Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Hier vind je onderwijsmaterialen over de palliatieve zorg voor zowel scholing als bijscholing, voor diverse niveaus (waaronder wo, hbo en mbo) en in verschillende vormen, variërend van hele lespakketten tot lesonderdelen, van casuïstiek, presentaties tot video’s en animaties en websites.

Het aanbod op Palliaweb is tot stand gekomen door bereidheid van aanbieders om hun materialen op deze site te delen. 

Ook de toolboxen van de twee Palliantieprojecten Pasemeco (voor wo) en EDUPAL (voor hbo en mbo) zijn in het overzicht te vinden. De leermaterialen uit deze toolboxen zijn aangeduid met de vermelding ‘Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.’

Het project Pasemeco heeft een toolbox ontwikkeld met leermaterialen over palliatieve zorg voor studenten Geneeskunde. In deze toolbox zijn materialen verzameld die op dit moment al gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderwijs over palliatieve zorg of daar geschikt voor zouden zijn. Daarnaast ontwikkelde het Pasemeco-team zelf onderwijs, met name voor gebieden die in veel curricula onderbelicht blijven zoals ACP en de zingevingsdimensie van de zorg. Ook deze zijn opgenomen in de toolbox.

De materialen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden binnen de acht opleidingen Geneeskunde in Nederland.

Pasemeco (2016 – 2020) was een ZonMw-project in het programma 'Palliantie. Meer dan zorg'.

Doel 

Het doel van Pasemeco is de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Studenten geneeskunde moeten bewust worden van het feit dat geneeskunde niet alleen gaat om curatieve zorg en moeten ook binnen een palliatieve setting adequaat om kunnen gaan met diagnostiek en behandeling.

Resultaat Pasemeco: toolbox 

Het projectteam Pasemeco onderzocht, ontwikkelde, implementeerde en evaluaeerde een multifunctionele blended-learning toolbox die geïntegreerde palliatieve zorg onderwijsprogramma’s aanbiedt voor undergraduate medical curricula om geneeskundestudenten voor te bereiden op palliatieve zorg. De toolbox is ontwikkeld op basis van een lijst met beroepstaken palliatieve zorg voor de basisarts

De onderwijsprogramma’s uit de toolbox bestaan uit onderwijsvormen die authentiek leren over palliatieve zorg in medische curricula (bachelor en master) mogelijk maken. Omdat curricula hun eigen opbouw en signatuur hebben, zijn materialen ontwikkeld die ondersteunend, uitwisselbaar en inpasbaar zijn binnen de verschillende curricula - met als uiteindelijk doel studenten beter uit te rusten voor het begeleiden van patiënten bij palliatieve zorg.

Betrokkenen

De opleidingsdirecteuren van de acht Universitaire Medische Centra in Nederland tekenden in 2015 een intentieverklaring ter ondersteuning van het Pasemeco-project. Van alle faculteiten werden docenten, curriculum coördinatoren, artsen en onderwijsdeskundigen betrokken die samen met de projectgroep zorg droegen voor een passende uitvoering binnen het eigen curriculum.

​Pasemeco werd mogelijk gemaakt door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het maakt onderdeel uit van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg.'

Handleiding

De handleiding voor het gebruik van de toolbox bevat naast de achtergrond en ontwerpprincipes onder meer ontwerprichtlijnen voor integratie van taakgericht onderwijs. 

De naam Pasemeco

Pasemeco betekent in het Esperanto ‘vergankelijkheid’. Tegelijkertijd is het een acroniem dat staat voor:

Palliative care
Alliance
Sharing
Educational tools for
MEdical student
COmpetencies development

Het project EDUPAL heeft een toolbox ontwikkeld met leermaterialen over palliatieve zorg voor mbo- en hbo-studenten. Dit project was gericht op de implementatie van palliatieve zorg in de basiscurricula voor verzorgenden en verpleegkundigen in Limburg en Zuidoost Brabant. Aan de hand van vastgestelde basiscompetenties voor deze professionals werd een toolbox met leermaterialen voor docenten in het mbo en hbo ontwikkeld. 

EDUPAL (2016 – 2019) was een ZonMw-project in het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' . 

Doel

Doel van EDUPAL is het inbedden van palliatieve zorg in de initiële opleiding van studenten verpleegkunde en verzorging (mbo en hbo), opdat ze bij hun afstuderen beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg.

Resultaat

De door EDUPAL ontwikkelde toolbox reikt docenten van hogescholen en ROC’s materialen aan om hun lessen over palliatieve zorg invulling te geven en zo verpleegkundigen en verzorgenden voor te bereiden op hun taken en verantwoordelijkheden in de palliatieve zorg. Deze toolbox omvat teksten, animaties, video’s, presentaties, casuïstiek, tools en websites over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg, waaronder: palliatieve zorg en organisatie, symptoombestrijding, samenwerken, communiceren, stervensfase, pro-actieve zorgplanning en zelfzorg.

Opzet

Eerst werd vastgesteld welke competenties verpleegkundigen en verzorgenden moeten hebben en wat dat betekent voor hun opleiding. Daarvoor werd literatuuronderzoek gedaan en zijn 48 zorgprofessionals, docenten en zorgmanagers en 122 studenten ondervraagd. Patiënten en naasten werden gevraagd wat zij vinden dat een verzorgende of verpleegkundige moet kunnen. Omdat docenten veel behoefte hadden aan bij- en nascholing, kwam er een scholing in 5 dagdelen voor docenten van mbo én hbo samen. 

Drie gouden lessen voor docenten verpleegkunde aan mbo-/hbo-opleidingen

1.     Begin vroeg in het curriculum met palliatieve zorg – liefst nog vóór de eerste stage – en bouw van hieruit een doorlopende leerlijn op. Bespreek na een stage de ervaringen met palliatieve zorg.

2.     Besteed aandacht aan het werken met meetinstrumenten, gespreksvoering, zingevingsvragen, omgang met angst en boosheid, proactieve zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming en de sociale kaart van de palliatieve zorg.

3.     Maak gebruik van consulenten palliatieve zorg en patiënten, naasten en nabestaanden die gastlessen kunnen verzorgen.


Disclaimer
De redactie van Palliaweb is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en doelmatigheid van de gedeelde trainingsmaterialen. Neem voor vragen contact op met de bij het trainingsmateriaal vermelde contactpersoon. 
 

Kies een onderwerp

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 juli 2020
Filteren
Onderwerpen
Soort materiaal
Opleidingsniveau
Kosten
B-learning pakket palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal
Het b-learning pakket bestaat uit een e-learning en een interactief deel in de vorm van workshops. Er zijn acht modules. De workshops geven een verdieping op specifieke onderdelen uit de e-learning Palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundigen (Begin Goed Zorg Goed).
De dokter en de dood: optimale zorg in de laatste levensfase (boek)
Onderwijsmateriaal
Een boek met 47 losse essays waarin verschillende thema's aan bod komen waarbij de bijzondere relatie die de dokter heeft met de dood geduid en bespreekbaar worden gemaakt. Het boek biedt een praktisch houvast voor artsen en andere zorgprofessionals om optimale omstandigheden te creëren voor patiënten in tijdnood.
Palliatieve zorg: Behandelopties (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learningmodule met als doel het opdoen van kennis over palliatieve zorg. Hoofdonderwerpen in de module zijn onder meer de behandelopties en keuzes rondom het levenseinde.
Richtlijn Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin de indicatie en handelswijze van palliatieve sedatie worden toegelicht. De richtlijn is te gebruiken om uit te leggen wat palliatieve sedatie inhoudt, wat de rol van verzorgenden en verpleegkundigen is en wat het verschil is met euthanasie.
What dying people want: Practical wisdom for the end of life
Onderwijsmateriaal
Boek met reflecties op de behoeften van palliatieve patiënten. Door middel van praktijkverhalen komen met name zingevingsaspecten en communicatie aan bod. Eveneens een handreiking om het contact tussen arts en patiënt en naasten te verbeteren.
Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over behandeling van symptomen en specifieke scenario's (allochtone patiënt, mantelzorg, jongvolwassenen, dementie, seksualiteit, gecompliceerde rouw, euthanasie, anesthesiologische invasieve pijnbehandeling en palliatieve sedatie) in de palliatieve zorg.
Advice for future corpses: A practical perspective on death and dying (boek)
Onderwijsmateriaal
Engelstalig boek met ervaringen en praktische tips rond het sterven. Er is aandacht voor communicatie, persoonsgerichte zorg en zingeving en het biedt studenten de mogelijkheid tot persoonlijk reflecteren.
Het goede levenseinde in casussen (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek van Theo Boer over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar, maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip.
Arts en schriftelijke wilsverklaringen (brochure)
Onderwijsmateriaal
Een brochure waarin de verschillen tussen de diverse soorten schriftelijke wilsverklaringen worden uitgelegd en de rol van de vertegenwoordiger bij het interpreteren van de schriftelijke wilsverklaring wordt toegelicht.
Manu Keirse over de symptomen van rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Korte video die uitlegt dat rouw en verdriet niet meer als een ziekte behandeld moeten worden, te gebruiken in een discussie met studenten over wat rouw is en wat gecompliceerde rouw inhoudt.
Daan Westerink en Charles Groenhuijsen over rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Video, geschikt als voorbereiding op een les over rouw of aansluitend op de leermodule over rouw.
De dokter en de dood (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over rol van de dokter bij de dood. Onderwerpen die aan bod komen zijn lijkschouwing, obductie, postmortale orgaan- en weefseldonatie, lijkbezorging, dossierplicht en beroepsgeheim na de dood en de arts als erfgenaam.
Regie over eigen leven en sterven, deel 2 (documentaire)
Onderwijsmateriaal
Deel 2 van een documentaire (6 minuten) waarin artsen, verpleegkundigen en ernstig zieke en terminale patiënten worden gevolgd in Ziekenhuis Rijnstate. 'Regie over eigen leven' en sterven behandelt meerdere onderwerpen: de vraag om euthanasie, het brengen van de gevreesde diagnose en dilemma’s tijdens een behandeling.
Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om patiënten die afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen, goed voor te bereiden en te begeleiden.
Stervensfase (folder)
Onderwijsmateriaal
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase.
Risico op een acute massale longbloeding (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking 'Risico op een acute massale longbloeding' biedt achtergrondmateriaal bij het ontwikkelen/uitwerken van een casus rond een potentiële longbloeding.
Tijd om te sterven (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire waarin patiënten in het hospice worden gevolgd. Een indringende kijk op sterven en inzicht in hospicezorg.
Dood voor beginners (documentaire)
Onderwijsmateriaal
Documentaire bestaande uit acht delen (van 30 minuten) over de kunst van het sterven. Wat weet men eigenlijk over sterven, over afscheid nemen, de regie in de laatste dagen, rituelen, rouwen en het leven na de dood?
Being mortal (documentaire)
Onderwijsmateriaal
Engelstalige documentaire over hoe artsen en patiënten omgaan met sterven. De documentaire onderzoekt hoe artsen praten over chronische ziekte en overlijden en tegen welke problemen zij aanlopen. De worsteling van de arts tussen het willen genezen en het niet kunnen wordt op een persoonlijke manier in beeld gebracht.
Themaweek palliatieve zorg voor MBO (powerpoint)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over stukje theorie palliatieve zorg, palliatief redeneren, oefenen met casuïstiek en de vertaling naar de praktijk in het kader van een themaweek palliatieve zorg voor MBO, leerjaar 3 (BBL verpleegkunde). De presentatie kan voor eigen gebruik worden aangepast.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.