Plannen VWS subsidieregeling geestelijke verzorging
Nieuws8 oktober 2018
Nieuws

Plannen VWS subsidieregeling geestelijke verzorging

Nieuws 8 oktober 2018

Graag nemen we jullie mee in de plannen rondom de subsidieregeling geestelijke verzorging. In het regeerakkoord zijn in het kader van waardig ouder worden de afspraak én het budget opgenomen om de inzet van extramurale geestelijke verzorging te versterken. VWS heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een plan van aanpak dat zich vooral zal richten op eenzaamheid en palliatieve zorg. Hierin zit het voorstel om de subsidieregeling geestelijke verzorging structureel via de Netwerken Palliatieve Zorg te laten lopen. De focus van de netwerken ligt uiteraard op de palliatieve zorg en levensvragen.

Landelijke afstemming

De brief van VWS zal onderwerp van gesprek zijn bij de begrotingsonderhandelingen in de Tweede Kamer op 15 en 16 oktober. Bij goedkeuring gaat de ophoging van de subsidieregeling per 1 januari 2019 in. Fibula/PZNL en andere landelijke stakeholders als Agora, VGVZ en KBO-PCOB hebben een eerste gesprek gehad over een goede uitvoering.

De rol van PZNL en Fibula

De vraag om de geestelijke zorg te verankeren binnen de netwerken pakt Fibula op binnen de coöperatie PZNL en de implementatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg. Fibula biedt binnen PZNL reeds een structuur die korte lijnen garandeert om bestaande en nieuwe kennis en kunde te delen. Er is de mogelijkheid om zowel op landelijk niveau als bovenregionaal, regionaal als lokaal de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Uniformering kan plaatsvinden met oog voor lokale kleur. Daarbij kan aangesloten worden bij reeds bestaande initiatieven in de netwerkregio’s.

Belangrijke voorwaarden

De inventarisatie zomer 2018 onder de netwerkcoördinatoren leverde een aantal voorwaarden op:

  • Dat het niet alleen een (landelijk) tarief voor geestelijke verzorging wordt voor patiënten in de eerste lijn, maar ook juist voor de netwerkvorming.
  • Daarmee ook inzetten op bewustwording/kennisvergroting over geestelijke verzorging bij zorgverleners in de palliatieve zorg d.m.v. scholing, bij multidisciplinair overleg, PaTz-groepen etc.
  • Aansluiten bij de achtste essentie van het Kwaliteitskader ‘persoonlijke balans” (voorheen evenwichtige zorgverlener). Dat geestelijke verzorging kan worden ingezet bij supervisie of moraal beraad etc.

Beoogd doel 'versterking extramurale geestelijk verzorging'

Een landelijk dekkend kwalitatief goed aanbod van zorg voor en begeleiding van levens- zingeving- en morele vragen aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten, verblijvend in de thuissituatie met als ultiem doel het vergroten van de kwaliteit van leven en sterven. Het aanbod is ook beschikbaar voor zorgverleners en vrijwilligers betrokken bij de palliatieve zorg.

Wat kun je verwachten

  • Fibula houdt de netwerken actueel op de hoogte van de ontwikkelingen.     
  • De bestuurders van de netwerken hebben bij de bijeenkomst op 1 november 2018 de mogelijkheid van invloed te zijn en hun vragen te stellen.
  • Er wordt gestart met de landelijke afstemming.
  • Aantekeningen van netwerkcoördinatoren opgehaald op 18 september 2018 tijdens de netwerkcoördinatorendag worden meegenomen in de uit te werken plannen.

Bron: Stichting Fibula 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2018
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.