In het bereiken van goede ondersteuning en palliatieve zorg voor mensen met ongeneeslijke ziekte verbindt, ondersteunt en gidst Stichting PNZL haar samenwerkingspartners. Stichting PZNL draagt bij - door een soms dienende, soms regisserende houding - aan de vereiste voorwaarden voor die goede palliatieve zorg. Dat alles in het belang van patiënten en hun naasten. Zodat zij toegang hebben tot de Juiste Zorg, op de Juiste Plaats, op het Juiste Moment, door de Juiste Zorgverleners en met de Juiste financiering.  

We doen dat door de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen en het verankeren van de palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. We geven samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen die nodig zijn om die missie langs benaderingen op inhoud, proces en structuur te realiseren. De inhoudelijke basis voor deze stapsgewijs regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De centrale doelstellingen van het NPPZ II vormen tevens de de meerjarendoelstellingen van de stichting PZNL: 

 • Realisatie van maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg; 
 • Implementatie van proactieve zorg en ondersteuning 

We voeren activiteiten uit die zich richten op de regiefunctie en hoofduitvoerderschap van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) én recht doen aan onze rol van verbindingsofficier en ondersteuner voor onze samenwerkingspartners, waaronder de Vereniging PZNL i.o en de Landelijke Vereniging NPZ i.o. en andere gremia waarmee we verbonden zijn zoals het Praktijkteam Palliatieve zorg, het Landelijke Overleg Consortia en de EPZ-voorzitters. 

De hoofdactiviteiten zijn:

 • Regievorming. Stichting PZNL is regiehouder en hoofduitvoerder van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Zij biedt onder andere bestuurlijke ondersteuning aan de Vereniging PZNL, de Landelijke Vereniging NPZ i.o en het Praktijkteam Palliatieve Zorg; 
 • Informatie. Voorzien in betrouwbare en actuele informatie over palliatieve  zorg voor burgers & patiënten en voor professionals en hun (wetenschappelijke) beroepsgroepen en zorg- en ondersteuningsorganisaties. Onder andere via Palliaweb.nl en Overpalliatievezorg.nl;
 • Netwerkzorg. Bevorderen en ondersteunen van een gecoördineerde samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid van partners in de (boven)regionale samenwerkingsverbanden met als doel de juiste palliatieve zorg op de juiste plek voor patiënten en naasten. Onder ander via ondersteuning van de Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia, en Consultatieteams;
 • Consultatie. Bevorderen en ondersteunen van een vanzelfsprekende samenwerking tussen generalist en specialist, waarbij specialistisch deskundigheid proactief wordt ingezet. Onder via de doorontwikkeling van de traditionele telefonische consultatie naar proactieve inzet van specialistische deskundigheid binnen regionale samenwerkingsverbanden.
 • Richtlijnen. Verzorgen van procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg. De richtlijnen Palliatieve zorg zijn opgesteld om de diagnostiek en behandeling van  patiënten in de palliatieve fase steeds doeltreffender te maken. Deze zijn multidisciplinair en worden op basis van de meest recente inzichten en de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals opgesteld. 
 • Deskundigheidsbevordering. Ondersteuning en advies bieden aan zorginstellingen, onderwijsorganisaties, onderzoekers en beleidsorganisaties voor de deskundigheidsbevordering van zorgverleners. Vanuit de samenhang van onderwijs, zorgpraktijk en onderzoek worden specialisten en ambassadeurs palliatieve zorg voorzien van up to date informatie en trainingsmaterialen en educatieve vraagstukken beantwoord. Informatie voor alle essenties van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland en betreffende onderwijsproducten en/of diensten stellen we op Palliaweb beschikbaar.

Naast deze hoofdactiviteiten is Stichting PZNL door het ministerie van VWS benoemd tot regiehouder van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Het programma bestaat uit zes activiteiten en is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners.

 • Maatschappelijke Bewustwording
 • Versterken samenwerking
 • Vroegtijdige zorgplanning
 • Digitale gegevensuitwisseling
 • Projecten consortia
 • Meten en Monitoren

Meer informatie over het Nationaal Programma vindt u hier.

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg