Nieuwsflits denktank 29 maart 2019
Nieuws29 maart 2019
Nieuws

Nieuwsflits denktank 29 maart 2019

Nieuws 29 maart 2019

Regiobijeenkomsten Denktank Netwerken Palliatieve Zorg


Op 14, 20 en 21 maart hebben drie regiobijeenkomsten plaatsgevonden rondom het advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg. In deze bijeenkomsten is het advies uitgebreid besproken met de bestuurders en netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ).

Doelstelling was het toetsen van het voorliggende advies en op die wijze input krijgen voor de verdere uitwerking. Er is veel feedback gekomen. Deze gaan we beoordelen en verwerken. De eerste bevindingen delen we alvast in deze extra Nieuwsflits.

Algemeen

De aanwezigen waren zeer betrokken en actief in de discussie. Het advies werd ervaren als herkenbaar, maar nog wel verdere uitwerking noodzakelijk! We waren blij dat Fred Lafeber, beleidsmedewerker VWS, bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig was.

De functies van een netwerk

De Denktank heeft in haar advies een aantal functies van de netwerken benoemd. Uit de bijeenkomsten kwam als belangrijke functie naar voren:

Het faciliteren van coördinatie en continuïteit van de palliatieve zorg van alle partners in het netwerk. Dit zijn immers voorwaarden voor de implementatie van het Kwaliteitskader, waar deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering onder vallen.

De formulering van de door de Denktank omschreven functies riep de nodige discussies op. De functies zijn volgens de aanwezigen van verschillende orde. Zo is kwaliteitsverbetering een effect en het kwaliteitskader meer een richtinggevend kader waarbij deskundigheidsbevordering en onderlinge afstemming methoden zijn. 

Landelijke ondersteuningsstructuur

In het rapport worden acht functies voor de landelijke ondersteuning beschreven. De aanwezigen kunnen zich hier niet volledig in vinden. En geven prioriteit aan:

 • De landelijke ondersteuningsstructuur moet vooral een rol spelen op het gebied van beleidsontwikkeling en -beïnvloeding en het uitwisselen van kennis en deskundigheid.
 • Het bewaken van de kwaliteit van een netwerk wordt niet als een landelijke functie gezien.
 • Adviseren bij de werving van een coördinator; alleen als dit een concrete vraag is.
 • De verbinding tussen de Netwerken Palliatieve Zorg en de landelijke ondersteuningsstructuur door middel van een lidmaatschap van de netwerken aan Fibula, zoals verwoord in het rapport van de Denktank, wordt door de aanwezigen onderstreept.
 • De geadviseerde krachtenbundeling van de diverse partijen die zich met ondersteuning bezighouden op landelijk niveau wordt onderschreven. Het is belangrijk dat zo snel mogelijk helder is voor burgers en professionals waar men moet zijn. In ieder geval een virtuele voordeur als toegangspoort voor iedereen. 

Financiering

Het advies van de Denktank spreekt over een ophoging van de subsidie voor de netwerken van 3,5 naar 10 miljoen. De aanwezigen geven aan dat het wenselijk is om meer middelen te krijgen, maar vinden wel dat er dan ook duidelijk beter resultaat moet zijn. Enkele genoemde suggesties:

 • Mensen ontvangen betere palliatieve zorg doordat meer netwerkpartners het kwaliteitskader toepassen. De netwerken faciliteren dat door inzet van de medische adviseur, de inzet van het zelfevaluatie instrument etc.
 • Mensen ontvangen beter afgestemde palliatieve zorg in hun eigen omgeving doordat netwerken minder vrijblijvend het samenwerken stimuleren, deelname in transmurale netwerken stimuleren en afstemmen met de andere netwerken (dementie, cva etc.) in de regio.
 • Mensen kunnen beter terecht voor het brede aanbod van palliatieve zorg omdat netwerken GV-ers thuis bekostigen en nog meer de link naar de gemeente leggen.
 • Mensen kunnen beter terecht met hun vragen omdat netwerken bekender en makkelijker vindbaar zijn in de regio.

Vervolgtraject

 • Fibula verwerkt de input die is opgehaald bij de bijeenkomsten.
 • Komende weken vinden gesprekken plaats met stakeholders (o.a. VPTZ, ZonMW, Agora, AHzN, etc.)
 • Het plan is in juni gereed.
 • Dit plan delen we met de netwerken. Draagvlak is een belangrijk voorwaarde.

Het bestuur van Fibula dankt de aanwezigen, die vanuit een zeer betrokken houding positief kritisch hebben meegedacht met het verder vormgeven van het advies. 

Bron: Stichting Fibula

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 29 maart 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.