Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Indicatiekaartje Palliatieve Zorg (zakkaartje)
Publicatie
Zakkaartje dat zorgverleners helpt om stapsgewijs te bepalen of de inzet van een Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ) gewenst is.
Is consultatie binnen palliatieve zorg kwaliteitsbevorderend voor patiënt en familie?
Publicatie
Studie naar consultatie binnen de palliatieve zorg en in hoeverre dit geassocieerd kan worden met grotere tevredenheid en rust en aandacht voor naasten.
Jaarverslag Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2019
Publicatie
Het jaarverslag Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2019 geeft een beeld van de consultatie palliatieve zorg in Nederland, uitgevoerd door (transmurale) consultatieteams die gefaciliteerd, dan wel ondersteund worden door IKNL.
Jaarverslag Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020
Publicatie
Het jaarverslag Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020 geeft een beeld van de consultatie palliatieve zorg, uitgevoerd door (transmurale) consultatieteams. De informatie kan bijdragen aan de onderbouwing van beleidskeuzes, deskundigheidsbevordering en aan de keuze van thema's waarop scholing voor professionals wordt geboden.
Kwaliteitshandboek Consultatie
Publicatie
Dit kwaliteitshandboek is bedoeld als naslagwerk voor consulenten Palliatieve Zorg, de in de palliatie gespecialiseerde zorgverlener, coördinatoren van het consultatieteam en netwerkcoördinatoren. In het kwaliteitshandboek staan kwaliteitseisen zoals deze samen met het veld zijn opgesteld, herijkt en geaccordeerd.
Rapport 'Transitie Consultatie palliatieve zorg' beschikbaar
Publicatie
In het voorjaar van 2022 zijn acht pilotregio’s gestart als onderdeel van de Transitie Consultatie om de proactieve wenselijke inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners regionaal in te bedden binnen netwerkzorg. Deze pilots zijn inmiddels geëvalueerd – aan de hand van een kwalitatieve, semi-gestructureerde vragenlijst - en dit resulteert in conclusies die zijn uitgewerkt in dit rapport.
Trends in telefonische consultatie palliatieve zorg
Publicatie
Consultatieteams bieden generalistische zorgverleners telefonische hulp bij complexe problematiek rondom palliatieve zorg. Deze studie heeft als doel om inzicht te krijgen in de veranderingen over de tijd in deze telefonische consultatie.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.