Tweede pilot proactief gegevens delen - meld je aan
Nieuws13 september 2023
Nieuws

Tweede pilot proactief gegevens delen - meld je aan

Nieuws 13 september 2023

Om goede en passende medische zorg te bieden is het belangrijk op tijd te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Dit noem je proactieve zorgplanning. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen belangrijk.

Vaak gebeurt proactieve zorgplanning niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de technische oplossing voor het delen van deze gegevens beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start over het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg, of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

Wat houdt de pilot in?

Zorgprofessionals en zorgorganisaties die werken met een transmuraal zorgpad én bereid zijn tot het AVG-proof delen van deze gegevens met andere zorgverleners en zorgorganisaties kunnen zich inschrijven voor de tweede pilot. Het is belangrijk dat de zorgprofessionals en zorgorganisaties die mee gaan doen aan de pilot aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarvoor is een beoordelingscommissie aangesteld. Deze kijkt naar de mate van:

  • samenwerking tussen de zorgprofessionals in het zorgpad, dan wel in de pilotregio
  • verandercapaciteit op het gebied van het zorgproces en ICT

Binnen het samenwerkingsverband dienen minimaal twee soorten zorgorganisaties betrokken te zijn (bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis) die beiden gegevens kunnen en mogen registreren en aanpassen. Ook is het belangrijk dat er samenwerkingsafspraken tussen de organisaties bestaan (binnen het samenwerkingsverband).

De zorgverleners in het samenwerkingsverband hebben idealiter ervaring met proactieve zorgplanning, maken gebruik van een elektronisch dossier voor hun verslaglegging en zijn beschikbaar voor het deelnemen aan en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de pilot. Daarnaast zijn de deelnemende partijen bereid om actief mee te werken aan kennisverspreiding.

Voorwaarden voor aanmelden

Inschrijven voor de tweede pilot kan tot 8 oktober 2023. Tussen 16 en 27 oktober volgt er een interviewronde met de mogelijkheid tot een tweede gesprek in de eerste twee weken van november om eind november een keuze te kunnen maken. Voor deze tweede pilot wordt in totaal een jaar uitgetrokken, met als startpunt eind januari 2024. Na de eerste en deze tweede pilot, vindt nog een derde (laatste) pilot plaats. Inschrijving en selectie voor deze derde pilot volgt later.

Aanmelden en meer info

Meer informatie over het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase is te vinden op de website van IKNL. Direct aanmelden kan via de volgende knop:

Aanmelden voor tweede pilot

Tijdens de aanmelding is een toelichting op de volgende punten van belang:

  • Welke knelpunten ervaar je op het vlak van registreren en uitwisselen van gegevens ten aanzien van proactieve zorgplanning?
  • Kun je een beschrijving geven van het transmurale zorgpad in jouw regio, ofwel de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg?
  • Kun je een inschatting geven voor hoeveel patiënten dit zorgpad van toepassing is per half jaar?
  • Wil je aangeven welke organisaties in het zorgpad het zorgnetwerk voor de patiënt vormen en waartussen dus gegevens gedeeld dienen te worden?
  • Met welke leveranciers van informatiesystemen wordt er in uw organisatie en samenwerkingsverband gewerkt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld Chipsoft, Epic, Topicus, Nedap et cetera.

Voor meer informatie, vragen of twijfels; aarzel niet contact op te nemen via de contactgegevens bovenaan deze pagina. 

Samenwerking en financiering

De pilot vindt plaats binnen het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase, in nauwe samenwerking tussen IKNL, Stichting CareCodex en PZNL en wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. Deze organisaties hebben een projectteam dat de pilot begeleidt en ondersteunt. Het project sluit aan op de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II en geeft mede vorm aan de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Er is afstemming met verschillende organisaties waaronder Nictiz en de Nederlandse Patiëntenfederatie. Vanuit de projectsubsidie is er budget beschikbaar voor ondersteuning voor bijvoorbeeld een lokale projectleider of kartrekker. 
 
De projectpartners IKNL, Stichting CareCodex en PZNL beogen samen met de deelnemende zorgorganisaties de geregistreerde uitkomsten van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase breder digitaal beschikbaar te maken. Dat helpt zorgprofessionals in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s. Hiervoor vinden verschillende pilots plaats. Om de pilots zo veel mogelijk bewijskracht te geven wordt er gezocht naar een brede vertegenwoordiging van zorgdisciplines en -organisaties. Met alle personen en organisaties die zich inschrijven, komen we graag in gesprek om in ieder geval de ervaren knelpunten te inventariseren. 

Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.