Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Hier vind je onderwijsmaterialen over de palliatieve zorg voor zowel scholing als bijscholing, voor diverse niveaus (waaronder wo, hbo en mbo) en in verschillende vormen, variërend van hele lespakketten tot lesonderdelen, van casuïstiek, presentaties tot video’s en animaties en websites.

Het aanbod op Palliaweb is tot stand gekomen door bereidheid van aanbieders om hun materialen op deze site te delen. 

Ook de toolboxen van de twee Palliantieprojecten Pasemeco (voor wo) en EDUPAL (voor hbo en mbo) zijn in het overzicht te vinden. De leermaterialen uit deze toolboxen zijn aangeduid met de vermelding ‘Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.’

Het project Pasemeco heeft een toolbox ontwikkeld met leermaterialen over palliatieve zorg voor studenten Geneeskunde. In deze toolbox zijn materialen verzameld die op dit moment al gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderwijs over palliatieve zorg of daar geschikt voor zouden zijn. Daarnaast ontwikkelde het Pasemeco-team zelf onderwijs, met name voor gebieden die in veel curricula onderbelicht blijven zoals ACP en de zingevingsdimensie van de zorg. Ook deze zijn opgenomen in de toolbox.

De materialen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden binnen de acht opleidingen Geneeskunde in Nederland.

Pasemeco (2016 – 2020) was een ZonMw-project in het programma 'Palliantie. Meer dan zorg'.

Doel 

Het doel van Pasemeco is de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Studenten geneeskunde moeten bewust worden van het feit dat geneeskunde niet alleen gaat om curatieve zorg en moeten ook binnen een palliatieve setting adequaat om kunnen gaan met diagnostiek en behandeling.

Resultaat Pasemeco: toolbox 

Het projectteam Pasemeco onderzocht, ontwikkelde, implementeerde en evaluaeerde een multifunctionele blended-learning toolbox die geïntegreerde palliatieve zorg onderwijsprogramma’s aanbiedt voor undergraduate medical curricula om geneeskundestudenten voor te bereiden op palliatieve zorg. De toolbox is ontwikkeld op basis van een lijst met beroepstaken palliatieve zorg voor de basisarts

De onderwijsprogramma’s uit de toolbox bestaan uit onderwijsvormen die authentiek leren over palliatieve zorg in medische curricula (bachelor en master) mogelijk maken. Omdat curricula hun eigen opbouw en signatuur hebben, zijn materialen ontwikkeld die ondersteunend, uitwisselbaar en inpasbaar zijn binnen de verschillende curricula - met als uiteindelijk doel studenten beter uit te rusten voor het begeleiden van patiënten bij palliatieve zorg.

Betrokkenen

De opleidingsdirecteuren van de acht Universitaire Medische Centra in Nederland tekenden in 2015 een intentieverklaring ter ondersteuning van het Pasemeco-project. Van alle faculteiten werden docenten, curriculum coördinatoren, artsen en onderwijsdeskundigen betrokken die samen met de projectgroep zorg droegen voor een passende uitvoering binnen het eigen curriculum.

​Pasemeco werd mogelijk gemaakt door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het maakt onderdeel uit van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg.'

Handleiding

De handleiding voor het gebruik van de toolbox bevat naast de achtergrond en ontwerpprincipes onder meer ontwerprichtlijnen voor integratie van taakgericht onderwijs. 

De naam Pasemeco

Pasemeco betekent in het Esperanto ‘vergankelijkheid’. Tegelijkertijd is het een acroniem dat staat voor:

Palliative care
Alliance
Sharing
Educational tools for
MEdical student
COmpetencies development

Het project EDUPAL heeft een toolbox ontwikkeld met leermaterialen over palliatieve zorg voor mbo- en hbo-studenten. Dit project was gericht op de implementatie van palliatieve zorg in de basiscurricula voor verzorgenden en verpleegkundigen in Limburg en Zuidoost Brabant. Aan de hand van vastgestelde basiscompetenties voor deze professionals werd een toolbox met leermaterialen voor docenten in het mbo en hbo ontwikkeld. 

EDUPAL (2016 – 2019) was een ZonMw-project in het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' . 

Doel

Doel van EDUPAL is het inbedden van palliatieve zorg in de initiële opleiding van studenten verpleegkunde en verzorging (mbo en hbo), opdat ze bij hun afstuderen beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg.

Resultaat

De door EDUPAL ontwikkelde toolbox reikt docenten van hogescholen en ROC’s materialen aan om hun lessen over palliatieve zorg invulling te geven en zo verpleegkundigen en verzorgenden voor te bereiden op hun taken en verantwoordelijkheden in de palliatieve zorg. Deze toolbox omvat teksten, animaties, video’s, presentaties, casuïstiek, tools en websites over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg, waaronder: palliatieve zorg en organisatie, symptoombestrijding, samenwerken, communiceren, stervensfase, pro-actieve zorgplanning en zelfzorg.

Opzet

Eerst werd vastgesteld welke competenties verpleegkundigen en verzorgenden moeten hebben en wat dat betekent voor hun opleiding. Daarvoor werd literatuuronderzoek gedaan en zijn 48 zorgprofessionals, docenten en zorgmanagers en 122 studenten ondervraagd. Patiënten en naasten werden gevraagd wat zij vinden dat een verzorgende of verpleegkundige moet kunnen. Omdat docenten veel behoefte hadden aan bij- en nascholing, kwam er een scholing in 5 dagdelen voor docenten van mbo én hbo samen. 

Drie gouden lessen voor docenten verpleegkunde aan mbo-/hbo-opleidingen

1.     Begin vroeg in het curriculum met palliatieve zorg – liefst nog vóór de eerste stage – en bouw van hieruit een doorlopende leerlijn op. Bespreek na een stage de ervaringen met palliatieve zorg.

2.     Besteed aandacht aan het werken met meetinstrumenten, gespreksvoering, zingevingsvragen, omgang met angst en boosheid, proactieve zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming en de sociale kaart van de palliatieve zorg.

3.     Maak gebruik van consulenten palliatieve zorg en patiënten, naasten en nabestaanden die gastlessen kunnen verzorgen.


Disclaimer
De redactie van Palliaweb is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en doelmatigheid van de gedeelde trainingsmaterialen. Neem voor vragen contact op met de bij het trainingsmateriaal vermelde contactpersoon. 
 

Kies een onderwerp

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 juli 2020
Filteren
Onderwerpen
Soort materiaal
Opleidingsniveau
Kosten
Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker (lesmateriaal, powerpoint, casus))
Onderwijsmateriaal
Onderwijsmateriaal dat begeleiders een opzet biedt voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker om interactie en discussie op gang te brengen. Deze vindt plaats door het stapsgewijs doorlopen van een powerpointpresentatie over een casus.
B-learning pakket palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal
Het b-learning pakket bestaat uit een e-learning en een interactief deel in de vorm van workshops. Er zijn acht modules. De workshops geven een verdieping op specifieke onderdelen uit de e-learning Palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundigen (Begin Goed Zorg Goed).
Phase I cancer trials and palliative care: Antagonism, irrelevance, or synergy? (artikel)
Onderwijsmateriaal
Engelstalig artikel waarin een synthese wordt gepresenteerd van alle presentaties en conclusies tijdens een symposium over fase 1 onderzoek in de oncologie, palliatieve zorg en ethiek.
Palliatieve Zorg: Basiskennis
Onderwijsmateriaal
E-learningmodule voor studenten over palliatieve zorg, met aandacht voor: symptoommanagement, zorgbeleid (proactieve zorgplanning), samenwerking, complexe communicatie rondom keuzes over behandeling en levenseinde, crises in de palliatieve fase en medisch ethische overwegingen.
Richtlijn Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin de indicatie en handelswijze van palliatieve sedatie worden toegelicht. De richtlijn is te gebruiken om uit te leggen wat palliatieve sedatie inhoudt, wat de rol van verzorgenden en verpleegkundigen is en wat het verschil is met euthanasie.
Introductie palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning van ongeveer 30 minuten ter introductie van palliatieve zorg met onder meer: het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, markering van de palliatieve fase, generalist en specialist in de palliatieve zorg: hoe vind je elkaar en wie doet wat - grenzen bepalen, en het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve zorg.
Omgaan met levensvragen bij ouderen
Onderwijsmateriaal
Met de webapp 'Omgaan met levensvragen bij ouderen' is het mogelijk om kennis te verkrijgen, opdrachten uit te voeren en te reflecteren (persoonlijk of in een groep) rond levensvragen, zingeving en/of spiritualiteit.
Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader: Een reis tussen hoofd en hart.
Onderwijsmateriaal
Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader beschrijft hoe we meer voeling kunnen krijgen met de processen waar palliatieve patiënten en hun familieleden door gaan en hoe we deze dimensie van zorg daadwerkelijk gestalte kunnen geven.
Handboek 'Spiritualiteit in de palliatieve zorg'
Onderwijsmateriaal
Boek over de spirituele dimensie van de palliatieve zorg met visie, ervaringen en praktijk, onderzoek en onderwijs.
Boek 'Facing death and finding hope: A guide to the emotional and spiritual care of the dying'
Onderwijsmateriaal
Boek over zingeving rond het levenseinde met handreikingen over spiritualiteit en spirituele zorg voor palliatieve patiënten.
Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over behandeling van symptomen en specifieke scenario's (allochtone patiënt, mantelzorg, jongvolwassenen, dementie, seksualiteit, gecompliceerde rouw, euthanasie, anesthesiologische invasieve pijnbehandeling en palliatieve sedatie) in de palliatieve zorg.
Palliatief klinisch redeneren: Vermoeidheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Een zelfstudie-opdracht met als doel inzicht te krijgen over beloop en mogelijke interventies bij vermoeidheid in de palliatieve fase. De opdracht bevat tevens een filmpje over een onderbelicht onderdeel van de richtlijn.
Palliatief klinisch redeneren: Misselijkheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Een zelfstudie-opdracht om inzicht te verwerven in diagnostiek en behandeling van misselijkheid, braken en ileus in de palliatieve fase.
Palliatief klinisch redeneren: Delier (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Een zelfstudie-opdracht waarin de nadruk ligt op de praktische toepassing van de richtlijn Delier. Centraal staat de zorg voor de patiënt, waarbij er aandacht is voor structurele analyse van de somatiek met bijbehorende diagnostische stappen en de (niet-)medicamenteuze behandeling van een delier.
Manu Keirse over de symptomen van rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Korte video die uitlegt dat rouw en verdriet niet meer als een ziekte behandeld moeten worden, te gebruiken in een discussie met studenten over wat rouw is en wat gecompliceerde rouw inhoudt.
Persoonlijke verhalen over palliatieve zorg (video's)
Onderwijsmateriaal
Filmpjes met persoonlijke ervaringen met palliatieve zorg, waarin lichamelijke, psychische, sociale en zingevingsdimensies worden belicht bij palliatieve patiënten met verschillende onderliggende ziektebeelden zoals borstkanker, alvleesklierkanker, MS, longkanker en een patiënt met een verstandelijke beperking.
Physical, social, psychological and existential trajectories of loss and adaption towards the end of life for older people living with frailty (artikel)
Onderwijsmateriaal
Onderzoeksartikel over de aanpassing van de richting van het levenseinde aan verlies op fysiek, social, psychologisch en existentieel vlak. Vier dimensies van palliatieve zorg uitgevraagd bij patiënten, naasten en professionals.
Hospicezorg (film)
Onderwijsmateriaal
Een filmpje (4 minuten) over het Franciscus Hospice in Weert. In het filmpje komen verschillende medewerkers, waaronder vrijwilligers, aan het woord over hun rol binnen het hospice en over de vraag hoe zij de zorg voor mensen in de laatste levensfase ervaren.
Regie over eigen leven en sterven, deel 1 (documentaire)
Onderwijsmateriaal
Deel 1 van een documentaire (7 minuten) waarin artsen, verpleegkundigen en ernstig zieke en terminale patiënten worden gevolgd in Ziekenhuis Rijnstate. Deze documentaire behandelt meerdere onderwerpen: de vraag om euthanasie, het brengen van de gevreesde diagnose en de dilemma’s tijdens een behandeling.
Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om patiënten die afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen, goed voor te bereiden en te begeleiden.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.