Probleem met de organisatie of financiering van palliatieve zorg

Het Praktijkteam palliatieve zorg is ingesteld door het Ministerie van VWS om knelpunten in de organisatie en/of financiering van palliatieve zorg direct te kunnen adresseren. Zo nodig wordt direct actie ondernomen. Doel is het oplossen van het knelpunt en achterhalen van de achtergrond ervan. Signaleer je een probleem dat te maken heeft met hoe de zorg is georganiseerd of gefinancierd?

Goede voorbeelden mag je ook melden! Die geven ook een beeld van de actuele stand van zaken in de palliatieve zorg. In het praktijkteam zitten ervaren zorgprofessionals, consulenten, netwerkcoördinatoren en vertegenwoordigers van PZNL en VWS.

Zorgprofessionals kunnen knelpunten rondom organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
telefoon: 030 - 789 78 78
mail: meldpunt@juisteloket.nl
 
Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
telefoon: 1400
WhatsApp: 06 - 5500 1400
 

Melden van inhoudelijke problemen

Voor knelpunten, vragen of twijfels over de inhoud van palliatieve zorg kun je 24/7 bij het Palliatie Team Midden-Nederland terecht. Bel gerust, ook voor morele ondersteuning.
 

Van alle knelpunten kun je ook melding doen bij de netwerkcoordinator.

INTERESSANT