Zelfevaluatie Palliatieve Zorg

Als een organisatie streeft naar de best passende zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten, is het nodig om die zorg eens goed te bezien: hoe staat het er bij ons voor en waar is eventueel gerichte verbetering nodig? De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is een instrument dat ontwikkeld is om aan die behoefte tegemoet te komen en is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017).

Doel
Het doel van de zelfevaluatie is tweeledig. De zelfevaluatie geeft inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft het een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Ook kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren. De zelfevaluatie geeft ook richting bij de inbedding van het kwaliteitskader in de organisatie. Het is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie. De eerste evaluatie kan als nulmeting worden beschouwd. De meting kan na een zelfgekozen periode worden herhaald om te zien of verbetering is opgetreden.
 
zelfevaluatie-pzo-(1).jpgHoe gaat het in zijn werk?
1. Oriëntatie
Onderstaande documenten kun je gebruiken om de zelfevaluatie te verkennen:
2. Uitvoering 
Tijdens het hele proces kun je de hulp van netwerkcoordinator Margriet Wanders inroepen. Wat willen we bereiken, welke opzet is bij ons zinvol, welke afdelingen / locaties / teams doen mee met de evaluatie, wat betekenen de conclusies voor ons, hoe gaan we verder?
Voor het verkrijgen van het instrument neem je contact op met de netwerkcoördinator. Je ontvangt dan een inlogcode. Inmiddels is er in de organisatie een multidisciplinaire werkgroep samengesteld, die de vragen uit de zelfevaluatie gaat beantwoorden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van:
  • Ervaringen ingebracht door de werkgroep
  • Tien dossiers van niet-onverwacht overleden patiënten in het afgelopen jaar
  • Beleidsdocumenten

Door de beantwoording van de vragen gezamenlijk in de werkgroep te doen, krijg je zicht op waar de organisatie staat op het gebied van palliatieve zorg, wat de sterke punten zijn en waar verbetering nodig is. Ondersteunend hierbij is het document Zelfevaluatie Palliatieve Zorg als hulpmiddel in het kwaliteitssysteem van een organisatie.

3. Vervolg
Na het invullen kan een rapport met uitkomsten worden gegenereerd uit de digitale tool. Samen met enkele handige formats en handreikingen kun je conclusies, verbeterplannen en vervolgacties opstellen. Ook hierbij kan de netwerkcoordinator adviseren. Het rapport kan anoniem worden gedeeld in het netwerk. Na verloop van tijd kan de zelfevaluatie worden herhaald om opnieuw inzicht te krijgen in de stand van zaken: hebben de verbeteracties effect?
 
Zelfevaluatie in de huisartsenpraktijk
Er is een aparte Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen ontwikkeld om huisartsen inzicht te geven waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden in de eigen huisartsenpraktijk. Ga voor meer informatie hierover naar het hulpmiddel Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen op Palliaweb.
 
Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan de netwerkcoordinator.

Op deze pagina van Palliaweb vind je alle info + korte filmpjes over de zelfevaluatie 

INTERESSANT