€ 150 miljoen extra voor palliatieve zorg
Nieuws7 juli 2022
Nieuws

€ 150 miljoen extra voor palliatieve zorg

Nieuws 7 juli 2022

Tussen 2022 en 2027 komt in totaal € 150 miljoen beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Dat schrijft minister Helder gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoofdpunten

Met de € 150 miljoen wordt een impuls gegeven aan: 

  • de subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging in de thuissituatie 
  • het opzetten en inrichten van een expertisefunctie geestelijke verzorging thuis
  • het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II waarbinnen het realiseren van een visie op de toekomstbestendige inrichting van palliatieve zorg
  • de doorontwikkeling Kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg.
  • pilots of kleinschalige experimenten bekostiging palliatieve zorg
     

Lees de hele brief


Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Samen passen en meten, dat wordt komende jaren de kern van de aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. In totaal is er € 55 miljoen beschikbaar voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. PZNL is de regisseur van dit landelijke programma en neemt daarmee haar rol als verbindend platform graag in.

Saskia Teunissen, bestuurder PZNL: 'Namens iedereen die in ons land betrokken is bij de palliatieve zorg spreek ik mijn dank uit aan Minister Helder en haar team Langdurige Zorg voor de heldere brief en toezegging van een mooi budgettair kader. We staan met vele samenwerkende partners klaar om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverlener en de juiste bekostiging  in de komende vijf jaren een grote en concrete vooruitgang te geven.'

Doorontwikkeling

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland bestaat vijf jaar. Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de mate van de inbedding van het Kwaliteitskader in de praktijk. Op basis van de evaluatie zal een tijdschema voor de actualisatie van het Kwaliteitskader worden opgesteld. 

Voor de palliatieve zorg zijn er 28 landelijke richtlijnen die geactualiseerd en onderhouden moeten worden. Op dit moment (tot en met 2023) worden deze richtlijnen herzien. Daarna is doorontwikkeling en structureel onderhoud van de richtlijnen noodzakelijk. De actualisatie van de het Kwaliteitskader en de onderliggende richtlijnen zijn opgenomen als randvoorwaarden om de geformuleerde doelstellingen van het NPPZ II te bereiken. Voor het Kwaliteitskader en de richtlijnen is de komende jaren in totaal € 8,3 miljoen beschikbaar.

Regeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis’

Momenteel bieden ongeveer 12.000 vrijwilligers zorg en ondersteuning in de palliatieve zorg. Minister Helder stelt € 32 miljoen beschikbaar voor de regeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis’. Met deze gelden kunnen meer vrijwilligers worden opgeleid, kan de vraag naar vrijwilligers in kaart worden gebracht en kan gekeken worden naar de inzet van vrijwilligers in de toekomst. 

Meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Naar aanleiding van de bovenstaande kamerbrief hebben diverse vragen PZNL bereikt. PZNL wil bijdragen aan duidelijkheid waar mogelijk. De komende tijd zullen de vragen over de kamerbrief en het NPPZII die ons bereiken gebundeld worden en zal PZNL met partijen in gesprek gaan om antwoorden te formuleren.

Wanneer krijgen de Netwerken palliatieve zorg (NPZ), Centra voor Levensvragen (CvL) en hospices meer informatie over de subsidie-uitbreiding? 

Er is een brief aan de NPZ besturen, CvL (via Agora en KKPZ) en hospices in de maak om hen te informeren over de uitwerking van de in de brief genoemde subsidie-uitbreiding.

Op hoeveel subsidie kan worden gerekend? Hoe wordt de subsidieverhoging bepaald?

Er zal sprake zijn van een gestandaardiseerde tariefverhoging op basis van de reguliere gronden, dat wil zeggen gebaseerd op het aantal inwoners.

Hoe gaat het proces van aanvragen van de aanvullende subsidie?

De uitvoeringsorganisatie voor de subsidieverstrekkingen, DUS-I, zal alle netwerken berichten over:

  • de wijze van aanvragen van de subsidie verhoging en
  • de deadline voor indiening.

Hoe concreet is het plan voor de bewustwordingscampagnes, wie denken hierin mee en is er ruimte om vanuit de netwerken pz ook mee te denken?

De plannen en uitvoering voor de Maatschappelijke bewustwording worden aangestuurd vanuit het Werkgebied Informatie, waarin o.a. IKNL en Patiëntenfederatie zijn vertegenwoordigd. De sleutel van de bewustwordingscampagne is het passend maken aan de colour locale van de regio. Vanzelfsprekend is de participatie van netwerkcoördinatoren onmisbaar en nodig. Andrea van der Veen meldt zich hiervoor aan.

Wanneer krijgen de Netwerken palliatieve zorg (NPZ), Centra voor Levensvragen (CvL) en hospices meer informatie over de subsidie-uitbreiding?

Het is helaas nog niet duidelijk wanneer de subsidieaanvraag voor de netwerken gedaan kan/moet worden. Waarschijnlijk is er maar een heel korte tijd voor het indienen van de subsidieaanvraag voor zowel 2022 als 2023. Geadviseerd wordt om alvast voorbereidingen te treffen. Daarbij zal de aard van de werkzaamheden hetzelfde blijven, maar de bedragen groter.

Er is behoefte aan een overzicht waarin duidelijk wordt wie waar wanneer mee bezig is, wie doet wat binnen het NPPZ II en PZNL?

Een dergelijk overzicht wordt gemaakt in samenspraak met betrokkenen en op korte termijn gedeeld, het vraagt om zorgvuldigheid, inbreng en tijd om alles goed weer te geven. Ook wordt er een jaarkalender 2023 gemaakt voor het NPPZ II en de PZNL-activiteiten, zodat met deze planning ook in de netwerken rekening gehouden kan worden en afstemming op elkaar kan plaats vinden tussen landelijk en regionaal.

Is er meer informatie beschikbaar over het tijdspad van mogelijke ZonMw-subsidie oproepen in 2022?

Er wordt verzocht zo snel mogelijk te communiceren over de projecten waarvoor nog dit jaar subsidie via ZonMw kan worden aangevraagd en ook aandacht te hebben voor de timing van de aanvraagperiode. PZNL en ZonMw zijn wekelijks met elkaar in gesprek. We verwachten een vooraankondiging voor de start van de subsidieoproep met meer informatie, zodat voorbereiding in de netwerken kan starten. De aanvraag zal ingediend moeten worden in 2022 en de uitvoering gaat in 2023 van start.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 juli 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.