Stimuleringsregeling Organiseren bijeenkomsten voor betere Proactieve zorgplanning bij mensen met (beginnende) dementie

Stimuleringsregeling Organiseren bijeenkomsten voor betere Proactieve zorgplanning bij mensen met (beginnende) dementie

Als mensen op tijd nadenken over hun waarden, wensen en behoeften voor de laatste levensfase, is de kans groter dat zij passende zorg krijgen die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven op het moment dat dit relevant is. Voor mensen met beginnende dementie is proactieve zorgplanning (PZP) aan de orde vanaf het moment van de diagnose.  

Uit onderzoek blijkt dat PZP nog onvoldoende is ingebed in de dagelijkse zorgpraktijk. Gebrek aan bewustwording, kennis en transmurale samenwerking spelen daarbij een rol. Niet voor niets is PZP een van de vier kernaanbevelingen van de Zorgstandaard Dementie.  

We geloven dat een samenwerking tussen de dementienetwerken en de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) kan helpen om de toepassing van proactieve zorgplanning binnen de dagelijkse zorgpraktijk voor mensen met (beginnende) dementie te verbeteren.

Onlangs is door Dementie Netwerk Nederland een Handreiking voor ketenregiseurs en netwerkcoördinatoren opgesteld. Daarin wordt aanbevolen om met alle betrokkenen de huidige situatie in kaart te brengen en vervolgens met een werkgroep een plan te maken om naar de gewenste situatie toe te werken. 

Het in kaart brengen van de huidige situatie en het maken van een plan vraagt afstemming en betrokkenheid van (zorg)aanbieders in de regio. Het organiseren van inspirerende bijeenkomsten is daarvoor een middel. 

Stimuleringsregeling voor bijeenkomsten 

Daarom faciliteert het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen een extra stimulans geven aan de samenwerking tussen de dementienetwerken en de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ).

Ga naar het aanvraagformulier voor de Stimuleringsregeling.

We verwachten dat het bij elkaar komen van de juiste stakeholders tot doel heeft: 

 • In kaart brengen van de huidige en gewenste situatie rond proactieve zorgplanning voor mensen met (beginnende) dementie. 
 • Analyseren van de knelpunten. 
 • Maken van een plan van aanpak om deze knelpunten op te lossen. 
 • Projectmatig uitvoeren van dit plan. 
Bij stakeholders denken we aan:
 • lokale afdelingen van AlzheimerNL 
 • huisartsverenigingen, huisartsen, praktijkondersteuners POH​
 • de keten dementie, casemanagers dementie​, VVT-organisatie(s), wijkverpleegkundigen
 • ziekenhuizen​ 
 • Netwerken Palliatieve Zorg​ (NPZ)
 • welzijnswerk 

De NPPZ II-regeling voor het organiseren van bijeenkomsten is een laagdrempelige, op vertrouwen gebaseerde regeling, waarbij bescheiden bedragen worden toegekend (max.imaal € 500 per bijeenkomst) aan een dementienetwerk in samenwerking met een NPZ, die lokaal één of twee van deze bijeenkomsten willen organiseren. 

Het dementienetwerk of het NPZ kunnen vanaf 4 januari 2024 via het aanvraagformulier een aanvraag doen voor een bijeenkomst die tussen 1 januari en 19 juli 2024 wordt uitgevoerd. Een aanvraag indienen, kan tot uiterlijk 25 april 2024, 12.00 uur. Bij deze stimuleringsregeling is sprake van het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget overstijgt, zal de indienperiode eerder sluiten. Voor de stimuleringsregeling is maximaal € 30.000 beschikbaar. Per bijeenkomst is er maximaal € 500 beschikbaar. Er kunnen maximaal twee bijeenkomsten per samenwerkende regio (koppel dementienetwerk en NPZ) worden ingediend. Dit budget kan worden gebruikt voor: zaalhuur, koffie/thee, portokosten versturen uitnodiging, vergoedingen spreker(s) enzovoort).

 • De opzet van de bijeenkomst draagt bij aan de hierboven beschreven doelstellingen.
 • De bijeenkomst wordt vooraf bij PZNL aangemeld, zodat deze in de bijeenkomstenagenda kan worden geplaatst. 
 • Het NPZ en het dementienetwerk in de betreffende regio trekken samen op in de organisatie van de bijeenkomst.
 • De bijeenkomst wordt voor 19 juli 2024 georganiseerd. 
 • De factuur moet afkomstig zijn van een organisatie die als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een Kamer van Koophandel nummer heeft.  
 • De organisator draagt zorg voor de kwaliteit van de bijeenkomst, spant zich in om voldoende deelnemers te werven en zorgt voor communicatie rond de bijeenkomst. 
 • De organisator vult na afloop een kort digitaal evaluatieformulier in. De organisator koppelt de verzamelde informatie terug aan het team Proactieve Zorgplanning van het NPPZ II. 

De binnengekomen aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en voorgelegd en gecheckt op de beschreven voorwaarden. Het team Proactieve Zorgplanning beslist of de bijeenkomst voldoet aan de genoemde voorwaarden. Bij twijfel wordt overlegd met Dementie Netwerk Nederland. 

Na het ontvangen van een aanvraag laten we binnen 2 weken weten of de aanvraag wordt toegekend.  

Op Palliaweb zijn informatie, hulpmiddelen en scholingen beschikbaar.  

Als je vragen of advies nodig hebt over het organiseren van bijeenkomsten kun je contact opnemen met de regioadviseur van PZNL of met Marianne Klinkenberg, kwartiermaker Proactieve Zorgplanning (m.klinkenberg@pznl.nl). 

Ondersteuning vanuit Dementie Netwerk Nederland: op www.zorgstandaarddementie.nl zijn hulpmiddelen beschikbaar in het Kennisdossier.

Na afloop van de bijeenkomst stuurt de organisator van de bijeenkomst tot uiterlijk 19 juli 2024 een factuur naar PZNL. De factuur moet afkomstig zijn van een organisatie die als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een Kamer van Koophandel nummer heeft. Voor de factuur is een format beschikbaar waarin alleen kort onderbouwd moet worden waar het beschikbare budget per bijeenkomst aan besteed is (zaalhuur, koffie/thee, portokosten enzovoort).  

Is jouw regio klaar voor een projectmatige aanpak? 

Het projectmatig implementeren van kansrijke en opschaalbare interventies, kan door middel van een aanvraag voor projectgebonden samenwerking

Dementie Netwerk Nederland biedt mogelijkheden voor extra middelen via de regeling Maatwerktrajecten (bedoeld voor dementie netwerken).  

Ga naar het aanvraagformulier voor de Stimuleringsregeling.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 31 januari 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.