Rapport Palliatieve zorg in de ziekenhuizen: teams PZ verstevigen en verbreden hun inzet
Nieuws24 januari 2023
Nieuws

Rapport Palliatieve zorg in de ziekenhuizen: teams PZ verstevigen en verbreden hun inzet

Nieuws 24 januari 2023

De inzet van de teams palliatieve zorg (PZ) in de Nederlandse ziekenhuizen is verder verbreed, zo blijkt uit het rapport “Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen” van IKNL/PZNL in samenwerking met Palliactief en Erasmus MC. In de vierde uitvraag, die sinds 2012 is opgezet, worden de ontwikkelingen van de teams PZ in de ziekenhuizen van het afgelopen decennium duidelijk zichtbaar. Elk ziekenhuis in Nederland dat oncologische zorg wil bieden, moet sinds 2017 beschikken over een team palliatieve zorg. Dit is vastgesteld in het SONCOS-normeringsrapport. Bovendien worden kwaliteitseisen gesteld aan dit team over de samenstelling, opleiding van de teamleden, consultatiemogelijkheden, vorm, frequentie en samenwerking met de eerste lijn.

Van de 74 aangeschreven ziekenhuizen hebben 55 de online vragenlijst ingevuld (respons 74%). De teams zijn gevraagd naar de samenstelling, werkwijze, financiering en opleiding van teamleden. Ook is er gevraagd naar consultatiemogelijkheden, vorm, frequentie en transmurale samenwerking. De vragenlijst is in 2021 uitgezet en bevatte vragen die betrekking hadden op het jaar 2020.

De resultaten laten zien dat de positie van de teams PZ verder verstevigd en verbreed is. Naast een toename in aantal klinische en poliklinische consulten, geven teams aan vaker een poliklinisch spreekuur te hebben. Ook zijn teams PZ vaker beschikbaar voor patiënten die in de thuissituatie verblijven en zijn ze vaker standaard betrokken bij bepaalde patiëntgroepen zoals patiënten in het zorgpad stervensfase en patiënten die gemarkeerd zijn als palliatief.

Ook worden teams PZ steeds meer geconsulteerd voor patiënten met een niet-oncologische aandoening of ziekte en sluiten teams PZ steeds vaker aan bij niet-oncologische MDO’s. Deelname aan MDO’s van niet-oncologische afdelingen of disciplines kan leiden tot een toename in verwijzingen waardoor ook voor deze patiënten de kwaliteit van leven en sterven kan verbeteren.

Uit de enquête blijkt dat de teams PZ nog altijd laat in het ziektetraject worden ingezet. De gemiddelde levensverwachting van bijna de helft van de klinische patiënten waarvoor het team PZ een consult heeft gegeven is minder is dan twee weken. Hieruit concluderen we dat patiënten nog steeds pas laat worden verwezen naar het team PZ.  Wanneer het team eerder wordt ingezet, kan de kwaliteit van zorg verbeteren.

Tot slot laten de resultaten zien dat de transmurale samenwerking verder is uitgebreid en doorontwikkeld. 80% van de teams PZ heeft structureel contact met de eerstelijn vóór ontslag van de patiënt. Goede transmurale samenwerking tussen betrokken zorgverleners versterkt de kwaliteit en continuïteit van palliatieve zorg.  Hierbij is een betere informatie-overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie gewenst: nu is de overdracht vooral gericht op de fysiek functioneren van een patiënt en minder op de psychosociale aspecten.

Professionals hebben de overtuiging dat transmurale samenwerking kan bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg  maar er moet ook aandacht zijn voor de randvoorwaarden zoals financiering en digitale gegevensuitwisseling. Zo moeten er afspraken komen hoe gegevens uniform vastgelegd moeten worden om digitale uitwisseling in de transmurale setting in de toekomt mogelijk te maken. Ook de financiering van transmurale inzet van teams PZ verdient aandacht om de continuïteit van transmurale samenwerking te borgen.

Volledig rapport

Lees hier het rapport Palliatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen- IKNL/PNZL 2022

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Linda Brom via het contactblok op deze pagina. 

Voor vragen, neem contact op met:
Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.