Team PZNL
Teampagina

Team PZNL

PZNL is een werkplaats waarin de leden en andere partners samenwerken aan de verbetering van palliatieve zorg. We zetten ons in om palliatieve zorg te verankeren in de gezondheidszorg en de samenleving en voeren daarvoor landelijk een krachtige dialoog.

Contactpersoon
Secretariaat PZNL Stichting PZNL
Laatst geactualiseerd: 9 juli 2021
Saskia Teunissen bestuurder
 • Saskia Teunissen

  Als bestuurder van de coöperatie PZNL voel ik een grote verantwoordelijkheid om een kartrekker en rolmodel te zijn in de toekomstbestendige organisatie van de palliatieve zorg.

  Van mijn vak ben ik oncologieverpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Naast mijn rol als bestuurder ben ik ook als hoogleraar palliatieve zorg & hospicezorg verbonden aan de afdeling Huisartsgeneeskunde en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het UMC Utrecht. Mijn nog actuele BIG-registratie (BIG-nr: 49015152030) is een weergave van mijn streven om in die opdrachten dicht bij de patient en naasten te blijven. Door alle formele functies en kaders heen.

  Mijn verschillende verantwoordelijkheden maken het mogelijk om tal van vraagstukken in het domein van de palliatieve zorg en mensen die daaraan op een diversiteit van niveaus werken met elkaar te verbinden. En met elkaar uit te dagen om nieuwe oplossingen voor de toekomst te bedenken, te concretiseren, vorm te geven en waar te maken.

  Het actief verbinden van organisaties, professionals en vrijwilligers in de zorgpraktijk, in onderzoek, onderwijs, beleid en bestuur is nodig is om het goede goed te doen en te blijven zoeken naar verbeteringen in de zorg en ondersteuning voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Ook voor de naasten en nabestaanden is die verbinding van groot belang om rouw en verwerking van verlies in relatie tot het leven verder leven - in vertrouwen op begrip en steun - vorm te geven

  Het inspireren van mensen tot het vinden van mogelijkheden om zichzelf met hun talenten op alle niveaus van zorg en organisatie uit te dagen om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren is mijn grootste drijfveer.

   

   

  Contact:
Suzanne Jongejan contentmanager en PA bestuur
 • Suzanne Jongejan

  Door meer aandacht te geven aan palliatieve zorg in het onderwijs aan zorgverleners, wordt palliatieve zorg sneller op het juiste moment ingezet. Dit komt de kwaliteit van leven van patiënten naasten ten goede. Ik zet me als contentmanager daarom graag in voor het onderwijsplatform op Palliaweb waar iedereen die onderwijs over palliatieve zorg wil geven of krijgen, terecht kan.

  Daarnaast ben ik werkzaam als PA voor Saskia Teunissen, bestuurder PZNL. Binnen deze functie richt ik me vooral op agenda- en mailboxbeheer.

  Contact: 06 27 61 73 20
Birgitte Broersma hoofdredacteur
 • Birgitte Broersma

  Toen ik met mijn zoon een open dag voor de studie geneeskunde bijwoonde, werd deze door de spreker geopend met de vraag ‘Wat is nou eigenlijk geneeskunde?’ Zijn antwoord: ‘Mensen genezen; mensen beter maken.’

  Maar geneeskunde is zoveel meer dan mensen genezen: het gaat over het helpen van mensen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen hebben, op ieder moment in hun leven. Oók als ze niet meer beter kunnen worden. Juist in deze levensfase is goede zorg van wezenlijk belang. Zorg die niet goed aansluit bij de wensen, waarden en behoeften van de patiënt, zorg waarbij de betrokken zorgverleners niet optimaal samenwerken of waarvan de bekostiging de situatie compliceert, maakt deze voor patiënt en naasten toch al niet eenvoudige tijd onnodig moeilijk.

  Met goede, relevante informatievoorziening gericht op zorgverleners en diens ondersteuners enerzijds (Palliaweb.nl) en die gericht op patiënten en naasten (Overpalliatievezorg.nl) anderzijds hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan zo goed mogelijke zorg in die laatste levensfase. Ik doe dat als hoofdredacteur binnen de redactie PZNL, bestaande uit drie contentmanagers en mezelf. We denken na over welke informatie bezoekers van deze beide platformen kan helpen, hoe ze die zo eenvoudig mogelijk kunnen vinden, welke technische verbeteringen nodig zijn en waar we verbinding kunnen leggen met andere websites. We bevragen bezoekers en proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen en suggesties. Alles met als uiteindelijk doel om de palliatieve fase voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners zo goed mogelijk te laten verlopen.

  Ik voel me erg betrokken bij wat ik doe. Als ik aan het werk ben, maar ook als ik, bijvoorbeeld, een open dag voor aanstaande geneeskundestudenten bijwoon. Mijn zoon heeft mijn naar aanleiding van het antwoord op de openingsvraag verontwaardigd opgestoken hand resoluut naar beneden getrokken.

  Ik hoop dat de informatie die wij vanuit PZNL online bieden (wél) de benodigde inzichten geeft.

  Contact: 06 11 40 28 67
Rick van de Sande contentmanager Palliaweb en Overpalliatievezorg
 • Rick van de Sande

  Ik ben werkzaam bij PZNL als contentmanager voor Palliaweb en daarnaast lid van team online. Ik ben er trots op dat ik met mijn werk voor PZNL een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. Vanuit mijn functie doe ik dat door te kijken naar hoe we goede en betrouwbare informatie voor zorgverleners en beleidsmakers kunnen ontsluiten en deze ook eenvoudig vindbaar en toegankelijk maken. Mocht je suggesties hebben hoe wij dingen zouden kunnen verbeteren, schroom dan niet contact met mij op te nemen.

   

   

   

   

  Contact: 06 39 27 72 38
Kim van Arendonk contentmanager Overpalliatievezorg en Palliaweb
 • Kim van Arendonk

  Ik ben Kim van Arendonk, contentmanager Overpalliatievezorg en Palliaweb. Na mijn studie Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht werkte ik voor verschillende media en platformen. Altijd voor een unieke doelgroep met een specifieke informatiebehoefte. Zo schreef ik dagelijks verschillende teksten maar was ik ook bezig met fotografie, video, social media, podcasts, apps en werkte ik samen met andere organisaties om de doelgroep nog beter van dienst te zijn.

  Het begrijpelijk maken van moeilijke onderwerpen is altijd onderdeel van mijn werk geweest. Dat trekt me ook aan in de website Overpalliatievezorg. Want hoe schrijf je over een onderwerp waar we eigenlijk niet mee bezig willen zijn? En hoe zorg je dat de content wel gelezen en gezien wordt? Want we krijgen allemaal met palliatieve zorg te maken. Misschien niet voor jezelf, maar dan voor een van je naasten. 

  Het geeft mij voldoening om te mogen bijdragen aan de juiste informatievoorziening aan patiënten en naasten in de palliatieve fase. Want goede palliatieve zorg is voor iedereen.

  Contact: 06 42 79 54 33
Christine Cramer – van der Welle senior adviseur palliatieve zorg
 • Christine Cramer – van der Welle

  Ik ben Christine Cramer – van der Welle, sinds november 2021 senior adviseur palliatieve zorg bij PZNL. Ik heb Biomedische Wetenschappen gestudeerd (de ‘onderzoekskant’ van de geneeskunde), richting evaluatieonderzoek en beleid. De afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt aan het inzichtelijk maken van uitkomsten van oncologische zorg in de dagelijkse praktijk. Bij PZNL zal ik dat voortzetten voor de palliatieve zorg, om hiermee bij te dragen aan het verbeteren van zorg voor patiënten in de palliatieve fase. 

  Mijn belangrijkste taak is om inzicht te geven in wat het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II bijdraagt aan de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland, met name rondom de thema’s bewustwording en proactieve zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt hierbij is het (her)gebruiken van bestaande data.

  Contact: 06 43 19 32 05
Astrid Kodde medisch adviseur
 • Astrid Kodde

  Als huisarts maak ik van dichtbij mee wat ziek zijn en dood gaan kan betekenen, zowel voor de patiënt als diens naasten. Om het laatste stuk van het leven zo goed mogelijk te laten zijn, wil ik bijdragen aan tijdige, deskundige palliatieve zorg. Zorg, die aansluit bij de situatie en wensen van de patiënt en waarbij zorgverleners zó samenwerken zodat de patiënt het als één zorgteam ervaart. Daarvoor zet ik mij in, in de huisartsenpraktijk en als ‘medisch adviseur palliatieve zorg thuis’ bij PZNL en bij stichting PaTz (een lid-organisatie van PZNL).

  Ik zie het als mijn taak kennis en hulpmiddelen voor het verbeteren van de palliatieve zorg naar de praktijk van eerste lijns zorgverleners te brengen. En andersom: de ervaringen en knelpunten uit de dagelijkse praktijk naar de beleidsmakers en professionals in de palliatieve zorg.

   

   

   

   

  Contact:
Larissa Exalto adviseur patiëntenparticipatie
 • Larissa Exalto

  Mijn naam is Larissa Exalto en sinds februari 2020 werk ik als adviseur palliatieve zorg bij PZNL met als specifiek aandachtsgebied patiëntenparticipatie. 

  Hiervoor heb ik ruim 8 jaar bij het Longfonds gewerkt als projectleider op het gebied van eigen regie & patiëntenparticipatie. Daar heb ik ervaring opgedaan met palliatieve zorg omdat veel mensen met een longziekte zoals COPD en longfibrose helaas in deze fase terecht komen. Vooral bij COPD heb ik gemerkt dat er door zorgverleners weinig gesproken wordt over palliatieve zorg en de laatste levensfase. Een goed gesprek over dit onderwerp kan het verschil maken in het leven van mensen.

  Ik hoop dat we bij PZNL door de patiënt écht centraal te zetten en hen actief te betrekken bij wat we doen we ervoor kunnen zorgen dat iedereen de beste palliatieve zorg krijgt en zijn leven met een goede kwaliteit van leven kan afronden. Momenteel ben ik samen met collega’s van de verschillende PZNL lidorganisaties druk bezig met de doorontwikkeling van overpalliatievezorg.nl naar een patiëntenplatform over palliatieve zorg.

  Daarnaast kun je bij mij terecht met vragen over het betrekken van patiënten en naasten bij projecten, onderzoek en beleid op het gebied van palliatieve zorg. Voor meer informatie hierover neem ook eens een kijkje op de themapagina patiëntenparticipatie.

  Contact: 06 42 19 06 63
Dianne Boxman verpleegkundig adviseur
 • Dianne Boxman

  Ik heb een groot hart voor de zorg en vind het essentieel dat kwaliteit gericht is op ‘de bedoeling’, datgene wat de patiënt of cliënt nodig heeft voor een optimale kwaliteit van leven en uiteindelijk sterven.

  Ik ben BIG geregistreerd verpleegkundige en opgeleid kwaliteitsfunctionaris in de zorg, met 13 jaar ervaring in de hospicezorg, zowel in de directe patiëntenzorg als in een coördinerende en adviserende rol.

  Als verpleegkundig adviseur palliatieve zorg bij PZNL streef ik ernaar het Kwaliteitskader, de landelijke richtlijnen palliatieve zorg en bijbehorende meetinstrumenten naar de dagelijkse praktijk te brengen.

  Contact: 06 15 27 13 16
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.