NPPZ II introduceert 17 indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg
Nieuws14 december 2023
Nieuws

NPPZ II introduceert 17 indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg

Nieuws 14 december 2023

Doel van de indicatorenset 

De indicatorenset heeft een tweeledig doel. Allereerst kunnen we met deze indicatoren de effecten van de activiteiten van het NPPZ II op verschillende niveaus volgen en inzichtelijk maken. Ten tweede komt het tegemoet aan de wens vanuit het palliatieve zorgveld om de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland transparant te maken. De indicatoren bieden niet alleen een beeld van de huidige situatie, maar dienen ook als instrument om verbeteringen te initiëren. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om trends over meerdere jaren waar te nemen. Het uiteindelijke doel van de indicatoren is om van de inzichten te leren en waar mogelijk de zorg voor de patiënt in de palliatieve fase te verbeteren.   

Totstandkoming 

De indicatorenset is samengesteld door een werkgroep met gemandateerde leden vanuit wetenschappelijke en beroepsverenigingen. Het patiëntenperspectief is meegenomen dankzij deelname van de Patiëntenfederatie aan de werkgroep. Parallel aan dit proces is een klankbordgroep uit allerlei geledingen van de palliatieve zorg actief geweest. De door de werkgroep samengestelde set is op 7 november j.l. vastgesteld door de Stuurgroep NPPZ II.   

De indicatoren zijn overigens geen feitelijke weergave van de kwaliteit van palliatieve zorg, maar een indicatie op populatieniveau en daarmee aanzet tot gesprek.  

Uitkomsten en metingen 

Het team Meten en Monitoren NPPZ II neemt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van data en het inzichtelijk maken van de indicatoren. Hierbij streven we voor de evaluatie van NPPZ II naar een nulmeting over 2022, een tussenmeting over 2024 en een eindmeting over 2026. Deze uitkomsten presenteren we op Palliaweb en het Leerwerkplatform van NPPZ II, waar mogelijk zowel op landelijk als op regionaal niveau. 

De vastgestelde indicatorenset geldt voor de looptijd van NPPZ II (2022 - 2026). Deze periode benutten we als leer- en oefenperiode, waarna we op basis van ervaringen gezamenlijk met onze samenwerkingspartners besluiten welke indicatoren standaard gemonitord moeten worden. Dan volgt ook een commentaarronde met alle relevante wetenschappelijke en beroepsverenigingen.  

Kinderpalliatieve zorg   
Een afvaardiging van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft 3 indicatoren aangedragen die specifiek zijn bedoeld voor de kinderpalliatieve zorg.  Deze zijn nog in ontwikkeling.  

Meer over de indicatorenset 

Meer informatie over de indicatorenset, inclusief details over de totstandkoming ervan, is te vinden op palliaweb.nl/indicatoren.  

Overzicht indicatoren palliatieve zorg

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 december 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.