Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
De meerwaarde van het stellen van een dubbele surprise question
Publicatie
Uit onderzoek blijkt dat de surprise question slecht tot matig presteert als instrument om overlijden te voorspellen. Daarom is een aanvullende surprise question geïntroduceerd: Zou het mij verbazen als deze patiënt na twaalf maanden nog in leven is?
Gestandaardiseerd palliatief zorgpad voor patiënten met vergevorderde kanker
Publicatie
Een gestandaardiseerd Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) voor generalisten zou de vroegtijdige integratie van palliatieve zorg in de oncologische zorg kunnen stimuleren. Uit deze studie blijkt onder andere dat als het zorgpad werd opgestart, een groter deel van de patiënten overleed buiten het ziekenhuis.
Hulpmiddelen voor effectieve communicatie
Publicatie
Effectieve communicatie is een gestructureerde interactie verstaan tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatie-uitwisseling en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis is. Effectieve communicatie is onder andere van wezenlijk belang voor proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
Identificeren van generalistische of specialistische palliatieve zorg-behoefte: ID-PALL
Publicatie
Op tijd identificeren van patiënten met een palliatieve zorg-behoefte is belangrijk. Hiervoor zijn meerdere meetinstrumenten ontwikkeld. Met de nieuwe methode ID-PALL, IDentification of patients in need of PALLiative care, identificeer je patiënten met behoefte aan generalistische of specialistische palliatieve zorg.
Markering & proactieve zorgplanning (factsheet)
Publicatie
Factsheet over een peiling onder 1011 zorgverleners om inzicht te krijgen in ervaringen, kennis en opvattingen over de thema's markering en proactieve zorgplanning (advance care planning) in de palliatieve zorg.
Markering van de laatste levensfase: validatie van de surprise question bij oudere patiënten
Publicatie
Vroege herkenning van de palliatieve fase vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. De surprise question (SQ) helpt hierbij. Doel van deze studie is het vaststellen van de predictieve validiteit van de SQ bij gehospitaliseerde ouderen.
Voorspellende waarde van de ‘surprise question’ bij idiopathische longfibrose
Publicatie
De voorspellende waarde van de ‘surprise question’ voor éénjaars mortaliteit in idiopathische longfibrose: een prospectieve cohort studie
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.