopige opzet pilot

Voorbereiding sessie 1

 • Interactieve training in de vorm van een online Webinar à 2uur over Leren en verbeteren met bestaande data.

Sessie 1 Van data naar mogelijke veranderacties (3 uur)

 • Start regionale verbetertraject aan de hand van spiegelinformatie (landelijke en regio specifieke kerncijfers en nieuwe factsheets met methodologische duiding van deze informatie.

Voorbereiding sessie 2

 • Toetsen, met ondersteuning van de netwerkcoördinator en implementatiecoach ,  voorstel voor veranderacties bij collega’s en het management in hun organisaties
 • Bij akkoord van alle betrokken in de regio wordt een start gemaakt met verbeterideeën in de praktijk .

Sessie 2 Van veranderacties naar gedragen plan van aanpak (2 uur)

 • Met elkaar bespreken op welke wijze de verbeterpunten zijn aangereikt en hoe deze bijdragen aan een meetbare verandering en hoe deze te vergroten.
 • Met elkaar bespreken welke aanvullende informatie is toegevoegd anders dan de factsheets en kerncijfers of welke informatie mist.
 • Definitief plan van aanpak maken

Voorbereiding sessie 3

 • Veranderacties in praktijk brengen middels korte PDSA-cyclus

Sessie 3 Van plan van aanpak tot evaluatie van verbeterideeën

 • Sessie 3a (3 uur): In iedere pilotregio  proces en uitvoerbaarheid van PDSA-evalueren en hoe deze structureel ingebed kan worden in de regio. Vervolgacties worden gezamenlijk vastgesteld
 • Sessie 3b (2 uur): met afvaardiging vanuit de 3 pilotregio’s de  bevindingen in de eigen pilot met elkaar te bespreken en van elkaar te leren.

Let wel: op dit moment wordt de definitieve pilot nog vormgegeven waardoor wijzigingen in opzet kunnen plaatsvinden. Sessies vinden plaats in de regio. 

Meer informatie

Voor nadere toelichting en vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Verkammen rechtsboven aan deze pagina door te klikken op de envelop. 

Inschrijving voor deelname is gesloten.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 maart 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.