9. Oog hebben voor naasten doe je met elkaar

Oog hebben voor naasten kun je niet alleen. Goede, systematische zorg voor naasten komt alleen tot stand wanneer dit gebeurt in samenwerking met collega’s en gespecialiseerde disciplines binnen en buiten je eigen organisatie.

Workshop de Reis van de Naasten

Als jullie in de organisatie nog geen Reis van de Naasten workshop hebben gedaan als deel van het ON2 traject, is het zeker aan te raden. Met de 'Reis van de Naaste' krijgen jullie een beeld van waar jullie staan en welke verbeterpunten er zijn in de zorg voor naasten. Bovendien helpt het om als collega’s de neuzen dezelfde kant op te krijgen, elkaar nog beter te leren kennen en samen te werken.

Afspraken maken met elkaar

Maak binnen je team afspraken over zorgtaken voor naasten en bijkomende verantwoordelijkheden.

Heb hierbij ook aandacht voor elkaars verwachtingen in het contact met naasten, en beschikbare tijd en (organisatorische) mogelijkheden.

  • Stem onderling af, per patiënt, welk teamlid welke taken van zorg voor naasten op zich neemt. Denkt niet: mijn collega doet dat wel!
  • Maak ook afspraken met elkaar over de woorden die jullie over het algemeen gebruiken voor bijvoorbeeld het beschrijven van de gezondheidstoestand van de patiënt, of het starten van palliatieve sedatie. Het kan verwarrend zijn als zorgverleners verschillende woorden gebruiken om hetzelfde te beschrijven (in het geval van palliatieve sedatie bijvoorbeeld: “in slaap brengen”, “in laten slapen” of “sederen”).  Als andere terminologie beter aansluit bij het kennisniveau van naasten, noteer dit dan in het dossier van de patiënt.
  • Betrek ook de administratieve ondersteuning bij het geven van zorg voor naasten. Zij kunnen helpen met sturen van (digitale) herinneringen voor contactmomenten met naasten, het schrijven en sturen van brieven/kaarten en het organiseren van nazorggesprekken.

In contact staan met gespecialiseerde disciplines binnen en buiten je eigen organisatie

Maak kennis met gespecialiseerde disciplines binnen en buiten jouw zorgorganisatie. Denk aan het maatschappelijk werk, geestelijke verzorging, het palliatief adviesteam, gespecialiseerde psychosociale ondersteuning, inloophuizen en vrijwilligersorganisaties. Bij wie kunnen welke naasten terecht? Stel jezelf ook op de hoogte van beschikbaar informatiemateriaal over de ondersteuning voor naasten. Je kan dit individueel doen, maar gezamenlijk met collega’s is natuurlijk effectiever. Zie ook bijlage 4 voor verwijsmogelijkheden en bijlage 5 (´Extra informatiebronnen voor zorgverleners´).

Het ontwikkelen van beleid rond zorg voor naasten en nabestaanden en het scheppen van de juiste randvoorwaarden

Organisatiebreed beleid en afspraken rond de zorg voor naasten zijn onmisbaar om structureel en systematisch zorg voor naasten te kunnen geven. Denk aan afspraken over de hoeveelheid tijd die je per patiënt mag gebruiken om te zorgen voor naasten, het declareren van deze tijd en het gebruik van het zorgdossier van de patiënt ook voor de naasten.

  • Neem contact op met je leidinggevende of teammanager wanneer er (meer) behoefte aan beleid en samenwerking is bij jou en je collega’s.
  • In de Oog voor Naasten en Nabestaanden-methodiek is een factsheet voor managers en leidinggevenden opgenomen, die behulpzaam kan zijn bij het creëren van de juiste organisatorische en financiële randvoorwaarden voor zorg voor naasten.