Transmurale overdracht

Onderzoeksresultaten

In onze regio is een onderzoek (nulmeting) uitgevoerd naar de schriftelijke overdracht van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg voor de palliatieve patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat er naast goede werkwijzen ook verbeteringen mogelijk zijn. 

Achtergrond

Patiënten in de laatste levensfase hebben de voorkeur om de laatste maanden thuis door te brengen. Zij ontvangen vaak enige vorm van palliatieve zorg. Deze zorg richt zich op het voorkomen en verlichten van lijden door speciale aandacht voor pijn en andere dimensies van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Van belang is om daar zorg en begeleiding op af te stemmen. Overdrachtsmomenten voor palliatieve patiënten zijn risicovol. Een goede overdracht bij de transitie van patiënten in de laatste levensfase vanuit het ziekenhuis naar huis is van belang om heropnames te voorkomen.

Doelstelling

Het onderzoek werd uitgevoerd om na te gaan welke items van multidimensionele zorg en proactieve zorgplanning herkenbaar waren in de huidige schriftelijke overdracht voor palliatieve patiënten in de laatste levensfase bij ontslag vanuit het ziekenhuis Rivierenland Tiel naar thuiszorgorganisatie Santé partners. Daarnaast onderzoeken of bepaalde hiaten in deze schriftelijke overdracht van invloed waren op de door de patiënt ervaren symptoomlast en praktische problemen in de eerste dagen na ontslag.

Conclusie

Deze studie heeft bijgedragen aan meer kennis over de kwaliteit van de schriftelijke overdracht. Patiënten in dit onderzoek ervaarden fysieke, psychosociale en spirituele klachten. Daarnaast gaf deze studie inzicht in de mate van praktische problemen die door patiënten werden ervaren in de eerste dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Verder gaf deze studie inzicht in de kwetsbaarheid van de palliatieve patiënt in de laatste levensfase in de eerste dagen na ontslag.  Aandacht wordt gevraagd voor het meer toespitsen van de schriftelijke overdracht op multidimensionele items om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Daarnaast verdient het de aanbeveling om proactieve zorgplanning onderdeel te laten zijn binnen de transitie van zorg voor palliatieve patiënten in de laatste levensfase. 

Aanbevelingen

Er zijn meerdere aanbevelingen, één van de aanbevelingen van het onderzoek is om de “Overdrachtstool verpleegkundige overdracht palliatieve patiënt” te gebruiken. 

Wilt u meer informatie over dit onderzoek, de uitkomsten en aanbevelingen, dan kunt u mailen naar de onderzoekster, mw. T. van Wijnen- van den Bogert, twijnen@szr.nl.

Overdrachtstool verpleegkundige overdracht palliatieve patiënt

Door een werkgroep met vooral professionals uit ons netwerk is een tool ontwikkeld "Overdrachtstool verpleegkundige overdracht palliatieve patiënt" met een bijbehorend SBARR-pallzorg instrument. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over deze tool.

Klik hier voor de PDF-versie van het kaartje of bestel een zakkaartje per e-mail.

Contact en nieuwsbrief