Verbetering van de samenwerking

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen te maken krijgen met veel verschillende zorgverleners. Het is belangrijk dat die goed met elkaar samenwerken. Hoe gaat dat in onze netwerken? In 2023 is het project Transmurale verbetering gestart met twee verkenningen en de bouwstenen voor een bovenregionale visie. Op basis daarvan worden dit jaar twee concrete verbeterprojecten gestart met een looptijd t/m 2025.

Verkenningen en werkconferentie 2023
voorkant-boekje-(1).jpgVoor een verkenning naar de ervaringen van mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten zijn 26 mensen geinterviewd: patienten in de palliatieve fase en naasten. Daaruit is een mooi boekje voortgekomen, waarin acht aanbevelingen voor verbetering zijn geformuleerd: Een kwestie van gelukNaast het ophalen van ervaringen van patiënten en naasten is ook een inventarisatie gedaan onder zorgverleners in de regio. Wat gebeurt er al op het gebied van samenwerking en welke wensen zijn er nog? Er zijn 33 interviews afgenomen en 9 vragenlijsten ingevuld. Er zijn aanbevelingen voor verbetering geformuleerd.
 
In juni 2023 is in een werkconferentie door zo'n 50 deelnemers gewerkt aan voorstellen voor verbetering. Hoe maken we met alle verschillende zorgorganisaties netwerkzorg mogelijk met de verantwoordelijkheid voor regie ingebouwd? Naar aanleiding van de conferentie schreef Jannie Oskam een artikel en een post op LinkedIn.
 
Vervolgproject met netwerken Midden-Nederland 2024-2025: regiovisie en twee pilots
Dankzij een subsidie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II is een vervolg mogelijk gemaakt. In het voorjaar van 2024 is er een regiovisie transmurale palliatieve zorg opgesteld, die alle netwerken palliatieve zorg in de Septet-regio omarmen: waar willen we met elkaar heen in de komende jaren? Daarnaast is er een afwegingskader gemaakt. Op basis hiervan hebben een werkgroep en een klankbordgroep uit 20 ingediende voorstellen een keuze gemaakt voor twee verbeterpilots. Die starten na de zomer in Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, en kunnen door de andere netwerkregio’s op termijn worden overgenomen. Raedelijn heeft samen met netwerkcoördinator Mirjam Velting de projectleiding.
Toolkit communicatie regiovisie
 
Meer informatie: Mirjam Velting
Tijdlijn-project-transmurale-verbetering.JPG
INTERESSANT