PaTz

Palliatieve Thuiszorg

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In de PaTz-bijeenkomsten werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor de patiënten en hun naasten te verbeteren.

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en de vraag naar palliatieve zorg thuis zal in de komende jaren toenemen. Dit is complexe zorg waarin de deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen de hulpverleners van essentieel belang zijn. PaTz heeft tot doel om voor patiënten met palliatieve zorgbehoeften de zorg thuis zo goed mogelijk te laten verlopen door het samenbrengen van huisartsen en wijkverpleegkundigen in een inhoudelijk overleg.

De werkwijze van PaTz-methodiek

Huisartsen, eerstelijnsverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg overleggen minimaal 6 keer per jaar met als doel het bieden van betere palliatieve zorg. De huisartsen en eerstelijnsverpleegkundigen identificeren hun patiënten in de palliatieve fase en houden daarvan het Palliatief Zorgregister bij. In de PaTz-bijeenkomsten worden adviezen gegeven, dit gebeurt anoniem en volgens de AVG richtlijnen. De betrokkenen nemen de adviezen mee, waarbij de wensen van de patiënt en diens netwerk centraal staan.

Doelen van PaTz

Tijdig: Het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. proactieve zorgplanning (wensen van patiënt in kaart brengen en anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een palliatief zorgregister.

Deskundig: Het vergroten van deskundigheid door gezamenlijke bespreking van casuïstiek onder begeleiding van een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg en evalueren van geboden zorg.

Samen: Samen leren en verbeteren van de samenwerking in de eerstelijn, elkaar kennen, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.

In onze regio is op dit moment één PaTz groep actief. Heeft u interesse in het opzetten van een PaTz groep? Dan kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator.

PaTz methodiek

Om de PaTz-methodiek te verduidelijken en huisartsen en wijkverpleegkundigen te enthousiasmeren voor de oprichting van een PaTz-groep, ontwikkelde het netwerk palliatieve zorg Haaglanden samen met Stichting PaTz een verhelderende animatie:

PaTz Tiel

Binnen de PaTz groep Tiel bespreken zorgverleners (huisartsen en wijkverpleegkundigen) regelmatig gezamenlijke palliatieve patiënten onder begeleiding van een kaderarts palliatieve zorg. In de PaTz Tiel neemt ook een apotheker deel aan deze overleggen. Afstemming van zorg is hierbij het belangrijkste doel. Tevens staan geregeld inhoudelijke onderwerpen op palliatief gebied op de agenda en is er ruimte voor deskundigheidsbevordering.

Naast dat de zorgverleners elkaar beter weten te vinden heeft het PaTz overleg als “bijvangst” ook bijgedragen aan de ontwikkeling van een palliatieve KIT en wordt er gewerkt, in samenwerking met het Ziekenhuis Rivierenland, aan een goede overdracht van palliatieve patiënten naar de eerste lijn.

Voor meer informatie over PaTz wordt verwezen naar de site PaTz.

Contact en nieuwsbrief