Online netwerkbijeenkomst in het teken van samenwerking.

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 25 januari 2021

‘Wat heeft u een prachtige ambitie’, zo startte Saskia Teunissen haar bijdrage op 19 januari. Als hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder PZNL was zij aanwezig tijdens de feestelijke bijeenkomst in het kader van het Convenant 2021-2024 van de netwerken palliatieve zorg in onze regio.

Liefst 65 bestuurders, verpleegkundigen, artsen en beleidsmedewerkers waren online bijeen gekomen voor het bekrachtigen van de samenwerking op het gebied van palliatieve zorg. Vrijwel alle 38 samenwerkende organisaties waren vertegenwoordigd: ziekenhuizen, hospices, VVT, huisartsen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en organisaties gericht op nabestaanden en naasten uit de regio’s Amstelland & Meerlanden, Midden-en Zuid-Kennemerland.

Samenwerkingsconvenant en prioriteiten

‘We willen een slagvaardig en toekomstbestendig netwerk zijn en ons gezamenlijk inzetten voor goede palliatieve zorg in de regio’, aldus Dora van den Berg, voorzitter. Het afgelopen jaar zijn breed wensen en verwachtingen opgehaald bij deelnemers van het netwerk. De samenwerkingsafspraken zijn nu vastgelegd in een nieuw convenant en een beleidsplan voor de komende jaren.

Wat zijn de prioriteiten van het netwerk? Allereerst is dat het verbeteren van de transmurale samenwerking in de regio en het in beeld brengen van de palliatieve zorgkaart. Daarnaast zijn proactieve zorgplanning, deskundigheidsbevordering en het in gesprek gaan over de wensen ten aanzien van de laatste levensfase belangrijk. Alle deelnemende organisaties gaan de komende periode met deze thema’s aan de slag, met als doel om samen goede palliatieve zorg te bieden aan alle inwoners in de regio.

Trends en ontwikkelingen

Saskia Teunissen nam de aanwezigen mee in de trends in de palliatieve zorg en de onderliggende drijvende krachten. Zij put uit de Trendanalyse die afgelopen zomer is gepubliceerd en daarna is verrijkt met de inzichten van experts op het gebied van palliatieve zorg in de COVID-19-periode.
Aan het einde van haar presentatie gaf Saskia de netwerken palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland de boodschap mee om bij de uitvoering van het voorliggende meerjarenplan altijd de wensen van de patiënt centraal te zetten: ‘In het Kwaliteitskader palliatieve zorg staan de wensen van palliatieve patiënten beschreven. Koppel deze aan concrete acties.’

Transmurale samenwerking

Veel knelpunten in de organisatie van de regionale en lokale palliatieve zorg hebben te maken met communicatie, informatie, afstemming en overdracht van zorg. Gezien de groeiende behoefte aan palliatieve zorg en de verschuiving naar de eerste lijn is verbetering van de transmurale samenwerking nodig. Dora legt aan enkele deelnemers de vraag voor wat daarbij de rol is van de netwerken. Huisarts Renate Beunder geeft aan zij in de regiegroep Midden-Kennemerland met onder andere wijkverpleegkundigen, collega’s vanuit de hospices en het Rode Kruisziekenhuis werkt aan een transmuraal zorgpad palliatieve zorg, het in beeld brengen van de zorgkaart en het voeren van gesprekken met patiënten over de laatste levensfase. ‘We zijn gestart met een kleine groep, en breiden dat steeds verder uit. Het gaat ook om elkaar kennen en weten te vinden,’ aldus Renate. Dat herkent ook Karin Pool, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis: ’De patiënt gaat voelen dat waar hij ook is, in het ziekenhuis of thuis: alle hulpverleners zijn op de hoogte van de situatie. Dat geeft een veilig gevoel.’

Ook in Zuid-Kennemerland en Meerlanden wordt gewerkt aan een regionale transmurale afspraak palliatieve zorg. Christiaan Rhodius is hier als arts vanuit Hospice Bardo bij betrokken. Hij ziet het als kracht van het netwerk om ervoor te zorgen dat de expertise op de verschillende domeinen wordt ontsloten om zo goede zorg te kunnen bieden: ‘Palliatieve zorg draait om mogelijk maken. Het begint met je afvragen wat de patiënt nodig heeft, en vervolgens de expertise te benutten die er al is’.

‘Het begint met je afvragen wat de patiënt nodig heeft, en vervolgens de expertise te benutten die er al is’.

In de regio Amstelland benadrukt Ester Letschert (verpleegkundig specialist Zonnehuisgroep, Amstelland) het belang van het netwerk als volgt: ‘Je bent toch geneigd in de waan van de dag te leven, op je eigen eiland. In het netwerk heb je een haal- en brengplicht, zodat je kennis kunt delen en niet in je eentje het wiel hoeft uit te vinden. Het helpt je om wakker te blijven!’

Digitaal ‘tekenmoment’ 

En dan is het tijd voor het formele gedeelte: het bekrachtigen van het convenant. ‘Deelname aan netwerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend,’ licht Dora toe. ‘We verwachten van de organisaties die het convenant tekenen, dat zij zich inzetten voor goede palliatieve zorg in hun eigen organisatie en samenwerking in de regio. En hun medewerkers tijd en ruimte geven om actief te zijn in het netwerk en voor bijscholing.’
Saskia Teunissen geeft afrondend aan dat zij al veel concretisering hoort in het gesprek: ‘Er is meer dan genoeg denkkracht aanwezig in dit netwerk om dit in de toekomst verder in te richten.’
 

 

Opmerking bij de afbeelding:
Deze organisaties hebben hun deelname aan het netwerk toegezegd. Het netwerk staat altijd open voor nieuwe deelnemers.

Lees hier de Trendanalyse palliatieve zorg

Contact en aanmelden nieuwsbrief