Focusbijeenkomst

Voorbeelduitnodiging inclusief het programma voor een focusbijeenkomst

Zorgprogramma Palliatieve Zorg Introductie Patz methodiek

[locatie]

Voor wie
Huisartsen van [....], Wijkverpleegkundigen, Apothekers, Consulenten Palliatieve Zorg (CPT Rotterdam)

Wanneer
[datum]
[tijd]

Locatie
[organisatie]
[adres]
[postcode/plaats]
[telefoonnummer]

Doel
Ter bevordering van de onderlinge samenwerking in de palliatieve zorgverlening binnen de 1e lijn in Rotterdam [.....], heeft de [naam organisatie]  besloten te starten met reguliere Palliatieve Thuiszorg bijeenkomsten conform de landelijke, door Stichting PaTz opgezette en door de NHG ondersteunde, systematiek.

Binnen de regionale versie van deze systematiek nemen ook standaard, door het IKNL aangestelde, consulenten vanuit het CPT Rotterdam deel. Daarnaast wordt het gebruik van een aantal ondersteunende instrumenten en protocollen gestimuleerd om het multidisciplinaire palliatieve zorgproces te ondersteunen. Tezamen vormt dit het lokale zorgprogramma Palliatieve Zorg. Dit alles om de zorg voor de palliatieve patiënt en diens naasten te optimaliseren en te borgen.

Deze bijeenkomst is bedoeld als introductie en instructie van de PaTz methodiek binnen [organistie]

Context
Met projectsubsidie van ZonMw werd in de periode van 2011 tot en met 2013 door het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o) gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Zorg, zoals dat vanaf 2008 is ontwikkeld binnen Kralingen-Crooswijk. De subsidie van ZonMw faciliteerde de implementatieondersteuning van totaal 6 lokale ketens in 2012 en 2013. Sinds 2014 vindt de implementatie plaats zonder verdere subsidie, op basis van de in de project periode opgedane ervaring. De implementatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het NPZR&o, met medewerking van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.

De instrumenten / protocollen die naast de PaTz als methodiek worden besproken zijn:

 • Richtlijn continuïteitshuisbezoek
 • Gezamenlijk huisbezoek
 • Overdracht HAP
 • Overdracht Thuiszorg
 • Zorgpad Stervensfase
 • ADA (after death analysis)
 • Adviezen en ondersteuning door consultatief palliatief team
 • Richtlijnen palliatieve zorg, waaronder de verlichting van symptomen, communicatie en
  besluitvorming (dit naar behoefte via aparte, geaccrediteerde, trainingen)

Competenties
Samenwerking, Professionaliteit, Communicatie, Organisatie

Programma [tijden zijn richttijden, de organisator bepaalt de aanvangstijd]

 • 17.15 uur Ontvangst, koffie, thee en een broodje
 • 17.45 uur Opening & welkom. Doel en opzet bijeenkomst & kennismaking
 • 18.05 uur Korte inleiding ontwikkelingen Pallliatieve Zorg in Nederland
 • 18.15 uur Positieve en negatieve ervaringen met samenwerking binnen de palliatieve zorg in de wijk [...]
 • 18.35 uur Introductie PaTz methodiek, Filmpje over de PaTz Portal
 • 18.55 uur Introductie instrumenten
  • Richtlijn continuïteitshuisbezoek
  • Zorgpad Stervensfase
  • Adviezen en ondersteuning door consultatief palliatief team
  • Richtlijnen palliatieve zorg, waaronder de verlichting van symptomen,
  • communicatie en besluitvorming (dit via aparte trainingen)
 • 19.15 uur Korte Pauze
 • 19.35 uur Concrete uitwerking Patz methodiek
  • Werkwijze
  • Verantwoordelijkheidsverdeling
  • Randvoorwaarden
 • 19.45 uur Discussie en vragen
 • 20.00 uur Concrete afspraken voor PaTz bijeenkomsten
  • Data en tijdstip plannen
  • Locatie bepalen
 • 20.15 uur Evaluatie & Afsluiting

Vragen?
Neem contact op met de ketencoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken,
[mailadres ketencoördinator],
mobiel bereikbaar op [06 - xxx xxx xx].

Kosten
De kosten voor het opstarten van de PaTz groep bedragen € 120,00 per deelnemende huisarts. Hiervoor verzorgt Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg de introductie en de accreditatie (startbijeenkomst 3 punten, vervolgbijeenkomsten 1 punt per bijgewoonde sessie).

Aanmeldformulier
Aanmelden gaat via het aanmeldformulier op site NPZR&o.
Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen. Aan de hand van uw gegevens in het aanmeldformulier wordt de presentielijst opgesteld, die nodig is voor het verkrijgen van de accreditatie.

 

 

Contact