Project 'Verkenning digitaal Individueel Zorgplan (IZP)'
Project

Project 'Verkenning digitaal Individueel Zorgplan (IZP)'

  • Betrokken organisaties IKNL, PZNL
  • Status afgesloten
  • Resultaten Adviesrapport over hoe een individueel zorgplan palliatieve zorg kan worden gerealiseerd, aangeboden aan VWS.
  • Subsidiegever Ministerie van VWS
Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2022

Het project Verkenning digitaal Individueel Zorgplan heeft geleid tot een advies over het realiseren van het werken met een digitaal individueel zorgplan (IZP) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze realisatie is een van de aanbevelingen in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. In het advies komen aspecten als proces, techniek, content, wetgeving en kosten aan de orde. Het project liep van januari tot november 2019.

Doel verkenning IZP 

Het doel van de verkenning was het in kaart brengen wat er al bestaat en ontwikkeld wordt op het gebied van een individueel zorgplan, en wat er verder nodig is. Op basis daarvan is een adviesrapport, over hoe een individueel zorgplan palliatieve zorg kan worden gerealiseerd, aangeboden aan VWS. Het adviesrapport is hier te downloaden.

Een individueel zorgplan voor coördinatie en continuïteit van zorg én eigen regie

Een patiënt in de palliatieve fase heeft vaak te maken met meerdere zorgverleners en ontvangt op verschillende plaatsen zorg. Om goede palliatieve zorg te kunnen bieden is het van belang dat alle betrokken zorgverleners op de hoogte zijn van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten, en afspraken over de zorg die op basis hiervan zijn gemaakt. Communicatie en goede overdracht zijn bepalend voor de coördinatie en continuïteit van zorg. Een individueel zorgplan is een hulpmiddel dat alle betrokken zorgverleners, patiënt en naasten op het juiste moment de juiste informatie biedt.

Waarom onderzoek naar een digitaal zorgplan?

Op dit moment lopen zowel binnen als buiten de palliatieve zorg verschillende initiatieven op het gebied van een individueel zorgplan, informatie-uitwisseling en digitale informatiesystemen. Hierdoor is het huidige landschap van initiatieven en mogelijke oplossingen versnipperd. Daarnaast wordt weinig gebruik gemaakt van informatiestandaarden die nodig zijn om informatie eenmalig vast te leggen en meervoudig te kunnen gebruiken.

In het adviesrapport is een overzicht van de huidige situatie opgenomen, de gewenste situatie beschreven en een advies opgesteld hoe daar te komen. Om tot dit advies te komen is kennis en ervaring opgehaald uit het palliatieve zorgveld door gesprekken te voeren met verschillende initiatieven, experts en stakeholders, zowel op het gebied van een individueel zorgplan als op informatie-uitwisseling binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is een invitational conference georganiseerd en is recente literatuur geraadpleegd. Het advies is in november 2019 aangeboden aan VWS. De mogelijke vervolgstappen worden momenteel afgestemd met VWS.

Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.